Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Aktuality

15.03.2022 | Nekrolog prof. Cikrt

Společnost pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně s lítostí sděluje, že 10.3.2022 v 81 letech navždy odešel pan prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., dlouholetý předseda odborné společnosti, vedoucí redaktor časopisu Pracovní lékařství a vedoucí Centra hygieny práce a nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu (dříve IHE) v Praze. Fakultu všeobecného lékařství UK ukončil v roce 1964 a své další odborné působení spojil s pracovním lékařstvím. Pracoval na oddělení nemocí z povolání ZÚNZ Příbram a své první praktické zkušenosti rozšiřoval badatelským způsobem. V roce 1966 nastoupil  k prof. Teisingerovi do Ústavu hygieny práce a nemocí z povolání (později včleněného do  Institutu hygieny a epidemiologie, respektive Státního zdravotního ústavu), jemuž zůstal věren do roku 2008. Působil na klinice nemocí z povolání v Emauzích, složil atestaci z vnitřního lékařství a v oblasti výzkumu ho zaujala problematika kovů. Věnoval se metodice odběrů žluče a výrazně tak přispěl k toxikologickým studiím především olova, železa, kadmia, arzénu a rtuti, a to jak v základních bilančních pokusech, tak v pokusech s aplikací mobilizačních chelátotvorných látek. Rozsáhlý záběr experimentů vyústil v etablování vysoce fundované odborné skupiny pro toxikokinetiku. Na 170 publikací a statí v monografiích, prezentace výsledků na mezinárodních kongresech proslavily prof. Cikrta a jeho skupinu za hranicemi vlasti. Byl pozván ke studijním pobytům v zahraničí, v Anglii, USA, Kanadě s nabídkou k aktivní spolupráci českého výzkumu v rámci mezinárodních studií. Byl oceněn Národní cenou ČR v roce 1989,  v zahraničí členstvím v The New York Academy of Sciences a v redakčních radách odborných časopisů (Polsko, Maďarsko). Byl zástupcem ČR ve Standing Commitee Mezivládního fóra pro chemickou bezpečnost (IFCS) a tzv. temporary adviser WHO (Ženeva, Kodaň).  Po kandidatuře věd (1971) se v roce 1982 stal vedoucím celého Centra hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1990 habilitoval v oboru hygiena a v roce 1995 byl jmenován profesorem Karlovy univerzity. Působil jako člen Vědecké rady SZÚ, Vědecké rady 3. lékařské fakulty UK, dlouhá léta předsedal Společnosti pracovního lékařství a redakční radě časopisu Pracovní lékařství. Byl přizván ke spolupráci s grantovými agenturami , pracoval v Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost navíc.

Měl jsem tu čest s ním dlouhodobě spolupracovat, radit se s ním v odborných otázkách oboru a poznat jej jako nejen vynikajícího odborníka, ale též jako citlivého a chápajícího, prostě dobrého člověka. Čest jeho památce.

prof.MUDr.Milan Tuček,CSc.
jménem výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně

Aktuální informace

23.06.2022 | Pozor na podvodné telefonáty

Objevily se snahy o vylákání finančních prostředků pod záminkou "sbírky na popálené děti zaštiťované FNKV" z telefonního čísla 226 299 551 FNKV žádnou s...

17.05.2022 | Lineární urychlovač a CT simulátor

Dne 25.4. byl oficiálně spuštěn provoz lineárního urychlovače a CT-simulátoru. „Onkologická klinika tak navazuje na tradici excelentní radioterapie a uvádí do provozu další špičk...
Copyright © 2010 - 2022 FNKV