Buňky CD34+
Buňky CD34+ (Krev; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Materiál: periferní krev K3EDTA, produkt separace v K3EDTA
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Produkt seprace lze zpracovat do 12 hod od získání vzorku.


FACS (Fluorescent Activated Cell Sorting) je specializovaný typ průtokové cytometrie. Poskytuje způsob pro třídění (sorting) jednotlivých buněk heterogenní směsi biologických buněk na základě specifického rozptylu světla a fluorescenčních vlastností každé buňky.

jednotky: %, 10*6/l. Podstatná je slovní interpretace.
Vyšetření CD34 + je důležité pro posouzení mobilizace krvetvorných buněk do periferní krve a je předpokladem úspěšného odběru PBSC (periferal blood stem cells) pro transplantaci kostní dřeně.


Další informace:

Průtoková cytometrie

 

Slouží k zjištění povrchových i cytoplazmatických antigenů krevních elementů pomocí značení monoklonálními protilátkami. Využití v nádorové (diagnostika leukémií, lymfomů, monoklonálních gamapatií apod.) i nenádorové (kvantifikace CD34+ kmenových buněk, monitorování funkce trombocytů, apod.) hematologii. Vyšetřované markery jsou v souladu s mezinárodními doporučeními (European Leukemia Net, EuroFlow apod.).

 

Stanovení periferních CD34+ kmenových buněk

 

Kvantifikace kmenových buněk se provádí podle ISHAGE protokolu (gate CD45+ buněk, dot plot CD34+ vs SSC a FSC vs SSC; viz Obr. 1). K přepočtu absolutních hodnot CD34+ kmenových buněk se používají data z hematologických analyzátorů (dual-platform protokol).

Množství periferních kmenových buněk k obnově krvetvorby je 2-6 x 106/kg.

 

Výpočtové vzorce ke stanovení absolutního počtu CD34+ buněk a přepočet na váhu pacienta:

 

počet WBC (x109/l) x počet CD34+ elementů x 1000 (korekční faktor)

= počet CD34+ x 106/l

počet CD45+ elementů

 

 

počet WBC (x109/l) x počet CD34+ elementů x 1000 x objem vaku (v l)

= počet CD34+ ve vaku x 106/l

počet CD45+ elementů

 

Diagnostický význam molekuly CD34

-       jednořetězcový transmembránový glykoprotein typu I (vysoce glykosylovaný)

-       molekula zprostředkovává signální transdukci

-       CD34 váže CD62L (L-selektin) a CD62E (E-selektin)

-       významný znak pro hematopoetické kmenové buňky, které kompletně obnovují hematopoézu

-       klasifikace a diagnóza akutních myeloidních leukemií (FAB MO)

-       CD34 se vyskytuje také na stromálních buňkách, embryonálních fibroblastech a na některých fetálních a dospělých buňkách nervové tkáně

 

CD34

Synonymum:

gp 105-120, My10

Chromosomální lokalizace:

1q32

Jméno genu:

CD34

Entrez (genu):

947

Molekulová hmotnost:

~ 105-120

 

Zdroj informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, Enclabmed

MARINOV, Iuri, Průtoková cytometrie v klinické hematologii. 2.vyd. Praha: Triton, 2008, 148 s.

WHITBY et al., ISHAGE protocol: Are we doing it correctly? Cytometry Part B: Clinical Cytometry 2011, 82B(1): 9-17