Stanovení PAS rekace
Lokální paleta 14 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)Upozornění k odběru:
Materiál: nátěry aspirátu kostní dřeně a nátěry periferní krve
Podložní sklo, na které se provádí nátěr, musí být čisté, nemastné, beze stop dezinfekce
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Fixace a vlastní PAS reakce mohou být provedeny i 7 let od odběru vzorku a reakce je spolehlivě interpretovatelná. Dostatečně suché nátěry se uchovávají kryté (před prachem).
Poznámka:
Cytochemické vyšetření indikuje lékař laboratoře na základě výsledku cytologického hodnocení. Hodnocení probíhá v kontextu s morofologickým vyšetřením, výsledek se samostatně nevydává.

PAS (Periodic acid - Schiff) reakce prokazuje karbohydráty, především glykogen, dále monosacharidy, polysacharidy, glykoproteiny, mukoproteiny apod. Granulocytární prekurzory se barví většinou slabě difuzně, difuzní pozitivita se pak s postupující maturací zesiluje. Myeloblasty bývají negativní či slabě difuzně pozitivní, někdy se superpozicí jemných granul. U eozinofilů se barví cytoplazma, nikoliv granula, v případě bazofilů je reakce negativní či blokově pozitivní. Monocytární řada bývá tzv. prachovitě pozitivní – velmi jemně granulárně, někdy na difuzním pozadí. Megakaryocyty a trombocyty mohou být negativní či pozitivní (difuzně či se superpozicí granul či bloků). Pozitivní mohou být také T- i B-lymfocyty. Normální erytroidní prekurzory jsou negativní. PAS reakce napomáhá v diagnostice myelodysplastického syndromu (PAS pozitivita erytroblastů), méně pak v diagnostice akutních leukemií (hrubě granulární až bloková pozitivita lymfoblastů na rozdíl od difuzní pozitivity event. se superpozicí jemných granul u myeloblastů).

Hodnotí se přítomnost a charakter pozitivity v patologických buňkách a v erytroblastech.