LGL
Lokální paleta 06 (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Materiál: Kostní dřeň

Upozornění k odběru:
Pro vyšetření kostní dřeně je nutné, aby byla v laboratoři provedena současně analýza krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů. Odběr vzorku provádí hematolog punkcí sterna nebo hřebene lopaty kosti kyčelní. K cytologické analýze je určena první porce materiálu (0,1-0,2ml).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Poznámka k době odezvy:
Odezva statimového výsledku je do druhého pracovního dne. Výsledek může být předběžný, v závislosti na doplnění cytochemického barvení. Finální závěr je vypracován v kontextu s výsledky cytochemického barvení.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr aspirátu kostní dřeně-morf. vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Nátěry aspirátu jsou stabilní pro cytologické vyšetření v barvení podle Maye-Grünwalda a Giemsy v nefixovaném stavu 1 týden, ve fixovaném stavu neomezeně.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nátěr se zhotoví na tužkou označené (jméno, příjmení, RČ, datum doběru) laboratorní sklo se zábrusem.


Referenční rozmezí nestanoveno, součást populace lymfocytů.

Celkové hodnocení vychází z rozpočtu jednotlivých vývojových stadií jednotlivých hematopoetických řad, z jejich morfologických změn v kontextu s nálezem v krevním obraze, věkem a klinickým stavem nemocného.
Interpretace nálezu v aspirátu KD se hodnotí zásadně v kontextu s nálezem v periferní krvi. V případě konziliárních vyšetření aspirátu KD je možné, není-li dostupný vzorek krve pacienta, akceptovat nátěr periferní krve z téhož dne jako odběr KD či max. týden před odběrem KD (s jednoznačnou identifikací pacienta a datem provedení) spolu s kopií výsledku krevního obrazu, ve výjimečných případech pouze kopii výsledku krevního obrazu, avšak tato skutečnost bude v interpretaci výsledku zmíněna a dodání vzorku krve může být k interpretaci vyžádáno.


Poznámka:
LGL jsou velké lymfocyty o velikosti 12-16 um. Mají kulaté nebo oválné jádro, které může být lehce vpáčené a excentricky uložené. Chromatin je hutný. Cytoplazma u těchto velkých lymfocytů bývá bohatá, světle modrá a může obsahovat i pár nespecifických azurofilních granul.