Střední objem trombocytu (MPV)
Trombocyt (MPV) (Trombocyty (krev); entitní objem [fl] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Velikost Plt je spojena se stářím destiček, mladší trombocyty jsou větší, reaktivnější, starší trombocyty, které jsou v cirkulaci již několik dní jsou menší. Pokud v KO nacházíme snížený počet Plt a zvýšený MPV poukazuje tato kombinace na funkční kompenzační mechanismy kostní dřeně vyrovnat ztráty Plt.
Velikost Plt ale také souvisí s funkcí megakaryocytů v kostní dřeni, které se mění v souvislosti s různými vrozenými či získanými onemocněními.
Vrozené onemocnění spojené s abn. MPV:
mikrotrombocyty - Wiskottův - Aldrichův syndrom (MPV<6fl),
makrotrombocyty - Bernardův - Soulierův syndrom, Mayova - Hegglinova anomalie
Informace k metodě:
Krevní obraz