Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení s JIP                                                            Perinatologické centrum intermediární péče

                                                                                             

Primář: MUDr. Miloš ČERNÝ                                                       Vrchní sestra: Lenka Vaníčková Kubů                             
Tel.: +420 26716 2735                                                                    Tel.: +420 26716 2735                                                        

Novorozenecké oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady poskytuje v plném rozsahu péči jak fyziologickým tak i nedonošeným novorozencům, kteří se narodili po 32. týdnu těhotenství.

V rámci předporodní přípravy probíhají na klinice kurzy pro nastávající rodiče. Kromě informací o porodu a průběhu hospitalizace na novorozeneckém oddělení, dostávají budoucí rodiče možnost prohlédnout si oddělení a probrat s personálem otázky, které je zajímají. V ošetřovatelské péči je kladen důraz na péči, která plně respektuje fyziologická hlediska vývoje plodu a novorozence: pozdní podvaz pupečníku, podporu prolaktačního programu a maximální snahu o udržení těsného kontaktu matka-dítě (bonding) bezprostředně po spontánním porodu, i po porodu císařským řezem, minimální rušení apod. (vše po domluvě s rodičkou). Samozřejmostí je možnost přítomnosti otce či jiné blízké osoby u porodu. Ošetřující personál má maximální snahu dodržet konkrétní porodní plán. U každého porodu je k dispozici také pediatr – neonatolog pro případnou podporu poporodní adaptace novorozence. Dítě je ošetřováno společně s matkou na porodním pokoji, jakmile to stav obou dovolí, jsou převezeni na rooming-in. Více jak 90% novorozenců je při propuštění z naší porodnice plně kojeno. Podpora tohoto nejpřirozenějšího způsobu výživy začíná časným přiložením k prsu na porodním sále a pokračuje na oddělení dodržováním zásad Společného prohlášení WHO/UNICEF o ochraně, prosazování a podpoře kojení. V případě, že ze zdravotních důvodů není matce umožněno kojit, zprostředkujeme jak psychologickou podporu, tak i doporučení adekvátní výživy novorozence, aby nedošlo ke zbytečné deprivaci rodičů.

<

Snahou ošetřujícího personálu je tak umožnit co nejčasnější propuštění (po 48 hodinách po porodu), aby celá rodina mohla být co nejdříve ve společném domácím prostředí. Na přání rodičů a po domluvě s praktickým dětským lékařem je možné propuštění i dříve (před 48 hodinou) po porodu. Všichni novorozenci jsou během hospitalizace pod kontrolou monitoru dechu. Při podezření na vrozenou vývojovou vadu či jiné komplikace disponuje oddělení vyšetřovacími metodami u lůžka (např. ultrazvukové vyšetření srdce, mozku, ledvin či rentgenové vyšetření), které umožňují jejich časnou diagnostiku a léčbu. Možnost okamžité mezioborové spolupráce rozšiřuje a zkvalitňuje péči o naše novorozence (plastický chirurg, ortoped, oční specialista, neurolog, kardiolog, genetik, anesteziolog, fyzioterapeut).

V návaznosti na další sledování novorozenců po propuštění z porodnice zajišťuje oddělení ve spolupráci s příslušnými odborníky v rámci FNKV řadu specializovaných služeb:


  •          ortopedické sledování vývoje kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření
  •          screeningové ultrazvukové vyšetření ledvin a následnou nefrologickou dispenzarizaci
  •          sledování novorozenců s podezřením na neprůchodnost slzných cest a jiných očních komplikací                       očním specialistou
  •          sledování v dětské kardiologické ambulanci dětí s diagnostikovanou srdeční vadou nebo                                   poruchou srdečního rytmu
  •          v případě pozitivního screeningu sluchu další vyšetření na ORL klinice

V roce 2019 byl založen Nadační fond „Život začíná“, s jehož pomocí se doplňuje přístrojová vybavenost nejen na novorozeneckém oddělení, ale i na celé Gynekologicko-porodnické klinice (https://nfzivotzacina.cz).

Na podzim r. 2020 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce porodních sálů a novorozeneckého oddělení a byla vybudována i nová JIP pro novorozence. Rodičky i novorozenci mají k dispozici pro porod a další pobyt v nemocnici prostory odpovídající evropským standardům. Neonatologická JIP zabezpečuje i péči o lehce a středně nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností, včetně možnosti dlouhodobé nitrožilní výživy a podpory dýchání.

  

Na základě personálního obsazení a přístrojové vybavenosti se novorozenecké oddělení, spolu s porodnickou částí kliniky, stalo v r. 2021 pracovištěm se statutem „Perinatologické centrum intermediární péče“.

 

Je tedy jedno ze 12 pracovišť v ČR, které je schopno zabezpečit péči o těhotnou, rodičku a novorozence od 32. týdne těhotenství.

Současně, ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie, zajišťuje intenzivní péči v průběhu konzervativní i operační léčby vybraných vrozených vývojových vad. V současné době je oddělení součástí „Centra pro léčbu rozštěpových vad obličeje“, zajištuje perioperační péči o novorozence při tzv. časné plastické korekci rozštěpu rtu, tzn. při operačním řešení v novorozeneckém období, kterou většina rodičů dnes preferuje.

Od r. 2022 bude součástí novorozeneckého oddělení i ambulance, kde jsou možné kontroly novorozenecké žloutenky, doplnění novorozeneckých screeningů a sledování rizikových novorozenců po propuštění do domácí péče.

Pozitivní výsledky a vysoká spokojenost rodičů na naší klinice je konsekvencí individuální péče a týmové spolupráce všech zúčastněných odborností.

 

Velký dík patří nadaci ČEZ, díky které jsme mohli doplnit přístrojovou techniku na Novorozenecké JIP o 2 přístroje na podporu dýchání (ventilátory) pro novorozence prakticky za 1 000 000 Kč.

DĚKUJEME!!!!

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV