Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Zajímavé odkazy

Program podpory zdraví

„Zdravý životní styl je nakažlivý, ale nečekejte, až ho chytíte od někoho jiného. Buďte raději ten, od koho to chytí ostatní“

                                                                                              Tom Stappard

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se v roce 2018 zapojila do Mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví (NPZ), čímž se zavázala k přijetí dlouhodobých programů podporující prevenci a zdravý životní styl. Tato síť je iniciovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), řídí se mezinárodně uznanými principy, zásadami, doporučeními, standardy a na zdraví orientovanými ukazateli pro nemocnice a organizace poskytující zdravotnické služby. V ČR je koordinační institucí Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/) Odbor kvality služeb, které koordinuje národní síť a spolupracuje s mezinárodní sítí.

Projekt „podpora zdraví“ je zaměřen na čtyři základní oblasti:

 1. na podporu zdraví pacientů,
 2. na podporu zdraví zaměstnanců,
 3. změnu organizace na instituci podporující zdraví,
 4. podporu zdraví veřejnosti ve spádové oblasti dané nemocnice.

Celosvětově bylo definováno pět nejvýznamnějších rizikových faktorů, na které jsou zaměřené intervence a edukace, jedná se o:

 • intervenční programy na odvykání kouření,
 • alkoholovou závislost,
 • redukci nadváhy a obezity,
 • řešení malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem potravy),
 • zvyšování fyzické aktivity.

FNKV se rozhodla poskytovat nejen vysoce kvalitní specializované komplexní lékařské a ošetřovatelské služby, ale také rozvíjet kulturu podporující zdraví. Cílem nemocnice a zdravotnických pracovníků je kontinuálně propagovat aktivity na podporu zdraví, zaměřené na edukaci pacientů, široké veřejnosti a zaměstnanců ke správné volbě životního stylu a posílit odpovědnost pacientů při zvládání zdravotních problémů, zvyšovat kontrolu nad svým zdravím a neustále ho zlepšovat.

Neboť dlouhodobá klinická podpora zdraví výrazně zlepšuje léčebné výsledky a pokud vědomě podporujeme své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispějeme tak významně k jeho zlepšení.

Na posilování a upevňování zdraví pacientů a schopnosti ovlivňovat svůj zdravotní stav jsou zaměřeny a realizovány konkrétní aktivity, o kterých je prostřednictvím různých komunikačních zdrojů informována odborná i laická veřejnost.

Věděli jste, že životní styl je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Zatímco životní styl ovlivňuje zdraví člověka až z 60 %, vliv ostatních faktorů je mnohem nižší (dědičnost – 20 %, zdravotní péče – 10 %, životní prostředí 10-20 %)!

Hlavními aktivitami FNKV jsou programy, které jsou zaměřeny na zdravý životní styl. Jelikož správná výživa, dostatečný pohyb, kvalitní spánek, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, prevence přenosných chorob, péče o duševní zdraví včetně zvládání stresu a dodržování hygienických zásad jsou zásadní faktory podporující naše zdraví.

Správná výživa

Člověk musí jíst a pít, aby mohl žít a pracovat. Bez správné výživy nemůže zůstat zdráv. Proto musí při výběru stravy využít svých rozumových schopností a stravu vybírat podle množství a složení, svůj způsob stravování usměrňovat a stravovat se racionálně. Nevhodné stravování hraje významnou roli při rozvoji srdečně-cévních onemocnění, obezitě, vzniku rakoviny a jiných civilizačních nemocí.

 • Chcete mít zdravý vztah k jídlu?
 • Rádi byste zlepšili své stravovací zvyklosti?
 • Chcete se správně stravovat a předcházet civilizačním onemocněním (např. obezitě, vysokému krevnímu tlaku, cukrovce,…)?
 • Jak se stravovat v těhotenství, v období kojení?
 • Jak správně jíst ve stáří a udržet se v kondici?
 • Jaká je vhodná výživa v rekonvalescenci po prodělaném onemocnění?

Pokud jste se rozhodli, změnit své stravovací návyky objednejte se do Nutriční poradny –
Tel: + 267 168 047 nebo https://objednavky.fnkv.cz

Nebojte se přestat kouřit, podpořte své zdraví

Kuřáci jsou významně více ohroženi rizikem smrtelných onemocnění, jako je cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, rakovinné bujení aj. Přestat kouřit je těžké, ale je to možné! Většina kuřáků je závislých na nikotinu a závislost na tabáku/nikotinu je nemoc a tato nemoc se dá účinně léčit.

Chcete opravdu přestat kouřit? Pak je třeba:

 • pevně se rozhodnout
 • změnit své zažité zvyky a rituály
 • vyhledat pomoc u specialistů v Centru pro závislé na tabáku

Centrum pro závislé na tabáku FNKV nabízí pomoc všem, kteří se rozhodli přestat kouřit. Objednejte se kdykoliv Tel: +267 163 652 nebo 267 162 685
anebo přijďte osobně na Kliniku pracovního a cestovního lékařství, pavilon „I“, přízemí

Ohledně toho, co je duševní zdraví, panuje mnoho nejasností. Mnoho lidí okamžitě začíná přemýšlet o problémech duševního zdraví nebo duševních nemocech – ale to je pouze část rozmanité reality.

Duševní pohoda a zdraví

Starat se o svoje duševní zdraví je stejně důležité, jako zdravě jíst a hýbat se. Duševní zdraví je předpokladem zdraví fyzického a podstatnou součástí osobní pohody (well-being) a kvality života.

Často jsme vystaveni velkému množství stresu, který negativně ovlivňuje naše prožívání, adaptační schopnosti, zvyšuje pocit únavy a způsobuje celkové snižování imunity.

Pozornost duševnímu zdraví věnujeme až tehdy, pokud se objeví nějaké obtíže či problémy nejčastěji -  poruchy spánku, zhoršený pracovní výkon, vztahové problémy atd. K dosažení psychické pohody a zdraví je velmi individuální a každému člověku pomáhají různé kroky.

Jak kroky mohou pozitivně ovlivnit duševní zdraví?

ŽIVOTOSPRÁVA
výživa, spánek, odpočinek, pohyb, společenské zázemí, tělesná kondice – sebevědomí
DENNÍ RYTMUS
hospodaření s časem – duševní vyrovnanost
HODNOTY V ŽIVOTĚ
sociální a citové vztahy, práce na sobě samém

Také „duchovní vyrovnanost“ může napomoci k celkově dobré kondici. Člověk, který je zatížený strachem, závistí, zlostí, nerealizovatelnými plány, nesrovnaný s vlastní identitou, apod. snadno podlehne nezdravému životnímu stylu, či nemoci.

Pokud se dostanete do složité životní situace či potřebujete pomoc či podporu můžete se obrátit např. na kaplana - osobní návštěva je možná každý čtvrtek 12:00 – 14:00 na pavilonu K nebo můžete využít pomoc od Týmu interventů FNKV, kteří poskytují psychosociální intervenční služby.

Pohybem ke zdraví

Pohybová aktivita je důležitou součástí zdravého životního stylu. Je prokázáno, že pohybová činnost je jedním nejúčinnějších prostředků prevence zdraví, a to zejména srdečně cévních chorob. Nedostatečná pohybová činnost je i velmi častou příčinou dalších onemocnění, např. kosterně svalového aparátu. Na pohybové aktivity však nelze pohlížet jen jako na prostředek ovlivňující fyzické zdraví a tělesnou kondici. V naší společnosti nejsou doceňovány psychoregenerační, psychoregulační a psychorelaxační účinky pohybových činností, které se pozitivně projevují daleko dříve než např. snížení nadměrné hmotnosti nebo zlepšení tělesné zdatnost.

Pro zdravé dospělé ve věku 18 až 65 let WHO doporučuje jako cíl:

dosažení minimálně 30 minut pohybové aktivity střední intenzity 5x týdně

nebo alespoň 20 – 25 minut pohybové aktivity vysoké intenzity 3x týdně.

V podstatě do jisté míry nezáleží až tak na tom, který druh tělesné aktivity si člověk vybere, ale na pravidelnosti, intenzitě, trvání a pocitu radosti ze sportu, který provozujeme.

Oblasti prevence

Neodmyslitelnou součástí kvality a bezpečí jsou programy podporující zdraví pacientů, zaměstnanců a jejich blízkých. Programy podporující zdraví ve FNKV reagují především na celosvětový nárůst nádorových onemocnění a zaměřují se tak na jejich prevenci.

Prevence maligního melanomu

Zaměstnancům, jejich blízkým a široké veřejnosti díky spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou nabízíme odborné vyšetření pigmentových névů v souvislosti s prevencí maligního melanomu.

Vyšetření pigmentových projevů - ZDE (PDF; 127 kB)

Prevence karcinomu prsu

Druhým preventivním programem je Mamologická poradna. Ta nabízí zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti screeningové a diagnostické vyšetření prsu s využitím moderního mamografického RTG přístroje a ultrazvukového přístroje.

České ženy nechodí pozdě na mamografii – ZDE (PDF; 163 kB)
Prevence karcinomu prsu ve FNKV – ZDE (PDF; 104 kB)
Příspěvky zdravotních pojišťoven na preventivní vyšetření prsu – ZDE (PDF; 52 kB)

Komplexní preventivní programy

Kromě výše zmíněných preventivních programů pořádá naše nemocnice ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky vzdělávací a osvětové akce, které jsou určeny pro naše pacienty, jejich blízké, širokou veřejnost a zaměstnance a jejich rodiny. Cílem těchto akcí je zkvalitnit informovanost veřejnosti o zásadách zdravého životního stylu, prevenci úrazů a nemocí, stejně tak prohloubení základních znalostí přednemocniční neodkladné péče.

 • Den ústní hygieny
 • Den hygieny rukou
 • Den bez tabáku
 • Den vodících psů
 • Den dětí – den první pomoci
 • Dny cvičení
 • Den na podporu kojení
 • Den psychosociální podpory pro zaměstnance (PEER)
 • Den stop dekubitů
 • Den zdraví

Aktuální informace

17.05.2024 | Zajištění voleb do evropského parlamentu ve FNKV

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o za...

22.12.2023 | Uzavření očkovacího centra

Z technických důvodů bude 22.12.2023 od 12:00 hodin uzavřeno Očkovací centrum Covid -19 Děkujeme za pochopení
Copyright © 2010 - 2024 FNKV