Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y (Krev; čas [s] *)


Odběr do: Plast, citrát/pufr
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Toto vyšetřeníse provádív pracovní dny 7-14:30. Odběry u hospitalizovaných pacientů se provádí dle instrukcí laboratoře. Odběr u ambulantních pacientů se provádí na Centrálním odběrovém místě v pracovní dny v ranních hodinách mezi 7:00-9:00 hod. Před odběrem lékař předá pacientovi letáček s "Pokyny před vyšetřením". Odběr se provádí do speciální zkumavky označené PFA s pufrovaným 3,8% citrátem (Sarstedt), určené pouze pro toto vyšetření. Odběr je nutno provádět šetrně (jehla s větší světlostí, bez zatažené paže). Pro vyšetřování trombocypatií by neměl pacient užívat žádné léky se známým vlivem na funkci destiček (viz další informace k metodě) alespoň 10 dní před odběrem vzorku. Další omezení s ohledem na odběr - viz pokyny. Pro vyšetření je nutný počet trombocytů (Plt) >150*109/l a HCT: 0,35 - 0,55.
Pokyny k transportu
Zkumavky s odběrem na vyšetření analýzy destičkových funkcí (PFA200) je zakázáno posílat potrubní poštou!
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a močeStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Vzhledem k tomu, že se jedná o funkční test primární hemostázy, předpokládá se okamžité zpracování vzorku. Výrobce vyšetřovacích cartrdží uvádí maximální stabilitu vzorku plné krve 4 hod.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zpracovává se vzorek plné krve bez dalšího zpracování. Před zpracováním se vzorek opatrně promíchá, tak aby nevznikly bubliny, které zněmožňují stanovení. Se vzorkem musí být zacházeno opatrně, aby nemohlo dojít k aktivaci trombocytů.


Časy CT delší než mezní hodnota vyjadřují blokádu receptoru P2Y12. Výsledky musejí být interpretovány s ohledem na diagnostickou historii pacienta, klinické příznaky a další laboratorní nálezy (zejména KO, agregace trombocytů)
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták kitu Siemens Innovance PFA P2Y kat.č. B4170-22

Analytické snížení:
Mikrosraženiny ve vzorku nebo částice vniklé do vzorku z okolního prostředí.
Interference:
Hemolýza červených krvinek může ovlivnit hodnotu CT v testu PFA ze dvou důvodů: 1) snížením hematokritu a 2) uvolněním ADP. Pro vyšetření je nutný počet trombocytů (Plt) >150*109/l a HCT: 0,35 - 0,55.

Poznámka:
Jedná se o vyšetření primární hemostázy indikované v souvislosti se sledováním účinnosti léčby clopidogrelem, sledování blokády receptoru P2Y12. Jedná se o rychlé vyhodnocení funkce trombocytů v plné krvi. Princip metody: startovací roztok navlhčí membránu a rozpustí reagencie. Trombocyty v plné krvi adherují na membránu s aktivní povrchovou vrstvou. Proces agregace trombocytů způsobí tvorbu krevní zátky, která postupně snižuje a nakonec zcela zastaví průtok krve otvorem v testovací cartridge. Systém změří čas mezi počátkem testu a okamžikem, kdy zátka uzavře otvor, a tento časový interval zaznamená jako tzv. čas uzavření (CT).