Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Aktuality

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978 vyhlásil prezident České republiky volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

FNKV má za povinnost zajistit zdárný a klidný průběh volby pro občany, kteří z důvodu hospitalizace nemohou uplatnit svoje volební právo v místě trvalého pobytu a chtějí se volby účastnit ve volebním okrsku, ve kterém se nalézá FNKV.

Hlasování občana jiného členského státu EU -
možnost hlasovat ve FNKV se vztahuje i na hospitalizovaného občana jiného členského státu EU, který má právo volit podle § 5 zákona o volbách do EP, avšak pouze za předpokladu, že je na základě své žádosti zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Seznam voličů FNKV –
v případě předpokládané hospitalizace v době konání voleb je možné nechat se, v případě zájmu o volbu, zapsat do seznamu voličů FNKV, který bude předán Obecnímu úřadu.
Nahlášení do seznamu voličů je možné do 18. května 2024. Po tomto datu mohou být údaje dle potřeby aktualizovány, avšak pro volbu již není možno do seznamu zapisovat další voliče.
Možnost zapsání na seznam tedy platí pouze pro pacienty, kteří jsou v období do 18. května 2024 již hospitalizováni.

Překážky ve výkonu volebního práva –
Volba nebude umožněna hospitalizovaným voličům, kteří:

  • nejsou zapsání v seznamu voličů nebo
  • nemají volební průkaz nebo
  • nemají trvalý pobyt na území volebního okrsku 10005, ve kterém se nachází FNKV nebo
  • se podrobují léčení v izolaci nebo karanténě (infekční onemocnění) nebo
  • mají pro duševní poruchu soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo
  • při volbě nebudou schopni prokázat svou totožnost.

Zajištění hlasování –
hlasování ve FNKV zajistí okrsková volební komise, v jejímž volebním okrsku se nachází FNKV, a to volbou přímo na oddělení, kde je pacient-volič hospitalizován.

DOPORUČENÍ ZAJIŠTĚNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Pokud si pacient-volič není jist, že ve dny voleb bude ještě v daném zařízení pobývat, doporučuje se voličům, aby požádali obecní úřad v místě trvalého pobytu (v případě občana jiného členského státu EU obecní úřad v místě trvalého pobytu nebo přechodného pobytu), kde jsou zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu (dle ustanovení § 30 zákona o volbách do EP), který umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV