Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Ortodontická péče u rozštěpů

Ortodontická léčba pacienta s rozštěpem

Úvod

Od sedmdesátých let dvacátého století je ortodontista nedílnou součástí rozštěpového týmu a ortodontická léčba probíhá na specializovaném ortodontickém oddělení v přímé návaznosti na chirurgický léčebný protokol. Ortodontista terapeutickými zásahy upravuje postavení jednotlivých částí rozštěpené čelisti, postavení jednotlivých zubů a vzájemný vztah zubních oblouků v různých fázích vývoje chrupu. Prakticky u každého pacienta s rozštěpem nalézáme zubní anomálie, z těchto důvodů je ortodontická terapie u pacientů s rozštěpem vyškoleným odborníkem nezbytná.

Ortodontická léčba je dlouhodobá a v mnohém se liší od ortodontické terapie pacientů bez vrozené vady čelisti. Začíná sledováním růstu čelistí a terapeutickými zásahy v kojeneckém a batolecím věku, případně už před první chirurgickou korekcí rtu. Dále  pokračuje ortodontická péče podle individuálních potřeb pacienta až do dokončení růstu (cca 18 let), poté následuje dlouhodobá stabilizační fáze.

 

Věk pacienta

Ortodontická léčba

novorozenec

V indikovaných případech molding (příprava na operaci rtu)

3 měsíce - 1rok

Kontroly před operací rtu a patra, případně po operaci rtu

1 rok - 3roky

Kontroly po ½ roce - monitorování vývoje chrupu a růstu čelistí.

3 roky - 6 let

                                                    

Kontroly po 1/2roce nebo častěji - monitorování vývoje chrupu a růstu čelistí, v indikovaných případech  snímací aparáty.

6 let - 9let

Kontroly á 2-3 měsíce, parciální fixní a snímací aparáty. Řešení šířky horní čelisti a překusu. Řízená výměna a sledování prořezávání stálého chrupu.

U pacientů s rozštěpem čelisti  - příprava na operaci doplnění kosti do rozštěpu.

9 - 13 let          

Kontroly po 2-3 měsících, přednostně fixní aparáty (někdy snímací). Definitivní řešení tvaru horního a dolního oblouku, postavení zubů a skusu.

V indikovaných případech ortodonticko-chirurgická distrakce horní čelisti.

14 let a dále

Kontroly dle potřeby, fixní aparáty, dlouhodobá stabilizace výsledku snímacími aparáty. Pokud není aktivní ortodontická léčba, kontroly  po 6 měsících, pokud je, kontroly á 2 měsíce. V indikovaných případech příprava na ortognátní operace či protetickou rehabilitaci.

 

 

Kojenec a batole (0-3 roky)

Během batolecího a kojeneckého věku jsou pacienti s rozštěpem pravidelně kontrolováni na ortodontickém oddělení v intervalech á půl roku či dle potřeby. První návštěva by měla proběhnout v prvním roce života pacienta. V indikovaných případech zasahuje ortodontista ještě před operací rtu, kdy zhotovuje speciální aparát formující nos a upravující postavení částí rozštěpové čelisti, aby se zamezilo přílišnému pnutí při jeho hojení..

 Je monitorován vývoj a stav chrupu, vztah zubních oblouků, prostorové poměry dutiny ústní a rozvoj řeči v souvislosti s ortodontickou intervencí na žádost logopeda.

Stomatologická péče  o chrup (sanace kazů, dentální hygiena) je v indikovaných případech prováděna v rozštěpovém centru, optimální však je její zajištění praktickým zubním lékařem v místě bydliště.

Předškolní věk (3-6 let)

 Kontroly na specializovaném ortodontickém oddělení probíhají v intervalech á půl roku či dle potřeby. U některých pacientů záhy po prořezání dočasných zubů diagnostikujeme anomálie skusu, kde horní čelist postupně zaostává oproti intenzivnímu růstu čelisti dolní. Ortodontickou léčbu snímacím aparátem v dočasné dentici indikujeme u spolupracujících dětí s výrazně nepříznivými anatomickými poměry.

Mladší školní věk (6-9 let)

Většina ortodontické terapie u pacienta s rozštěpem je soustředěna právě do období výměny zubů, protože optimální načasování léčby dentálních anomálií a porušeného vztahu a tvaru zubních oblouků spadá do fáze výměny dočasného chrupu za stálý. Důraz je kladen na vytvoření překusu horních řezáků. Kontroly na specializovaném ortodontickém oddělení probíhají jednou za tři měsíce nebo častěji, dle probíhající léčby.

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat ortodontické přípravě na další operaci, která je nezbytná u pacientů s rozštěpy zasahujícími alveolární výběžek horní čelisti. Během ní je do rozštěpu čelisti nutné doplnit kost. Načasování tohoto výkonu upřesňuje ortodontista, podle stádia vývoje zubů v okolí rozštěpové linie. V této fázi terapie využíváme snímacích deskových aparátů v kombinaci s ortodontickými fixními zámky na jednotlivých zubech.  Dále je u většiny pacientů s rozštěpem nutné upravit šířku rozštěpové štěrbiny a postavení částí rozštěpené čelisti specializovaným ortodontickým šroubem. Těsně před operací je zhotovena krycí dlaha, která je po operaci nejprve nasazena v ústech permanentně pomocí vyměňovaného plastického obvazu, dále je v průměru po dvou týdnech sejmuta a pacient ji nasazuje pouze při jídle. Během následujících 3-4 měsíců po operaci jsou pacienti pravidelně kontrolováni chirurgem i ortodontistou.

V aktivní ortodontické terapii je možné pokračovat až po úplném vhojení doplněné kosti do rozštěpu.

Starší školní věk a puberta (9-13 let)

Dále ortodontista sleduje  postup prořezávání a zařazení dalších stálých  zubů: stálých špičáků a premolárů. V této fázi léčby využíváme fixní ortodontické aparáty. Zvažujeme začátek ortodontické terapie i v dolním zubním oblouku. Kontroly u ortodontisty probíhají minimálně jednou za tři měsíce, spíše častěji dle potřeby a probíhající léčby. V období výměny chrupu lze u pacientů s výraznou pseudoprogenií provádět ortodonticko - chirurgické předsunutí horní čelisti.

Mladý dospělý a dospělý (14 - 80 let)

Ve stálé dentici jsou téměř výlučně používány fixní ortodontické aparáty a pokračuje snaha o dosažení a dlouhodobé zajištění optimálního tvaru zubních oblouků a jejich vyhovujícího vztahu.

Po ukončení vývoje dentice dále řešíme způsob náhrady chybějících zubů v rozštěpové štěrbině, pokud se nepodařilo defekt již dříve ortodonticky uzavřít .

 

U všech pacientů s rozštěpem je nezbytná dlouhodobá stabilizace dosaženého stavu pomocí fixních, individuálně zhotovených retainerů a snímacích deskových aparátů. V indikovaných případech provádí ortodontista také přípravu pacienta na ortognátní operace čelistí. Načasování ortodontických kontrol v našem centru  určuje ošetřující ortodontista v souladu s kontrolami pacientů na   Klinice  Plastické Chirurgie.

 

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV