Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pro pacienty

Politika kvality Oftalmologické kliniky FNKV

Závazkem vedení Oftalmologické kliniky FNKV je průběžné sledování, vyhodnocování a uspokojování reálných potřeb pacientů a dalších zákazníků při použití pravidel procesního a systémového řízení s cílem kontinuálního zvyšování kvality v oblasti diagnostické, léčebné i ošetřovatelské péče, v oblasti vzdělávání a v oblasti provozu Oční tkáňové banky (OTB 01) vedené snahou postupného a trvalého rozvíjení systému managementu kvality vedoucí k certifikaci podle normy ISO 9001 a následně i k akreditaci kliniky jako integrální součásti FNKV.

Politika kvality OK vychází ze strategie řízení a rozvoje FNKV, která navazuje na výsledky a zkušenosti z předchozího strategického období a stanovuje základní vize rozvoje v oblasti řízení kvality poskytovaných služeb. Harmonický rozvoj OK, zlepšování kvality služeb a produktů poskytovaných pacientům a dalším klientům jsou podmíněny definováním závazných pravidel v oblasti poskytování zdrojů pro rozvoj technického zázemí a infrastruktury, zaváděním nových poznatků vědy a technologií a neodmyslitelně i stanovením podmínek pro uspokojování potřeb zaměstnanců.

Systém řízení kvality dává managementu OK i FNKV na všech úrovních řízení do rukou průhledný nástroj pro získání informací o efektivnosti provozu, pro analýzu a hodnocení získaných údajů a následné zavádění preventivních či nápravných opatření, což v konečném důsledku vede k neustálému zlepšování plnění požadavků pacientů a dalších zákazníků.

Politika kvality OK vychází z těchto klíčových zásad vůči pacientům:

  • plné respektování etického kodexu Práva pacienta, Charty práv dětí v nemocnici apod.
  • posílení role pacienta - pacient je partnerem lékaře i ostatních zdravotnických zaměstnanců,
  • v ambulantní části bude sledována čekací doba,
  • úroveň komunikace a lidského přístupu zaměstnanců bude zjišťována u ambulantních i hospitalizovaných pacientů formou dotazníku,
  • u odkladné péče se vede prokazatelný seznam čekatelů na operační výkon, který vyhodnocuje zdravotnický zástupce přednosty kliniky (primář),
  • přítomnost rodičů a rodinných příslušníků při vyšetření, hospitalizaci a výkonu u dítěte je ze strany OK plně respektována pokud tomu nebrání hygienicko-epidemiologické předpisy.

Zásady politiky kvality vůči zaměstnancům:
Vedení OK zajistí cestou vedení FNKV osobní rozvoj, sociální jistoty a kvalifikační růst zaměstnanců. V mezích možností bude zajištěn reálný růst jejich mezd. Bude usilovat a finančně zajistí odstranění příčin, které by vedly k riziku poškození zaměstnanců OK.

Zásady politiky kvality vůči ekonomice a řízení:
OK a FNKV jako celek se musí vyrovnat s rozporem mezi teoretickými možnostmi medicíny a omezenými ekonomickými zdroji. Všichni zaměstnanci jsou povinni ve vzájemné spolupráci hledat cesty k řešení tohoto rozporu a k dosažení ekonomické rovnováhy.

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV