Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Režim kliniky

Režim kliniky

 • Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým složený z lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, vedený ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů přednosty a primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní sestry. Dbejte rad a pokynů, týkajících se Vaší léčby, neboť jinak by Váš pobyt v nemocnici nesplnil svůj účel. Ve všech svých těžkostech a problémech se s důvěrou obracejte na své ošetřující sestry či lékaře. V závažné věci máte právo obrátit se na přednostu či primáře kliniky. V naší nemocnici pracuje i tým sociálních sester, který Vám na požádání pomůže řešit osobní i rodinné problémy. V případě Vaší potřeby Vám na požádání zprostředkuje staniční sestra oddělení návštěvu duchovního.
 • O organizačních podmínkách na oddělení Vás bude po přijetí informovat sestra. Vysvětlí Vám pravidla používání signalizačního zařízení a osvětlení u lůžka, pravidla používání mobilních telefonů apod. Také Vás seznámí s umístěním sociálního zařízení, době ranního buzení a provozu oddělení.
 • Při pohybu na klinice nepřecházejte prosím po čerstvě vytřených mokrých plochách z důvodu nebezpečí pádu. Při pohybu používejte vždy kompenzační pomůcky, které máte k dispozici. V případě nevolnosti nebo závrati se opřete zády o nejbližší stěnu a pomalu se sesuňte do dřepu, klidně a zhluboka dýchejte.
 • Při přijetí na oddělení si uložte své věci do skříní a nočních stolků, které máte k dispozici. Vlastní prádlo můžete užívat za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna, špinavé prádlo nelze skladovat na pokoji. Výjimkou je jednotka intenzivní péče, kde v souladu s hygienickým režimem musíte mít prádlo ústavní. Výměna ložního a osobního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně.
 • Veškeré cenné věci si prosím v době své nepřítomnosti uložte u staniční sestry oddělení. Vysoký peněžní obnos máte možnost uschovat v trezoru kliniky v sekretariátu.
 • V případě, že jste do našeho zařízení přijel/a osobním vozem, dovolujeme si Vás upozornit, že parkování v areálu nemocnice je za poplatek.
 • Máte právo na čistě povlečené lůžko, avšak máte též povinnost udržovat je čisté. V rámci základních hygienických návyků nelehejte a nesedejte na lůžko v šatech nebo dokonce v obuvi (platí i pro návštěvy). Žádáme Vás, abyste udržovali čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a též v areálu nemocnice. Koupelnu můžete používat dle Vašeho zdravotního stavu, první použití po operaci je třeba ohlásit službu mající sestře a vyčkat jejího příchodu.
 • Léky, které Vám naordinoval Váš ošetřující lékař a které Vám přinese v určenou dobu sestra, užívejte přesně podle pokynů. Veškeré léčivé přípravky, které si přinesete s sebou, odevzdejte prosím sestře. Ta je označí Vaším jménem a po ukončení hospitalizace Vám zbylé odevzdá zpět. Bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem neužívejte jiné léky. Pokud chcete užívat své léky sami z originálních balení, můžete pouze na základě domluvy s vedoucím lékařem oddělení a tato skutečnost bude pečlivě zaznamenána do Vaší dokumentace. Toto opatření zaručuje Vaši ochranu před případnými komplikacemi, které mohou vzniknout nežádoucími interakcemi léčiv a popř. jejich duplicitním užíváním. Při propuštění Vás vybavíme léky doporučenými v  propouštěcí zprávě v  množství postačujícím do první stanovené návštěvy lékaře, maximálně však na 3 dny.
 • Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás žádáme, abyste nerušili ostatní nemocné svým chováním. Nerušený spánek přináší úlevu. Je nutné přísně dodržovat noční klid. V této době je oddělení uzamčeno. Je-li televizor majetkem oddělení, za provoz zodpovídá službu konající sestra, soukromé televizory a radiopřijímače a PC na pokojích lze používat jen se souhlasem ošetřujícího personálu a ostatních nemocných na pokoji. Zásadně je však nesmíte používat v době nočního klidu. Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 - 6:00 hod..
 • Poskytované služby v areálu FNKV: v budově hlavní vrátnice je prodejna zdravotnických potřeb, v přízemí  budovy H je bankomat České spořitelny, nápojové a potravinové automaty v přízemí naší kliniky. Dbejte zákazu používání mobilních telefonů v označených prostorách. Opustit oddělení během hospitalizace můžete pouze s vědomím a souhlasem ošetřujícího personálu. Během hospitalizace, prosím, neopouštějte areál nemocnice! Dovolujeme si upozornit, že v celém areálu nemocnice je zakázáno kouřit.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo na přítomnost psa v době hospitalizace za podmínek, že nebudou porušována práva a bezpečí dalších pacientů.
 • Informace o stavu nemocných podává ošetřující lékař pouze osobám dle přání nemocného. Své rozhodnutí o tom, kterým osobám má být informace o Vašem zdravotním stavu sdělena, učiňte včas při přijetí na kliniku. Telefonicky lze informace podávat pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem.
 • Předčasně propuštěni, na Vaše přání, budete pouze po sepsání písemné žádosti (reversu). Při onemocnění, kde je povinné léčení ze zákona, nemůžete být propuštěni ani na revers.
 • V průběhu hospitalizace je Vám ošetřující personál k dispozici pro řešení Vašeho sociálního zázemí. Při propuštění nemocného, který ze zdravotních důvodů není schopen se o sebe postarat a nemá-li rodinu, zajišťuje potřebnou domácí ošetřovatelskou nebo pečovatelskou péči sestra pro sociální službu ve spolupráci s krajským úřadem nebo obecními úřady a agenturami domácí péče podle místa bydliště nemocného.
 • Při propuštění z nemocnice odevzdejte prosím ústavní prádlo a všechny zapůjčené předměty (např. ortopedické pomůcky). Ošetřující lékař Vás poučí o dalším léčení a postupu. Dbejte, abyste se do tří dnů po propuštění z nemocnice ohlásili u svého lékaře, jen tak si zajistíte plynulost léčby.
 • S ohledem na charakter péče mohou být ustanovení tohoto vnitřního řádu na některých odděleních upravena.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV