Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Typy prováděných diagnost. a chirurg. zákroků

   Přehled typů prováděných diagnostických a chirurgických zákroků:


        Komplexní ambulantní ORL vyšetření dětských i dospělých pacientů, včetně endoskopického či    
        videoendoskopického vyšetření dutiny nosní, hltanu, hrtanu a ucha, otomikroskopického vyšetření,
        posudková a poradenská 
ORL činnost.


Komplexní foniatrické vyšetření a foniatrická léčba, 
        především pro poruchy hlasu, řeči a sluchu včetně rehabilitace sluchadly


Testování kandidátů s jednostrannou hluchotou a jinak neřešitelnou převodní poruchou sluchu
       před implantací do kosti ukotveného sluchadla (Bone Anchored Hearing Aid
- BAHA).


Vyšetření sliznic pomocí filtrovaného pásma světla (Narrow Band Imaging – NBI) umožňující časnou a 
        přesnou detekci  nádorů a přednádorových stavů.


Vyšetření sluchu (tónová i slovní audiometrie), tympanometrie, vyšetření otoakustických emisí a
         sluchových kmenových evokovaných potenciálů (Brainstem Auditory Evoked Potentials – BAEP).


Klinické a přístrojové vyšetření rovnovážného ústrojí včetně elektronystagmografie a stabilometrie Tetrax.


Ultrazvukové vyšetření v oblasti hlavy a krku se speciálním zřetelem na vyšetřování uzlinových zduření,
        diagnostiku 
 nádorů v oblasti krku, diagnostiku onemocnění slinných žláz, štítné žlázy a příštítných tělísek.


Cílený odběr biopsie tenkou jehlou pod ultrazvukovou kontrolou (Fine Needle Aspiration Biopsy – FNAB).


Endoskopické vyšetření pacientů s poruchami polykání (Flexible Endoscopic Evaluation of  
        Swallowing- 
FEES),ve spolupráci s logopedem, navazující rehabilitační program poruch polykání
        (dysfagiologická poradna).


      Běžná operativa onemocnění ucha, nosu krku:
      
tonzilektomie, tonzilotomie,adenotomie, tympanostomie, tracheostomie, exstirpace uzlin, kožních a  
      podkožních 
nádorů hlavy a krku, chirurgie krčních cyst píštělí.


Otochirurgické zákroky:
       
plastiky boltců; chirurgie vrozených a získaných zúžení zevního zvukovodu; sanační a
rekonstrukční operace (myringoplastika,
        tympanoplastiky) pro středoušní záněty, poúrazové a další vrozené a získané stavy; operace otosklerózy;
operace nádorů  boltce, zvukovodu, středouší a spánkové kosti.


Aplikace léčiv do středouší v léčbě onemocnění vnitřního ucha (intratympanální aplikace).

Všechny typy neurootologických chirurgických výkonů pro nádorová a nenádorová
onemocnění spánkové kosti, vnitřního ucha a spodiny lební: chirurgie závrativých stavů
(dekomprese endolymfatického vaku, sakotomie, řešení dehiscence 
semicirkulárních kanálků,
vestibulární neurektomie, labyrintektomie, dekomprese sluchově-rovnovážného nervu), operace
nádorů
(především vestibulární schwannom, 
paragangliomy,  karcinomy, sarkomy)
včetně monitoringu funkce nervů (lícní nerv,
sluch, nervy postranního smíšeného systému), řešení
temporálních a
 intrakraniálních komplikací středoušního zánětu, řešení likvorey a kél zasahujících do
spánkové kosti.


Chirurgie lícního nervu pro úrazové, nádorové a jiné příčiny parézy:
dekomprese nervu subtemporálním i transmastoidálním přístupem pro poúrazové stavy nebo pro Bellovu
obrnu, přímé rekonstrukce nervu a rekonstrukce nervu s užitím nervových štěpů ve spánkové kosti a v 
extrakraniálním úseku, zkřížené anastomózy (hypoglosso-faciální
anastomóza, masseterico-faciální anastomóza, cross-face anastomóza).


Korektivní chirurgie pro parézu lícního nervu: závěsné operace, lifting.


Operace nádorových a nenádorových onemocnění slinných žláz: 
exstirpace podjazykové žlázy, exstirpace kamenů z vývodů slinných žláz, exstirpace podčelistní žlázy,
superficiální a totální parotidektomie s monitoringem a šetřením lícního nervu, kosmetické parotidektomie
faceliftovým přístupem a lipofilling lůžka po parotidektomii, rekonstrukční operace pro poranění  
vývodů slinných žláz.


  Všechny typy operací štítné žlázy pro benigní i onkologické diagnózy,
včetně minimálně invazivních operací s videoendoskopickou asistencí, 
      (Minimally Invasive Videoendoscopy Assisted Thyroidectomy – MIVAT) 
      a neendoskopicky (Minimally Invasive Thyroidectomy - MIT).


      Operace příštítných tělísek,
      včetně minimálně invazivních operací s videoendoskopickou asistencí včetně minimálně
        invazivních operací s videoendoskopickou asistencí (Minimally Invasive Videoendoscopy Assisted
        Parathyroidectomy – MIVAP) 
        či neendoskopicky (Minimally Invasive Parathyroidectomy - MIP).  


      Minimálně invasivní videondoskopicky 
      asistovaná krční chirurgie (Minimally Invasive Videoendoscopy Assisted Neck Surgery)
      především pro benigní 
útvary na krku (především exstirpace krčních cyst, benigních krčních nádorů a
      
podčelistní žlázy).


      Onkologické operace v oblasti hlavy a krku
        pro nezhoubné i zhoubné nádory orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, 
parafaryngeálního prostoru a spodiny lební.


      Chirurgická léčba krčních uzlinových metastáz: všechny typy krčních disekcí.


      Rekonstrukční operace v oblasti hlavy a krku s užitím lokálních a stopkovaných
      muskulokutánních laloků,
      (především pektorální lalok,infrahyoidní lalok, nasolabiální lalok,submentální lalok, platysmální    
      lalok, 
paramediánní čelní lalok, FAMM lalok).


      Rekonstrukční operace v oblasti hlavy a krku s užitím volných muskulokutánních a
      fascilokutánních laloků
        s provedením mikrochirurgické cévní a eventuálně i nervové anastomózy
        (především lalok z radiálního předloktí,      
        lalok  z anterolaterálního stehna, lalok z m.gracilis,
      lalok z přímého bříšního svalu, z m.latissimus dorsi, 
      paraskapulární lalok, brachiální lalok) k vykrytí defektů měkkých tkání,
        přenos vaskularizované kosti (lýtková kost,
        lopata kosti kyčelní, lopatka) k rekonstrukci polykacích cest.        


      Korektivní chirurgie nosního septa a zevního nosu, především pro funkční obtíže: 
      septoplastika, zavřené a otevřené rinoseptoplastiky.


      Funkční endoskopická chirurgie onemocnění dutiny nosní a vedlejších dutin nosních
      (Functional Endoscopic Sinus Surgery – FESS)
      včetně řešení komlexních patologií a revizní chirurgie s využitím
 navigačního systému.


      Řešení kraniálních, orbitálních a intrakraniálních komplikací zánětů vedlejších dutin nosních.


      Operace neprůchodnosti slzných cest
      endoskopickou endonasální cestou (Dacryocystorhinostomie – DCRS).


      Všechny typy zevních operací pro nenádorová a nádorová onemocnění zevního nosu,
      dutiny nosní a vedlejších dutin nosních: laterální rinotomie, midface deglowing,
      mediální maxilektomie, subtotální a
      totální maxilektomie, zevní etmoidktomie, sfenoidektomie, operace čelní dutiny.


Endoskopické endonasální a zevní výkony pro onemocnění očnice, spodiny přední a střední jámy lební.


Transnasální, transfaciální, transorální a transcervikální přístupy pro řešení onemocnění nosohltanu,
         parafaryngeálního a retrofaryngeálního prostoru.


Víceparametrové vyšetření spánku (polygrafie)
        k diagnostice chrápání a spánkového apnoického syndromu.


Léky navozená spánková endoskopie
        (Drug Induced Sleep Endoscop
y – DISE)
        k upřesnění místa, stupně závažnosti a tvaru
obstrukce dýchacích cest před  chirurgickým zákrokem
        pro spánkový apnoický syndrom.


Chirurgické zákroky pro chrápání a spánkový apnoický syndrom:
        nosní chirurgie (septoplastika, mukotomie, stabilizace nosní chlopně),uvulopalatoplastika,
        uvulopalatofaryngoplastika, radiofrekveneční ošetření kořene jazyka, závěs jazylky, předsun m.
        genioglossus, maxilomandibulární předsun.


Endoskopické výkony v rámci diagnostiky nádorových a nenádorových onemocnění
        hrtanu, hltanu a jícnu: direktní laryngoskopie, hypofaryngoskopie, esofagoskopie
        - odběr biopsie, stavění krvácení, odstraňování cizích těles z hltanu, jícnu a hrtanu.


Mikrochirurgie hrtanu a hypofaryngu
        - operační zákroky prováděné pod mikroskopem s eventuálním užitím tryskové ventilace:
        odběry biopsie, diagnostika
        nádorových a nenádorových onemocnění, léčba zpěváckých uzlíků,
        granulomů, edémů hlasivek, resekce benigních a      
        maligních nádorů.


Fonochirurgie – chirurgie hlasových poruch:
        tyroplastiky, reinervační výkony pro obrnu zvratného nervu,
        náhrada ztráty hrtanu zavedením hlasové protézy.


Všechny typy zevních výkonů na hrtanu pro nádorová a nenádorová onemocnění.


   Operace stenóz cervikální části průdušnice – resekce se suturou end to end.


      Operace divertiklu hypofaryngu zevním přístupem.


      Řešení poranění hypofaryngu a krčního jícnu.


      Traumatologie obličejového skeletu a krku.


Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV