Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Odborné laboratoře

Centrální laboratoře provozují laboratoře těchto odborností:

Klinická biochemie: Laboratoř provádí základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělesné tekutiny, stolice), specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech), sérologická vyšetření hepatitid a HIV.

Hematologie: Laboratoř poskytuje hlavní diagnostické zázemí pro Hematologickou kliniku FNKV, která je zařazena mezi Centra intenzivní hematoonkologické péče ČR. Od této vazby se také odvíjí zaměření a vybavení laboratoře. Laboratoř disponuje nejmodernější technikou pro stanovení základních i rozšířených parametrů krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů. Neodmyslitelnou součástí laboratoře je pracoviště morfologické analýzy periferní krve, kde využíváme mimo klasické mikroskopické analýzy i technologii digitální morfologie, která provádí automaticky preklasifikaci buněk. Kompletní morfologická analýza aspirátu kostní dřeně zahrnuje i příslušná cytochemická barvení.
S morfologickou analýzou je velmi těsně provázáno vyšetření povrchových znaků leukocytů. Úsek průtokové cytometrie se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. Kromě historicky stanovovaného vyšetření CD34+ kmenových buněk jsou již nyní k dispozici panely pro screening lymfoproliferací, vyšetření B a T-lymfoproliferací akutních leukémií, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu, mastocytóz a panely pro sledování minimální reziduální nemoci. Laboratoř FACS zpracovává vzorky periferní krve, kostní dřeně i uzlin.
Koagulační laboratoř je vybavena několika koagulometry tak, aby pro náročné analýzy byly k dispozici různé principy stanovení. V nepřetržitém provozu je vyšetřováno kompletní základní koagulační vyšetření včetně monitorování antikoagulační léčby novými antikoagulancii. Laboratoř nabízí i velmi široké spektrum koagulačních vyšetření (koagulačních faktorů, trombofilní markery, lupus antikoagulans, diagnostiku vWch). Laboratoř je jedním z předních pracovišť zabývající se vyšetřením primární hemostázy (s využitím optické agregometrie i přístrojů POCT).

Imunologie a alergologie: Laboratoř provádí základní imunologická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč), specializovaná imunologická a alergologická vyšetření pro diagnostiku autoimunitních onemocnění, imunodeficience a hypersenzitivity, vybraná vyšetření infekční sérologie a stanovení buněčné antiinfekční imunity u tuberkulózy.

Mikrobiologie: Součástí úseku Mikrobiologie je více pracovišť, která se svou činností navzájem doplňují. V moderně vybavené laboratoři bakteriologické probíhají kultivační a mikroskopická vyšetření biologického materiálu, krom bakteriologické diagnostiky také laboratoř poskytuje základní mykologická a parazitologická vyšetření. V případě pozitivního kultivačního nálezu a zároveň po vyhodnocení kauzality vykultivovaného agens vysokoškolským pracovníkem je zjišťována a následně interpretována citlivost/rezistence k antimikrobním preparátům. Krom kultivačních vyšetření probíhají v laboratoři stanovení antigenů vybraných bakteriálních a virových původců v klinických vzorcích. Další součástí mikrobiologické laboratoře je Laboratoř molekulární biologie, kde se pomocí molekulárně genetických metod zjišťuje přítomnost obtížně kultivovatelných agens (viry, bakterie) v biologických vzorcích, přičemž spektrum nabízených služeb se postupně rozrůstá. Pracovníci úseku Mikrobiologie poskytují konzultační i konziliární služby ke svým vyšetřením a výsledkům, úzce spolupracují s lékaři klinik, nedílnou součástí úseku je Antibiotické středisko, které se věnuje problematice antimikrobiální terapie a zabývá se sledováním antibiotické rezistence a aktivním ovlivňováním kvality používání antibiotik a průběžným vyhodnocováním vybraných epidemiologických kritérií.

Genetika: V Laboratoři genomické medicíny provádíme, pomocí sekvenování nové generace (NGS), diagnostická/prognostická vyšetření pacientů s nádorovými onemocněními. Využíváme Myeloidní panel pro detekci variant v 54/75 genech asociovaných s myeloidními malignitami a „custom“ Onco NGS panel pro nádorová onemocnění obsahující 73 genů. Zavedena byla detekce 28 fúzních genů spojených s AML a ALL. Pomocí PCR v reálném čase (RQ-PCR) sledujeme hladinu minimální reziduální nemoci (MRN) v průběhu léčby jak na DNA, tak na RNA úrovni. U pacientů s B/T lymfoproliferacemi provádíme vyšetření klonálních přestaveb imunoreceptorových genů (IgH, IgK, IgL, TCRg, TCRd, TCRb) a detekci translokace t(14;18) v hlavní zlomové oblasti MBR a translokace t(11;14) ve zlomové oblasti MTC. Dále vyšetřujeme specifické mutace v genu MYD88 a BRAF. Zavedli jsme průkaz fúzních genů SS18/SSX1, SS18/SSX2, SS18/SSX4, COL1A1/PDGFB. Vyšetřujeme vzorky kostní dřeně, periferní krve, mozkomíšního moku nebo tkání. Laboratoř také vyšetřuje trombofilní mutace (mutace v genu FII, FV a PAI) ze vzorku periferní krve na DNA úrovni.

Bližsí údaje jsou uvedeny v Laboratorní příručce v sekci "Ke stažení".

Samostatnou indikaci vyšetření laboratoř neprovádí a neprovádí ani odběr žádných vzorků.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV