Aktivovaný parciální tromboplastinový test - ratio
APTT poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability. V případě přítomnosti heparinu ve vzorku je nutné vzorek dopravit do laboratoře do 1h od odběru.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -70°C: 96 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek. V případě vzorku obsahující heparin je stabilita při 18-25°C 1h.


Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 7 z 20.12.2018

Analytické snížení:
Falešně negativní výsledek může být způsoben vlivem nedostatečné centrifugace vzorku, kdy počet Plt >10*10e9/l.
(Pato)fyziologická snížení:
Zkrácené časy se mohou nacházet u trombofilních a trombotických stavů a v těhotenství.
(Pato)fyziologická zvýšení:
Prodloužené časy se nacházejí u jaterních nemocí, při poruchách faktorů vnitřního koagulačního systému (VIII, IX, XI a XII), u hemofilií, při nedostatku vitaminu K. Prodloužené časy se dále nacházejí při terapii UFH. U dysfibrinogenémii nebo afibrinogenémii, při přítomnosti protilátek typu LA nebo inhibitorů proti faktorům. Fyziologicky se prodloužené časy nacházejí u novorozence.

Poznámka:
Test sleduje koagulační děje od aktivace přeměny protrombinu na trombin vnitřní cestou až po tvorbu fibrinového vlákna. Test dále slouží k monitorování antikoagulační léčby nefrakcionovanými hepariny (UFH).
V případě významně prodlouženého APTT poměru bez udání antikoagulační léčby, stanovuje laboratoř trombinový čas pro potvrzení/vyvrácení heparinové kontaminace.
Výpočet poměru:
APTT R = APTT vzorku/APTT kontroly