Buňky CD34+
Buňky CD34+ (Krev; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Materiál: periferní krev K3EDTA, produkt separace v K3EDTA
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Produkt seprace lze zpracovat do 12 hod od získání vzorku.


jednotky: %, 10*6/l. Podstatná je slovní interpretace.
Vyšetření CD34 + je důležité pro posouzení mobilizace krvetvorných buněk do periferní krve a je předpokladem úspěšného odběru PBSC (periferal blood stem cells) pro transplantaci kostní dřeně.


Další informace:

Průtoková cytometrie

 

Slouží k zjištění povrchových i cytoplazmatických antigenů krevních elementů pomocí značení monoklonálními protilátkami. Využití v nádorové (diagnostika leukémií, lymfomů, monoklonálních gamapatií apod.) i nenádorové (kvantifikace CD34+ kmenových buněk, monitorování funkce trombocytů, apod.) hematologii. Vyšetřované markery jsou v souladu s mezinárodními doporučeními (European Leukemia Net, EuroFlow apod.).

 

Stanovení periferních CD34+ kmenových buněk

 

Kvantifikace kmenových buněk se provádí podle ISHAGE protokolu (gate CD45+ buněk, dot plot CD34+ vs SSC a FSC vs SSC; viz Obr. 1). K přepočtu absolutních hodnot CD34+ kmenových buněk se používají data z hematologických analyzátorů (dual-platform protokol).

Množství periferních kmenových buněk k obnově krvetvorby je 2-6 x 106/kg.

 

Výpočtové vzorce ke stanovení absolutního počtu CD34+ buněk a přepočet na váhu pacienta:

 

počet WBC (x109/l) x počet CD34+ elementů x 1000 (korekční faktor)

= počet CD34+ x 106/l

počet CD45+ elementů

 

 

počet WBC (x109/l) x počet CD34+ elementů x 1000 x objem vaku (v l)

= počet CD34+ ve vaku x 106/l

počet CD45+ elementů

 

Diagnostický význam molekuly CD34

-       jednořetězcový transmembránový glykoprotein typu I (vysoce glykosylovaný)

-       molekula zprostředkovává signální transdukci

-       CD34 váže CD62L (L-selektin) a CD62E (E-selektin)

-       významný znak pro hematopoetické kmenové buňky, které kompletně obnovují hematopoézu

-       klasifikace a diagnóza akutních myeloidních leukemií (FAB MO)

-       CD34 se vyskytuje také na stromálních buňkách, embryonálních fibroblastech a na některých fetálních a dospělých buňkách nervové tkáně

 

CD34

Synonymum:

gp 105-120, My10

Chromosomální lokalizace:

1q32

Jméno genu:

CD34

Entrez (genu):

947

Molekulová hmotnost:

~ 105-120

 

Zdroj informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, Enclabmed

MARINOV, Iuri, Průtoková cytometrie v klinické hematologii. 2.vyd. Praha: Triton, 2008, 148 s.

WHITBY et al., ISHAGE protocol: Are we doing it correctly? Cytometry Part B: Clinical Cytometry 2011, 82B(1): 9-17