Agregace trombocytů samovolná
Agregace samovolná (P; TYPE [-] agreg. křivka opticky)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem. Pacient se musí dostavit k odběru na Centrální odběrové místo v den (v ranních hodinách mezi 7:00-9:00 hod), na který indikující lékař objednal toto vyšetření v laboratoři. Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku. Pro vyšetřování trombopatií by neměl pacient užívat žádné léky se známým vlivem na funkci destiček (viz další informace k metodě) alespoň 10 dní před odběrem vzorku. Dále by se měl vyvarovat tučných jídel, kávy a mléčných výrobků nejméně 12 hodin před odběrem vzorku.
Pokyny k transportu
Zkumavky s odběrem na vyšetření agregace trombocytů je zakázáno posílat potrubní poštou!!
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [hodina]


měřená veličina: % agregace v maximální amplitudě agr. křivky
Zdroj referenčních mezí:
Praktická hematologie - Laboratorní metody, Miroslav Pecka a kolektiv, 2010

(Pato)fyziologická zvýšení:
IM, migrény, DIC, trombocytémie, trombofilní stavy, v přítomnosti některých monoklonálních imunoglobulinů

Poznámka:
Samovolná, spontánní agregace se používá k průkazu zvýšené aktivity krevních destiček.
Další informace:

Přehled  antiagregační léků

Název účinné látky/léku

Účinnost se sleduje pomocí agregace po indukci:

Působení léku

Kyselina ASA (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Stacyl Vasopirin)

AA

(léčba se hodnotí jako účinná při Amax < 20%)

Inhibitor Cyclooxygenázy

Clopidogrel (Plavix, Trombex, Plavocorin, Platel, Zyllt)

ADP

(léčba se hodnotí jako účinná při Amax pod referenčním rozmezí pro neléčené pacienty)

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

 

Ticagrelor / Brilique –

 

ADP

reverzibilní přímý inhibitor ADP

Prasugrel/Effient

ADP

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

Ticlopidin (Apo-Tic,Tagren)

ADP

Inhibitor receptoru P2Y12

pro ADP

Abciximab / Reo Pro

ADP

Inhibitor Glycoproteinu IIb/IIIa

Eptifibatid / Integrilin

ADP

Inhibitor Glycoproteinu IIb/IIIa

Tirofiban / Aggrastat

ADP

Inhibitor  Glycoproteinu IIb/IIIa

 

 

Jistý antiagregační účinek mají i léky užívané v jiných indikacích (např. SSRI antidepresiva, některé betablokátory, antagonisté kalcia, nesteroidní antirevmatika, léky snižující hladiny lipidů, atd). Výsledky mohou ovlivnit také látky jako kofein, tabák, alkohol, vitamin C, atd. Výsledky je nutné analyzovat ve vztahu ke klinickům údajům.

 

Výsledky agregací v souvislosti poruchou funkce destiček:

 

 

Defekt

ADP

EPI

AA

COL

RIS

1,2 g/l

 

RIS

0,6 g/l

 

TRAP

10uM

TRAP

50uM

prim. vlna

sek. vlna

prim. vlna

sek. vlna

Zdravý jedinec

N

N

N

N

N

N

N

0 – 30%

N

N

Bernard-Soulier Sy

N

N

N

N

N

N

↓↓

↓↓

N

N

vWch (možno i získaný typ u MDS)

N

N

N

N

N

N

↓↓ (typ 3)

 

↓↓ (typ 3)

N

N

vWch 2B/pseudovWch

N

N

N

N

N

N

N

N

Glanzmannova Thrombastenie

±

0 – 30%

Porucha skladovacích granul (Storage Pool Disorder)

±

↓nebo ↓↓

±

N nebo↓

±

±

↓ nebo chybí

N

Defekt

ADP

EPI

AA

COL

RIS

1,2 g/l

 

RIS

0,6 g/l

 

TRAP

10uM

TRAP

50uM

prim. vlna

sek. vlna

prim. vlna

sek. vlna

GPVI deficit

N

N

N

N

N

↓ nebo chybí

 

 

N

N

Aspirin like defekt

N/±

N/±

↓↓

N

N

N

N nebo↓

N

Defekt receptoru pro tromboxan

 

 

 

 

↓↓

 

 

 

 

 

Defekt receptoru pro kolagen

 

 

 

 

 

↓↓

 

 

 

 

Defekt receptoru P2Y12 (nebo pacient léčený clopidogrelem)

 

 

N

N nebo↓

 

 

N nebo↓

N

 

 

       U pseudo-von Willebrandovy choroby a vWCh typu IIb jsou destičky hypersenzitivní k Ristocetinu, což indukuje agregaci i při nízkých koncentracích (0,6 g/l).

 

 

Zkratky:

ADP

Je induktor, který při správné koncentraci indukuje tvorbu primární i sekundární agregační vlny

Koncentrace 1,5 – 10 umol/l (dle přístroje, míchání,…) obě agregační vlny

Koncentrace >10 umol/l viditelná pouze jedna široká vlna

 

ADP se váže na dva  G-proteinem spojené receptory: P2Y1 a P2Y12. Tato vazba vede k uvolnění intracelulárního Ca, změnu tvaru Plt ® primární agregace

Pokud je koncentrace ADP dostatečná dojde k uvolnění obsahu granulí

® sekundární agregace

snížená Amax je typická:

        Glanzmann thrombastenie (chybí obě vlny)

        léčba clopidogrelem (primární agr. vlna s desagregací)

        léčba ASA (snížená nebo chybí sek. vlna)

        porucha receptoru P2Y12 (chybí sek. vlna)

        porucha skladovacích granulí (chybí sek. vlna)

        uremie

RIS - Ristocetin

Antibiotikum, které způsobuje vazbu vWF a GP Ib/IX/V . Neindukuje aktivní metabolický proces, ale monofázovou aglutinační reakci : vidíme jednu agregační vlnu.

snížená Amax je typická:

 vWch -  typ 1 a 2a, 2M, 3 (žádná agregace),

 Bernard-Soulier sy

 porucha skladovacích granulí (d)

může se objevit i u ITP (autoprotilátky GPIb, nebo      GPIIb/IIIa)

zvýšená Amax v nízké koncentraci: vWch 2b,  pseudo vWch

 

 

EPI - Epinefrin:

Epinefrin se váže na alfa-2 adrenoreceptor na Plt, což způsobí uvonění intracelulárního Ca a aktivaci Plt. Pro indukci agregace využívá  hlavně cestu prostaglandinů. Indukuje tvorbu dvoufázové agregační vlny.

snížená Amax je typická:

        Glanzmann thrombastenie (chybí obě vlny)

        Myeloproliferativní onemocnění

        chybění sek. vlny u léčby aspirinem

        může se vyskytnout i u uremie

 

COL - Kolagen:

Kolagen se váže na receptory  GpVI a integrin a2b1 indukující uvolňovací reakci a generaci TXA2. TXA2 aktivuje GPIIb/IIIa

Hovězí (nebo koňský) kolagen způsobuje krátké zpoždění agregace  tzv. lag fázi  (30 – 60sec)  je následována pouze sekundární agregační vlnou.

snížená Amax je typická:

        Glanzmann thrombastenie

        porucha skladovacích granulí

        může se vyskytnout i u uremie

 

AA - Kyselina arachidonová

Je prekurzorem TXA2  (za účasti COX, tromboxansyntetázy), který je také uvolňován z  granulí.

TXA2 aktivuje GPIIb/IIIa

Vyvolává   pouze sekundární agregační vlnu prostřednictvím cesty cyklooxygenázy

snížená Amax je typická:

        Glanzmann thrombastenie

        léčba ASA

        užití NSAID

        defekty v cestě cyklooxygenázy

        uremie

 

 

TRAP-6 (peptid aktivující trombinový receptor)

       Trombin aktivuje Plt prostřednictvím PAR-1 a PAR-4 Þ konformační změna receptorů GPIIb/IIIa Þ vazba Fbg.

Trombin nelze používat jako agregační induktor v podmínkách  in-vitro - v PRP dochází ke vzniku fibrinové zátky , z tohoto důvodu zaveden induktor TRAP-6

       Snížení:

       léčba inhibitory GP IIb/IIIa

       Chybění receptorů GPIIb/IIIa (Glanzmann thrombastenie)

TRAP-6 vyvolává pouze sekundární agregační vlnu.

Agregace není ovlivněna léčbou ASA a minimálně nebo vůbec léčbou antagonisty receptoru P2Y12

(kontrola při monitorování antiagregační léčby)