Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Podávání a vyřizování stížností

Postup při podávání a vyřizování stížností ve FNKV

Podávání a vyřizování stížností ve FNKV - ke stažení ZDE (PDF; 56 kB) 

Stížnost proti postupu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je možno podat osobně nebo písemně k rukám ředitele FNKV.

Stížnost může podat:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis.

Písemnou stížnost je možné zaslat poštou na adresu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 nebo předat osobně na sekretariát ředitele, budova L, dveře č. 1, přízemí.
Písemnou stížnost lze zaslat také elektronicky na e-mail: fnkvred@fnkv.cz.

Osobně podané stížnosti se přijímají v kanceláři č. 19, budova L, ředitelství, přízemí a to pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00 hodin a 13:00 - 15:00 hodin a v pátek 8:00 - 11:00 hodin. O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele.

Stížnosti, které nenáleží do působnosti FNKV jsou postoupeny příslušnému orgánu do 5 dnů ode dne jejího obdržení a o tomto je stěžovatel písemně vyrozuměn.

Každá stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu. Všechny skutečnosti v ní uvedené budou řádně prošetřeny.

Předávat stížnost k vyřízení osobám, proti kterým stížnost směřuje, je nepřípustné. Jmenovaní se však mají právo k obsahu stížnosti vyjádřit. Vůči stěžovateli nebo pacientovi, kterého se stížnost týká, nesmí být činěny žádné kroky proto, že podal stížnost. Podání stížnosti nesmí být těmto osobám na újmu.

Stížnost se vyřizuje do 30 dnů ode dne jejího podání. Za den podání stížnosti se považuje datum doručení do FNKV. O vyřízení stížnosti je stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Prodloužení lhůty je stěžovateli oznámeno.

V případě opakované stížnosti FNKV posoudí, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že nebyly shledány důvody se stížností zabývat opakovaně. Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost  na Magistrát hl. m. Prahy , Odbor zdravotní péče, Charvátova 145, 11000 Praha 1. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Nahlížení do spisu stížnosti zprostředkovává stěžovateli odpovědný zaměstnanec na tel. +420 267 16 3330. Nahlížení do spisové dokumentace se uskuteční v předem dohodnutém termínu.

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV