Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Návštěvy na odděleních Ortopedicko-traumatologické kliniky

Vzhledem k aktuální situaci jsou za dodržení následujících podmínek možné návštěvy pacientů hospitalizovaných na oddělení Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV

Dle nařízení vlády s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou u všech poskytovatelů zdravotních služeb omezeny návštěvy tak, že návštěvu lze připustit jen za určitých podmínek:

Na odděleních Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV se osoba navštěvující pacienta musí prokázat před zahájením návštěvy POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Test nesmí být starší více než 48 hodin. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou:

 1. dětí do dvou let věku,
 2. dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 3. návštěva trvá nejvýše 30 minut, s výjimkou návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 4. návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatelenávštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele

Je naprosto nezbytné, aby si návštěvy veškeré ochranné prostředky zajistily samy.

JIP

Návštěvy pacientů na Jednotce intenzivní péče jsou možné pouze po předchozí konzultaci s vedoucím lékařem nebo staniční sestrou.

Lůžková oddělení /1., 3. a 4. stanice/

 • Doba návštěv je 14:00 – 18:00
 • Na vícelůžkových pokojích je délku návštěvy a počet navštěvujících osob vždy nutné upravit s ohledem k ostatním pacientům.

Lůžková oddělení
Klinika má jednotku intenzivní péče a nyní 3 standardní oddělení.

 • 1. stanice (rekonstrukční) - 10 lůžek - je zaměřena na péči o pacienty s infekčním onemocněním pohybového aparátu.
 • Jednotka intenzivní péče - 9 lůžek - je určena ke sledování stavu pacientů po větších operačních výkonech nebo závažných traumatech.
 • 3. stanice (traumatologická) - 30 lůžek - je specializována na péči o pacienty po úrazech.
 • 4. stanice (ortopedická) - 34 lůžek - je určena k hospitalizaci pacientů po plánovaných ortopedických operacích (endoprotézy velkých kloubů, operace páteře).
 • 5. stanice (ortopedická) - 30 lůžek - dočasně uzavřena

Informace o pacientech je možné získat od ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře oddělení osobně v době návštěv. Informace je možno podávat pouze osobám výslovně určeným pacientem. Telefonické informace se z důvodu ochrany práv pacientů a z důvodu zachování „lékařského tajemství“ podávají pouze po domluvě a po předchozím souhlasu pacienta. Návštěvy jsou možné každý den od 14,00 do 17,30. Z hygienických důvodů nejsou povoleny návštěvy na Jednotce intenzivní péče.

Nadstandardní pokoje jsou k dispozici na III. stanici (dva dvoulůžkové pokoje) a na IV. stanici kliniky (5 pokojů dvoulůžkových). Dvoulůžkové pokoje lze využít pro jednoho nebo dva pacienty nebo pro pacienta a jemu blízkou osobu. Podle způsobu využití jsou pak upraveny platby, které jsou uvedeny v Ceníku služeb kliniky. Vybavení pokojů je specifikováno v ceníku služeb, který je uveden na konci této stránky v Dalších informacích pro pacienty.

Přijímání k hospitalizaci má několik kroků. Pacient je o datu příjmu vyrozuměn zvacím dopisem s přesnou specifikací předoperačního vyšetření, které si předem zajistí u svého praktického lékaře. V den příjmu je v 8,00 na chronické ambulanci přijat k hospitalizaci primářem kliniky. Následuje administrativní příjem v kanceláři kliniky, který zajistí administrativní pracovnice. Vyhotovení lékařské dokumentace (anamnéza, vyšetření, kontrola RTG dokumentace a předoperačního vyšetření) probíhá na oddělení přijímacím lékařem, který společně s operatérem poučí pacienta o plánovaném výkonu. Poté je stav pacienta zhodnocen anesteziologem, pacient je poučen o způsobu vedení anestézie a premedikaci. Všechny tyto jednotlivé kroky příjmového procesu jsou obvykle prováděny den před plánovaným operačním výkonem.

Před náročnějšími operačními výkony (endoprotézy velkých kloubů) provádí kontrolní vyšetření pacienta a zhodnocení předoperačních výsledků anesteziolog a internista kliniky. Součástí vyšetření je upřesnění okolností týkajících se hospitalizace a operace (způsob anestézie, prevence komplikací, primární rehabilitace, doba hospitalizace, následná péče). Toto vyšetření je prováděno obvykle jeden až dva týdny před přijetím a datum jeho provedení je rovněž součástí zvacího dopisu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV