Agregace trombocytů stimulovaná epinefrinem
Agregace stimul. - ADR (P; TYPE [-] agreg. křivka opticky)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem. Pacient se musí dostavit k odběru na Centrální odběrové místo v den (v ranních hodinách mezi 7:00-9:00 hod), na který indikující lékař objednal toto vyšetření v laboratoři. Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku. Pro vyšetřování trombopatií by neměl pacient užívat žádné léky se známým vlivem na funkci destiček (viz další informace k metodě) alespoň 10 dní před odběrem vzorku. Dále by se měl vyvarovat tučných jídel, kávy a mléčných výrobků nejméně 12 hodin před odběrem vzorku.
Pokyny k transportu
Zkumavky s odběrem na vyšetření agregace trombocytů je zakázáno posílat potrubní poštou!!
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [hodina]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 64 108 - koncentrace induktoru 5uM
0D 99R+ 64 108 - koncentrace induktoru 100uM
měřená veličina: % agregace v maximální amplitudě agr. křivky
Zdroj referenčních mezí:
CS-2400/2500 System Application Guide 1.3

(Pato)fyziologická snížení:
U získaných trombocytopatií (např. uremie, abusus nesteroidních antirevmatik, antikoagulační léčba, myeloproliferativní stavy, akutní leukémie) nebo u vrozených trombocytopatií (např. von Willebrandova choroba, Heřmaského-Pudlákův syndrom, May-Hegglinova anomálie).

Poznámka:
Agregace=vzájemné shlukování krevních destiček, které může následovat po adhezi, ale může být také vyvoláno přímo působením řady induktorů tzv. stimulovaná agregace. Účinkem stimulátorů agregace dochází v PRP nebo v plné krvi nejprve ke změně tvaru a později ke vzájemnému shlukování (agregaci) krevních destiček. Vyšetření slouží k ověření funkce krevních destiček.
Další informace:

Přehled  antiagregační léků

Název účinné látky/léku

Účinnost se sleduje pomocí agregace po indukci:

Působení léku

Kyselina ASA (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl Vasopirin)

AA

(léčba se hodnotí jako účinná při Amax < 20%)

Inhibitor Cyclooxygenázy

Clopidogrel (Plavix, Trombex, Plavocorin, Platel, Zyllt)

ADP

(léčba se hodnotí jako účinná při Amax pod referenčním rozmezí pro neléčené pacienty)

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

 

Ticagrelor / Brilique –

 

ADP

reverzibilní přímý inhibitor ADP

Prasugrel/Effient

ADP

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

Ticlopidin (Apo-Tic,Tagren)

ADP

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

Abciximab / Reo Pro

ADP

Inhibitor Glycoproteinu IIb/IIIa

Eptifibatid / Integrilin

ADP

Inhibitor Glycoproteinu IIb/IIIa

Tirofiban / Aggrastat

ADP

Inhibitor  Glycoproteinu IIb/IIIa

 

Jistý antiagregační účinek mají i léky užívané v jiných indikacích (např. některé betablokátory, antagonisté kalcia, nesteroidní antirevmatika, léky snižující hladiny lipidů, atd). Výsledky mohou ovlivnit také látky jako kofein, tabák, alkohol, vitamin C, atd. Výsledky je nutné analyzovat ve vztahu ke klinickům údajům.

 

Výsledky agregací v souvislosti poruchou funkce destiček:

 

Defekt

ADP

EPI

AA

COL

RIS

1,2 g/l

 

RIS

0,6 g/l

 

 

primární

sekundární

primární

sekundární

Zdravý jedinec

N

N

N

N

N

N

N

0 – 30%

Bernard-Soulier Sy

N

N

N

N

N

N

↓↓

↓↓

vWch (možno i získaný typ u MDS)

N

N

N

N

N

N

↓↓ (typ 3)

 

↓↓ (typ 3)

vWch 2B/pseudovWch

N

N

N

N

N

N

Glanzmannova Thrombastenie

±

0 – 30%

Porucha skladovacích granul (Storage Pool Disorder)

±

↓nebo ↓↓

±

N nebo↓

±

±

Aspirin like defekt

N/±

N/±

↓↓

N

N

N

Defekt receptoru pro tromboxan

 

 

 

 

↓↓

 

 

 

Defekt receptoru pro kolagen

 

 

 

 

 

↓↓

 

 

Defekt receptoru P2Y12 (nebo pacient léčený clopidogrelem)

 

 

 

 

 

 

 

U pseudo-von Willebrandovy choroby a vWCh typu IIb jsou destičky hypersenzitivní k Ristocetinu, což indukuje agregaci i při nízkých koncentracích (0,6 g/l).