Rezistence na aktivovaný protein C
APC-rezistence na principu RVVT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků). Doba odezvy cca 1 měsíc.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -20°C: 8 [týden]
při -70°C: 48 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita uvedená při 18-26°C je pro primární vzorek, stabilita uvedená při při -20 °C až -70°C je pro uchovávaný alikvot.


1,4 - 2,0 Heterozygot
1,0 -1,1 Homozygot
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták Pefakit APC-R Factor V Leiden, Pentapharm (verze 1.3 z 07/2016)

Interference:
V případě deficitu Fibrinogenu, Prothrombinu, FVIII, FX, ATIII, Proteinu C, nebo Proteinu S nebo zvýšení Fibrinogenu, FVIII, ATIII, nebo TFPI není ani žádný signifikantní vliv na poměr nebo citlivost testu. Protilátky typu Lupus antikoagulans test neovlivňují. Ale velký deficit faktoru V (<50%) může vést k prodloužení koagulačních časů a tím i ke ztrátě rozlišovací schopnosti při hodnocení výsledků.
Přítomnost Aprotininu (který inhibuje APC používaný při testu) a Protaminu v pacientově krvi mohou výrazně zkrátit koagulační časy což může mít rovněž vliv na rozlišovací schopnost stanovení.
Vzhledem k přídavku Polybrenu tento předepsaný postup umožňuje stanovení plazem pacientů, kteří jsou na antikoagulační léčbě heparinem při hladinách menších než 2 IU/ml (UFH a LMWH) nebo hladinách pentasacharidů menších než 2 g/ml. Vliv přímých trombinových inhibitorů jako jsou Hirudin nebo Argatroban není Polybrenem inhibován. Hirudin v pacientově plazmě má silný vliv na koagulační časy a proto znemožňuje správné rozlišení při různých genotypech. Proto při léčbě Aprotininem, Protaminem nebo přímými trombinovými inhibitory, se doporučuje buď počkat alespoň 24 hodin před odběrem krve pro testování nebo stanovit FVL metodou PCR.

Poznámka:
Genotyp APC rezistence je z více než 90 % případů způsoben tzv. Leidenskou mutací genu faktoru V, při které dochází k záměně Arg506 za Gln v proteinovém řetězci faktoru V. Tato změna aminokyseliny v místě štěpení F Va aktivovaným proteinem C způsobí rezistenci F Va vůči tomuto inhibitoru. F Va tak zůstává delší dobu v cirkulaci, což má za následek pokračující tvorbu trombinu – hyperkoagulační stav. Pefakit® APC-R Factor V Leiden je funkční koagulační stanovení z plazmy a liší se od ostatních funkčních testů na APC resistenci tím, že specificky reaguje s hladinou protrombinového komplexu. Je založen na faktor Va závislém protrombinovém aktivátoru, který je izolován z hadího jedu.Koagulace je odstartována přídavkem protrombinového aktivátoru závislém na FVa (vyrobeném z hadího jedu Notechis scutatus) za absence vápníku. Koagulační čas je zaznamenáván a vypočítávají se poměry (koagulační čas za přítomnosti APC/ koagulační čas za absence APC). Testy mohou zachytit jak vrozenou tak získanou APC-R. Přítomnost Leidenské mutace je nutné potvrdit pomocí molekulární biologie.