von Willebrandův faktor - stanovení antigenu
von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arbitrární koncentrace [%] IA)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků). Doba odezvy 1-2 měsíce.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
při -70°C: 48 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita uvedená při 18-26°C je pro primární vzorek, stabilita uvedená při při -20 °C až -70°C je pro uchovávaný alikvot.


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 7 z 20.12.2018

(Pato)fyziologická snížení:
Von Willebrandova choroba, neplatí pro všechny typy onemocnění, u tzv. získané formy von Willebrandovy choroby (např. u myelomu, lymfomů, SLE, hypothyroidismu, trombocytémie).
(Pato)fyziologická zvýšení:
Sekundárně-těhotenství, diabetes, záněty, fyzická zátěž, ateroskleróza, kontraceptiva, hepatopatie, operace, úrazy, nádory.

Poznámka:
vWF je multimerický plazmatický glykoprotein o MW 15 000 kDa (patří k největším molekulám v plazmě). Je syntetizován výhradně v megakaryocytech a endotelových buňkách, přítomen je v alfa-granulích krevních destiček, plazmě a endotelu. Každá jednotka je schopna vázat jeden heterodimer F VIII. vWF hraje klíčovou roli v primární hemostáze, formaci trombu a koagulaci. V primární hemostáze zprostředkuje adhezi trombocytů, agregaci trombocytů a formaci trombu. V koagulaci váže a stabilizuje F VIII, lokalizuje ho v místě tvorby sraženiny a brání inaktivaci F VIII APC. Metoda vWF: Ag slouží k určení množství antigenu vWF přítomného ve vzorku.