Analýza destičkových funkcí (PFA 200) - COL/ADP_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (Krev; čas [s] PFA-200)


Odběr do: Plast, citrát/pufr
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Toto vyšetřeníse provádív pracovní dny 7-14:30. Odběry u hospitalizovaných pacientů se provádí dle instrukcí laboratoře. Odběr u ambulantních pacientů se provádí na Centrálním odběrovém místě v pracovní dny v ranních hodinách mezi 7:00-9:00 hod. Před odběrem lékař předá pacientovi letáček s "Pokyny před vyšetřením". Odběr se provádí do speciální zkumavky označené PFA s pufrovaným 3,8% citrátem (Sarstedt), určené pouze pro toto vyšetření. Odběr je nutno provádět šetrně (jehla s větší světlostí, bez zatažené paže). Pro vyšetřování trombocypatií by neměl pacient užívat žádné léky se známým vlivem na funkci destiček (viz další informace k metodě) alespoň 10 dní před odběrem vzorku. Další omezení s ohledem na odběr - viz pokyny. Pro vyšetření je nutný počet trombocytů (Plt) >150*109/l a HCT: 0,35 - 0,55.
Pokyny k transportu
Zkumavky s odběrem na vyšetření analýzy destičkových funkcí (PFA-200) je zakázáno posílat potrubní poštou!!
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 7 z 20.12.2018

Analytické snížení:
Mikrosraženiny ve vzorku nebo částice vniklé do vzorku z okolního prostředí.
(Pato)fyziologická snížení:
Po infuzi DDAVP může dojit k měřitelnému zkrácení prodloužených časů (closure time, CT). Kratší hodnoty CT ukazuji na lepší funkci trombocytů a mohou svědčit o zlepšení krvácivých symptomů a snížení potřeby transfuze.
(Pato)fyziologická zvýšení:
von Willebrandova choroba, Glanzmannova thrombastenie, Bernadův-Soulierův sy a další vrozené trombocytopatie, dále získané poruchy fce Plt (kardiopulmonální bypass, ECMO, uremie, hematoonkologické onemocnění, ....)
Interference:
Hemolýza červených krvinek může ovlivnit hodnotu CT v testu PFA ze dvou důvodů: 1) snížením hematokritu a 2) uvolněním ADP. Pro vyšetření je nutný počet trombocytů (Plt) >150*109/l a HCT: 0,35 - 0,55.

Poznámka:
Jedná se o vyšetření primární hemostázy indikované v souvislosti s předoperačním screeningem, k diagnostice vrozených i získaných trombocytopatií. Toto vyšetření umožňuje rychlé vyhodnocení funkce trombocytů v plné krvi. Startovací roztok navlhčí membránu a rozpustí reagencie. Trombocyty v plné krvi adherují na membránu s aktivní povrchovou vrstvou. Proces agregace trombocytů způsobí tvorbu krevní zátky, která postupně snižuje a nakonec zcela zastaví průtok krve otvorem v testovací catridge. Systém změří čas mezi počátkem testu a okamžikem, kdy zátka uzavře otvor, a tento časový interval zaznamená jako tzv. čas uzavření (CT). Všechny reagencie obsažené v cartridgích Col/ADP mají důležitou úlohu v procesu primární hemostázy in-vivo. Toto vyšetření nahrazuje invazivní vyšetření krvácivosti dle Ivyho a provádí se v případě prodlouženého testu COL/EPI (odlišení vlivu antiagregační léčby).