Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Činnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je zaměřená na poskytování léčebně-preventivní péče pacientům FNKV, výuku pregraduálních a postgraduálních studentů 3. LF UK, přípravu mladých lékařů a sester v rámci specializační přípravy a vědecko-výzkumnou činnost.

Léčebně-preventivní péče je poskytována pacientům s ortopedickými onemocněními a pacientům po poranění pohybového aparátu. V rámci péče o pacienty s ortopedickým onemocněním se věnujeme problematice osteotomií, endoprotetiky, deliberačních, korekčních a stabilizačních výkonů na páteři, artroskopických operací kolena, ramena, hlezna a kyčle, rekonstrukcí statických deformit nohy. Prevence a časná diagnostika vývojové dysplazie kyčelního kloubu (klinická a ultrazvuková) probíhá ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou a Klinikou dětí a dorostu, operační léčba pak ve spolupráci s Ortopedickou klinikou 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce a Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol.

Péče o pacienty po poranění pohybového aparátu je zaměřena na kompletní ortopedicko-traumatologickou konzervativní a operační léčbu zahrnující osteosyntézu všech typů zlomenin skeletu končetin, pánve a acetabula a stabilizační výkony na páteři ze zadních, předních a kombinovaných přístupů. Naše pracoviště je součástí Traumacentra FNKV, které patří mezi největší v republice. Úzce spolupracujeme s dalšími klinikami Traumacentra FNKV a také s dalšími chirurgickými pracovišti v Praze a nemocnicemi našeho regionu.

Následnou péči nám pomáhají zajišťovat vedle Kliniky rehabilitačního lékařství a Léčebny pro dlouhodobě nemocné naší nemocnice také další zařízení v Praze a jejím blízkém či vzdálenějším okolí s lůžky rehabilitačními a s lůžky následné a dlouhodobé péče. Počet zdravotně sociálních intervencí u pacientů Ortopedicko-traumatologické kliniky je každoročně vysoký. Zajištění vhodných následných ošetřovatelských, rehabilitačních a sociálních služeb je nezbytnou podmínkou k zabezpečení kvalitní a komplexní péče o naše pacienty.

Druhým důležitým pilířem činnosti kliniky je výuka. FNKV je klinickou, pedagogickou a vědecko-výzkumnou bází 3. LF UK. Hlavní náplní výukové činnosti kliniky je pregraduální příprava studentů 3. LF UK studujících v českém a anglickém jazyce magisterského studia a ve třech oborech bakalářského studia. V rámci postgraduální výuky je činnost soustředěna na doktorské studium v oborech Experimentální chirurgie, Preventivní medicína a Ortopedie na Univerzitě Karlově, které v současné době studuje 13 lékařů z kliniky nebo z jiných pracovišť pod vedením našich školitelů. Specializační příprava je zaměřena na výchovu vlastních lékařů i kolegů z jiných pracovišť a na specializační vzdělávání sester kliniky.

Třetí základní oblastí zájmu je vědecko-výzkumná činnost. Zkoumání vybraných oblastí ortopedie a traumatologie se věnujeme buď v rámci řešení grantů, nebo při naplňování postgraduálního doktorského studia našich doktorandů. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti prezentujeme v podobě přednášek a písemných publikací. V roce 2019 prezentovali lékaři kliniky 118 přednášek (z toho 19 v zahraničí), publikovali jednu monografii a další tři kapitoly v monografii, 7 původních časopiseckých prací v časopisech s impakt faktorem a 7 dalších publikací.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV