Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Ambulance:

Všeobecná ambulance
Ordinační hodiny:

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 15:30 hod.
Pátek: 8:00 - 14:30 hod.
7:00 - 8:00 hod. - ambulantní převazy, výkony na objednání

Pohotovostní služba
Ordinační hodiny:
Pondělí - Čtvrtek: 15:30 - 7:00 hod.
Pátek: 14.30 - 7.00 hod.
Sobota a Neděle: od 7:00 hod. nepřetržitě do Pondělí 7:00 hod.

Dětská ambulance pavilon M
Ordinační hodiny:

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 11:30 hod.

Oddělení disponuje 11 pokoji s celkem 35 lůžky - z toho 3 lůžka JIP, na třech pokojích je možno ubytovat 2 matky a 2 děti.

Po celou dobu je možno na klinice přijímat návštěvy ve stanovené době, případně i mimo ni, po  dohodě s ošetřujícím lékařem či sestrou.
Návštěvní hodiny:
Pondělí - Pátek: 15:00 - 19:00 hod.
Sobota - Neděle: 14:00 - 19:00 hod.


Lůžkové oddělení:

Rady a informace k příjmu (plánovaný výkon)

Anesteziologická vizita:

 

 • pokud jste byl/a vyzvána k anesteziologické vizitě, dostavte se na ambulanci v úterý ve 14:00 hod.,
  vždy týden před plánovaným nástupem k hospitalizaci.
 • s sebou přineste: 
  osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas)
  - doklad o zdravotním pojištění (průkaz pojištěnce)
  - kompletní výsledky předoperačních vyšetření
  výsledky vyšetření, o které Vás požádal váš lékař (RTG,CZ,MRI atd.)
 • cílem anesteziologické vizity je kontrola předoperačních výsledků, zhodnocení únosnosti a připravenosti k výkonu
 •  k příjmu se dostavte v určený termín na ambulanci v 9,00 hod.
   
 •  k příjmu s sebou přineste:
 •   celý příjem představuje zdlouhavý technicko-admnistrativní úkon, prosíme o pochopení, že jídlo lze objednat až po                  dokončení vlastního příjmu
   

 


Příjem k hospitalizaci:

 
- osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas)
- doklad o zdravotním pojištění (průkaz pojištěnce)
- doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven)
- výsledky provedených předoperačních vyšetření
- výsledky vyšetření, o které Vás požádal váš lékař (CT, MRI atd.)
- seznam léků, které pravidelně užíváte a trvale užívané léky (v originálním balení)
- průkaz diabetika
- kontaktní adresa a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné
- věci osobní potřeby (osobní prádlo,župan, ručník, přezůvky)
- hygienické potřeby včetně toaletního papíru
- finanční obnos (pouze menší částka pro vlastní potřebu, není doporučeno nosit větší finanční obnos 
  ani cennosti), za Vaše věci klinika neručí
- tekutiny (např. neperlivá voda)
- něco pro zkrácení volné chvíle (knížka, časopis, křížovka, notebook, mp3 přehrávač atd.)

              Provozní řád oddělení

 O provozních podmínkách  na oddělení informuje po přijetí sestra. Vysvětlí Vám:

 • pravidla pro používání signalizačního zařízení a osvětlení lůžka
 • pravidla pro používání mobilního telefonu atd.
 • umístění a používání sociálního zařízení

Je zapotřebí chovat se pokud možno tiše, vzájemně a ohleduplně. Po 21,00 hod. nerušit ostatní pacienty.
V celé budově je zákaz kouření. Výjimkou je vyhrazený prostor pro kuřáky mimo budovu (mezi budovou A a B)
Každé opuštění oddělení je zapotřebí hlásit sestře.

              Návštěvy:

Po  celou dobu je možno na klinice přijímat návštěvy ve stanovené době. Případně jsou možné návštěvy i mimo doporučené hodiny, po dohodě s ošetřujícím lékařem či sestrou.

Návštěvy mohou být vyjímečně při nepříznivé epidemiologické situaci omezeny, případně zcela zrušeny.

Návštěvní hodiny:
Pondělí - Pátek:   15,00 - 18,00 hod.

Sobota - Neděle: 14,00 - 18,00 hod.

               Strava:

Stravu pro pacienty FNKV zajišťuje centrální kuchyně ve spolupráci s nutričními terapeuty, kteří jsou zodpovědní za dodržení správných technologických postupů a výběr potravin u jednotlivých diet a dále pak za správnou distribuci pacientské stravy na jednotlivá oddělení.

Časové údaje na Otorinolaryngologické klinice:

 
Rozdávání jídla  Čas svozu nádobí
 Snídaně: 8,00  Snídaně: 8,45
 Oběd:12,00  Oběd: 13,15
 Večeře: 17,30  Večeře: 18,30

 Strava je dodávána dodávána z centrální kuchyně tabletovým systémem pro každého pacienta dle diety určené lékařem. Stravu rozdává sestra a pomocný personál. Po jídle uloží tablety zpět do transportního vozíku, který uzamkne a odveze na určené místo ke svozu. Dieta určená lékařem je nedílnou součástí léčebného režimu, proto je nezbytné, aby byla pacienty dodržována. Pacientům je k dispozici na pokojích čerstvý čaj.Pro pacienty je na oddělení zřízena označená lednice umístěná na kuchyňce pro uchovávání vlastních potravin. Za přítomnosti sestry anebo pomocného personálu se vnesené potraviny označí štítkem pacienta a ukládají se do lednice. Potraviny musí být v souladu s dietou určenou lékařem a musí být označeny jménem. Pokud potraviny nemají označení, jsou prošlé nebo mají poškozený obal, jsou likvidovány. Za kontrolu obsahu lednice 1x denně ručí sanitářka.
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce na chodbě. FNKV poskytuje na vyžádání nadstandardní stravu pro ty pacienty, kteří nemají žádná dietní omezení. Nadstandardní stravu zajistí sestra oddělení. Ceník nadstandardní stravy je součástí ceníku služeb FNKV.

                Provozní řád: 

Provozní řád FNKV je k dispozici na nástěnce oddělení a provozní řád kliniky je k dispozici při příjmu a také na základě vyžádání (zapůjčí sestra).                Nahlížení do zdravotnické dokumentace,  pořizování jejich výpisů nebo kopií: 

Možnost nahlížet do dokumentace, případně požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, lze vždy ve čtvrtek ve 13:00 v kanceláři kliniky na základě písemné žádosti. Osoby blízké mají nárok na nahlížení do dokumentace s výjimkou anamnézy pacientů. Zajišťuje odpovědný pracovník sekretariátu Otorinolaryngologické kliniky.
(Přijímací kancelář, tel. +420 267 16 2588).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV