Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice


Klinika pracovního a cestovního lékařství je specializované pracoviště ambulantního charakteru  zaměřené na poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče a k uznávání nemocí z povolání. Je zaměřené také na zajišťování zdravotní péče osobám cestujícím do zahraničí a na poskytování primární ambulantní péče všeobecnými praktickými lékaři pro dospělé.
V rámci pracovnělékařských služeb se provádí hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních lékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.
Řadě organizací poskytuje klinika na základě uzavřené smlouvy komplexní pracovnělékařské služby.
Zároveň slouží jako odborné konzultační centrum pro pracovně lékařská pracoviště všech typů, kupř. pro hygienické stanice nebo pro praktické lékaře pečující o pracující, a také pro bezpečnostní techniky, pracovníky odborů a představitele vedení  podniků.
Podle Rozhodnutí MZ ČR  je klinika kompetentní k uznávání nemocí z povolání  podle zákona 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a to pro území Hlavního města Prahy.  Na klinice jsou vyšetřováni, léčeni a dispenzarizováni pracovníci trpící nemocemi  z povolání  nebo ohrožením nemocí z povolání (nebo u nichž existuje podezření na taková postižení).
Klinika také  pořádá jednání České komise pro posuzování nemocí z povolání Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E.Purkyně. (Přednosta kliniky je předsedou této komise a jedna pracovnice kliniky jejím tajemníkem). Tato komise posuzuje posudkově složité případy profesionálního postižení, které se objevily v oblasti Čech a vyjadřuje se k odvoláním proti rozhodnutí jednotlivých pracovišť uznávajících nemoci z povolání.  
V rámci projektu Evropská síť nekuřáckých nemocnic (ENSH) a implementace standardu 7 - Zdravé pracoviště, je součástí kliniky od 1.6.2014 Centrum pro závislé na tabáku. Je zaměřeno na léčbu a pomoc nejen personálu nemocnice, ale i pacientům, kteří mají možnost dostat odbornou pomoc při odvykání kouření.

Klinika pracovního a cestovního lékařství má několik ambulantních provozů:

  • Ambulance pracovního lékařství zajišťuje pracovnělékařskou péči a služby: lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné, odborná lékařská vyšetření a hodnocení zdravotní způsobilosti  k práci pro smluvní společnosti. 
  • Ambulance pro nemoci z povolání je zaměřena převážně na posudkovou a diagnostickou péči sloužící k uznávání nemocí z povolání, pracovnělékařskou problematiku a dispenzární péči. Při provádění náročnějších spirometrických vyšetření spolupracuje s vysoce specializovanou Laboratoří funkční diagnostiky plic Státního zdravotního ústavu v Praze (několik pracovníků kliniky zde vykonává práci v částečném pracovním úvazku).
  • Ambulance očkování a cestovní medicíny poskytuje zejména preventivní a poradenskou péči osobám vyjíždějícím do zahraničí a provádí u nich doporučená očkování proti tropickým a subtropickým infekčním a parazitárním nemocem. 
  • Ordinace všeobecných  praktických lékařů pro dospělé  poskytuje léčebnou a preventivní  lékařskou péči  registrovaným  pojištěncům.
  • Centrum pro závislé na tabáku se zaměřuje na léčbu pacientů a na pomoc personálu nemocnice v problematice závislosti na tabáku.

Na klinice se provádějí také preventivní lékařské prohlídky pracovníků vykonávajících práce vyhlášené orgánem ochrany veřejného zdraví jako rizikové. Řadě organizací poskytuje klinika na základě uzavřené smlouvy komplexní pracovnělékařské služby. Zároveň slouží jako odborné konzultační centrum pro pracovně lékařská pracoviště všech typů, kupř. pro hygienické stanice nebo pro praktické lékaře pečující o pracující, a také pro bezpečnostní techniky, pracovníky odborů a představitele vedení podniků.

Klinika pracovního a cestovního lékařství je začleněna do Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty. Podílí se na výuce studentů magisterského studia lékařství i tříletého nebo čtyřletého studia některých bakalářských oborů. Výzkum kliniky je zaměřen pro podporu zdraví a prevenci vzniku a rozvoje profesionálních onemocnění. Klinika je významným způsobem zapojena i do postgraduálního vzdělávání lékařů. Podílí se i na organizování celostátních konzultačních porad odborníků pro nemoci z povolání.

Pracovníci kliniky jsou zapojeni do činnosti Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J.E. Purkyně (přednosta kliniky je jejím místopředsedou a vědeckým tajemníkem). Podílejí se také na práci mnoha dalších odborných institucí v České republice i v zahraničí. Na klinice je každoročně vypracován velký počet znaleckých posudků pro soudy, orgány činné v trestním řízení i jiné instituce České republiky. Z Kliniky pracovního a cestovního lékařství je též řízeno vydávání časopisu  Pracovní lékařství (přednosta kliniky doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA je jeho vedoucím redaktorem, pracovnice kliniky doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. je zástupkyní vedoucího redaktora).

V budoucnosti se klinika hodlá zaměřovat na poskytování stále šířeji pojímané pracovnělékařské péče, na pregraduální i postgraduální výuku pracovního a cestovního lékařství a dalších oborů, v nichž se řeší problematika působení práce, pracovního prostředí a cestování na zdraví člověka, a na pracovně-lékařský výzkum. Vzhledem k postavení analogických pracovišť v zemích Evropského společenství a úrovni poskytování pracovně-lékařských služeb pracujícím kliniky a k posílení jejího významu v naší zdravotnické soustavě.

Historie kliniky pracovního a cestovního lékařství k nahlédnutí ZDE (PDF; 64 kB). 

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV