Anti-nukleární IgG (titr)_S
Anti-nukleární IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
ve zrychleném režimu na telefonické vyžádání (l. 3364) týž nebo následující denStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Normální hodnota: negativní
Pozitivní nález je uvedený s typem fluorescence a výší posledního pozitivního titru.
Vzorky s pozitivitou v titru 1:640 a více laboratoř automaticky vyšetří na přítomnost anti ds DNA a anti ENA protilátek.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Aescu - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence, analyzátor Helmed.


Interference:

Další informace:

OSN-S OSN-E

Antinukleární protilátky (ANA) ze séra se váží na odpovídající antigeny přítomné v HEp-2 buňkách. HEp-2 buňky jsou standardizovanou buněčnou linií odvozenou z lidského karcinomu hrtanu (human epilthelioma type 2 cell). Výsledný komplex antigen-protilátka je detekován anti-human imunoglobulinem značeným fluoresceinem. Vyhodnocení se provádí pomocí fluorescenčního mikroskopu.

ANA jsou přítomny v séru nemocných se systémovými i orgánově specifickými autoimunitními nemocemi. ANA lze nalézt také u pacientů s infekčními onemocněními (např. infekcemi EBV, CMV), u nemocných s hematologickými malignitami typu lymfoproliferativního onemocnění, tvorbu antinukleárních protilátek mohou indukovat léky. ANA lze nalézt i v krvi zdravých osob. Přítomnost ANA u asymptomatických jedinců vzrůstá se zvyšujícím se věkem.

Při pozitivitě ANA ve vyšším titru je doporučeno provést určení antigenní specifity protilátek testem anti ENA.