Trombinový test (ověření TT opt.)
Trombinový test (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodiny.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -70°C: 80 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
V případě vzorku obsahující heparin je stabilita při 18-25°C 2h.
Stabilita - 70°C (variation < 5% activity): Woodhams B, Girardot O, Blanco MJ, Colesse G, Gourmelin Y. Stability of coagulation proteins in frozen plasma. Blood Coagul Fibrinolysis. 2001;12(4):229–36. doi: 10.1097/00001721-200106000-00002.

(Pato)fyziologická zvýšení:
Prodloužení trombinového času může nastat u hypofibrinogenémií (při poklesu hladiny fibrinogenu pod 0,6 g/l), u dysfibrinogenémií a u zvýšených hladin některých inhibitorů koagulace, zejména antitrombinu. Delší časy se také nachází v přítomnosti vysokých koncentrací FDP u léčby nízkomolekulárním heparinem, u DIC nebo u jaterních nemocí. Paraproteiny přítomné u MM mohou také vést k prodloužení času.

Poznámka:
Test zachycuje poslední fázi koagulace - přeměnu fibrinogenu na nerozpustný fibrin. Rychlost této přeměny je za zjednodušených podmínek testu přímo úměrná koncentraci fibrinogenu. TT je jednoduchý screeningový test ke stanovení polymerace fibrinu, test sleduje koncentraci fibrinogenu v plazmě a poruchu jeho molekuly, případně i přítomnost antitrombinu. Dále slouží jako kvalitativní test k průkazu heparinu.