Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Ochrana oznamovatele

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení
Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Oznamovatel
Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovatelem mohou být zaměstnanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, uchazeči o zaměstnání, stážisté, osoba pracující na dohodu, smluvní dodavatelé Fakultní nemocnice Královské vinohrady zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku.

Povinný subjekt
Povinným subjektem je Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Co se oznamuje
Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu, 
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém
Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě JUDr. Josef Mach, adresa Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, tel. +420 267 162 224, e-mail: prosetrovatel@fnkv.cz. Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Hana Vránová, tel. +420 267 163 330, e-mail: prosetrovatel@fnkv.cz.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel učinit písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

a)     Oznámení podané písemně – Oznamovatel může učinit písemné oznámení:

  • v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby, listinná podání musí být řádně označena „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby…“,
  • v elektronické podobě e-mailem na vyhrazenou e-mailovou adresu Příslušné osoby prosetrovatel@fnkv.cz, ke které nemá přístup žádná jiná osoba.

b)    Oznámení podané osobně – Oznamovatel učiní oznámení ústně po předchozí dohodě dle časových možností a dostupnosti  příslušné osoby, v době její nepřítomnosti po předchozí dohodě dle časových možností a dostupnosti s osobou přijímající oznámení.

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit písemný záznam o podaném oznámení.

Externí oznamovací systém
Oznamovatelé mohou podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Formulář ochrany oznamovatele ke stažení ZDE (.docx, 19 kB)
 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV