Protrombinový test - INR
PT INR (P; rel. čas [1] výpočet)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.


Mez se liší v souvislosti s diagnozou pacienta

Při léčbě antagonisty K vitaminu klesá jako jeden z prvních faktorů hladina proteinu C a S. Proto je v úvodu podávání nebezpečí vzniku trombózy (kumarinové nekrozy). V této fázi, pokud vyšetřujeme hladiny proteinu C a S, je INR normální, ale hladiny těchto proteinů mohou být již snížené.


Poznámka:
Test slouží k monitorování antikoagulační léčby kumarinovými preparáty (např. warfarin).

Výpočet: INR=R(umocněno ISI)
pozn.: ISI (international Senzitivity index), INR (International Normalized Ratio).
ISI je index umožňující standardizaci šarží i typů tromboplastinů. Je získán srovnáním účinnosti daného tromboplastinu s mezinárodním standardem. Ideální hodnoty jsou kolem 1,00.

R (poměr) - výpočet: poměr koagulačních časů plazmy pacienta tp a normální kontrolní plazmy tn (R=tp/tn).
Další informace:

 

Indikace orální antikoagulační léčby a doporučené rozmezí INR:

 

Indikace

Doporučené rozmezí INR

Profylaxe žilní trombózy (operace s vysokým rizikem)

2,0 – 3,0

Léčba a sekundární prevence žilní trombózy

Léčba a sekundární prevence plicní embolie

Prevence systémové embolizace

Bioprotézy srdečních chlopní

Chlopenní vady

Fibrilace síní

Opakované systémové embolie

Kardiomyopatie

Mechanické protézy srdečních chlopní

2,5 – 3,5

Primární prevence srdečního infarktu

1,3 – 1,8

 

Hlavní lékové interakce kumarinových antikoagulancií

farmakokinetické + :

amiodaron, chinidin, propafenon, erytromycin, co-trimoxazol, metronidazol, ketokonazol aj.

 

farmakokinetické - :

barbituráty, karbamazepin, fenytoin, rifampicin, griseofulvin, cholestyramin

 

farmakodynamické  (smíšené) : aspirin,  nesteroidní antiflogistika (COX-1)

 

 

Zdroj.: Ambulantní antikoagulační léčba: Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc.

http://www.csth.cz