Anti-transglutamináza IgG_S
Anti-transglutamináza IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: < 9 U/ml
Všem vzorkům požadavkem na toto vyšetření laboratoř automaticky vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Inova Diagnostic - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Stanovení IgA, IgG protilátek proti tkáňové transglutamináze metodou ELISA

 

Celiakie (celiakiální sprue, glutenová enteropatie) je celoživotní autoimunitní onemocnění, kde požití gliadinu (v ethanolu rozpustná složka glutenu, adhezivního proteinu nacházejícího se v obilí - pšenice, žito, ječmen a oves) vede k chronickému zánětu a postižení sliznice tenkého střeva. Hlavním autoantigenem u celiakie je tkáňová transglutamináza. Patří mezi Ca-dependentní  enzymy. Je rozšířena v lidských orgánech   a můžeme ji nalézt ve vláknech obklopujících hladký sval a v epiteliálních buňkách. Při histologickém vyšetření  jsou patrné typické změny střevní sliznice (zkrácení klků, prodloužení krypt, změny aktivity enzymů kartáčkového lemu, infiltrace a aktivace imunokompetentních buněk a to jak v epitelu jejuna, tak v lamina propria).Celiakie je multifaktoriální onemocnění, na kterém se kromě genetické predispozice (přítomnost antigenů HLA II. třídy  DQA1*05/ DQB1*02 a DQA1*03/ DQB1*03) podílí i další. Klinické projevy  tohoto onemocnění jsou heterogenní. Viz. tab.

 

Formy klinického onemocnění celiakie

                           protilátky proti tTG          sliznice                        klinické projevy               HLA II. tř.

Klasická forma               +                     ;      atrofie                    ;          +                     ;           DR3/DQ2, DR5/DQ2

                                                                                                                                                DQ7/DQ2, DR4/DQ8  

Němá forma                   +                     ;      atrofie                    ;           -                     ;                 dtto

(silent)

Latentní forma                +                     ;      normální                  &nbs p;       -                     ;                 dtto

Potencionální

forma              & nbsp;                -                     ;     normální                  &nbs p;        -                                       dtto

 

Prevalence onemocnění v České republice je 1:200 až 1:250, to představuje pro populaci České republiky asi  50 000 případů onemocnění celiakií.  

Protilátky proti tkáňové transglutamináze jsou vysoce specifickým serologickým ukazatelem pro celiakii a herpetiformní dermatitidu. Protilátky proti tkáňové transglutamináze lze stanovit ve třídě IgA, u osob se selektivním deficitem IgA  i v izotpyu IgG.