Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Politika kvality Oftalmologické kliniky FNKV

Závazkem vedení Oftalmologické kliniky FNKV je průběžné sledování, vyhodnocování a uspokojování reálných potřeb pacientů a dalších zákazníků při použití pravidel procesního a systémového řízení s cílem kontinuálního zvyšování kvality v oblasti diagnostické, léčebné i ošetřovatelské péče, v oblasti vzdělávání a v oblasti provozu Oční tkáňové banky (OTB 01) vedené snahou postupného a trvalého rozvíjení systému managementu kvality vedoucí k certifikaci podle normy ISO 9001 a následně i k akreditaci kliniky jako integrální součásti FNKV.

Politika kvality OK vychází ze strategie řízení a rozvoje FNKV, která navazuje na výsledky a zkušenosti z předchozího strategického období a stanovuje základní vize rozvoje v oblasti řízení kvality poskytovaných služeb. Harmonický rozvoj OK, zlepšování kvality služeb a produktů poskytovaných pacientům a dalším klientům jsou podmíněny definováním závazných pravidel v oblasti poskytování zdrojů pro rozvoj technického zázemí a infrastruktury, zaváděním nových poznatků vědy a technologií a neodmyslitelně i stanovením podmínek pro uspokojování potřeb zaměstnanců.

Systém řízení kvality dává managementu OK i FNKV na všech úrovních řízení do rukou průhledný nástroj pro získání informací o efektivnosti provozu, pro analýzu a hodnocení získaných údajů a následné zavádění preventivních či nápravných opatření, což v konečném důsledku vede k neustálému zlepšování plnění požadavků pacientů a dalších zákazníků.

Politika kvality OK vychází z těchto klíčových zásad vůči pacientům:

  • plné respektování etického kodexu Práva pacienta, Charty práv dětí v nemocnici apod.
  • posílení role pacienta - pacient je partnerem lékaře i ostatních zdravotnických zaměstnanců,
  • v ambulantní části bude sledována čekací doba,
  • úroveň komunikace a lidského přístupu zaměstnanců bude zjišťována u ambulantních i hospitalizovaných pacientů formou dotazníku,
  • u odkladné péče se vede prokazatelný seznam čekatelů na operační výkon, který vyhodnocuje zdravotnický zástupce přednosty kliniky (primář),
  • přítomnost rodičů a rodinných příslušníků při vyšetření, hospitalizaci a výkonu u dítěte je ze strany OK plně respektována pokud tomu nebrání hygienicko-epidemiologické předpisy.

Zásady politiky kvality vůči zaměstnancům:
Vedení OK zajistí cestou vedení FNKV osobní rozvoj, sociální jistoty a kvalifikační růst zaměstnanců. V mezích možností bude zajištěn reálný růst jejich mezd. Bude usilovat a finančně zajistí odstranění příčin, které by vedly k riziku poškození zaměstnanců OK.

Zásady politiky kvality vůči ekonomice a řízení:
OK a FNKV jako celek se musí vyrovnat s rozporem mezi teoretickými možnostmi medicíny a omezenými ekonomickými zdroji. Všichni zaměstnanci jsou povinni ve vzájemné spolupráci hledat cesty k řešení tohoto rozporu a k dosažení ekonomické rovnováhy.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV