Anti-ds-DNA IgG (titr)_S
Anti-ds-DNA IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 hodin dopravit do laboratoře.


normální nález: negativní, pozitivní nález uveden společně s výší titru pozitivity

Anti ds DNA laboratoř automaticky vyšetřuje u pozitivity ANA v titru 1:640 a vyšším.

Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - Inova Diagnostic - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence, analyzátor Helmed.


Interference:

Poznámka:
klinický význam: SLE specifita 95% senzitivita 70%
Další informace:

Detekce protilátek proti dsDNA metodou nepřímé imunofluorescence. Protilátky proti dsDNA jsou orgánově nespecifické autoprotilátky proti dvoušroubovici DNA. Stanovení se využívá při diagnostice a monitorování průběhu systémových onemocnění pojiva, především SLE.

 

 

Anti-nDNA protilátky v séru se vážou na odpovídající antigen přítomný v Crithidia luciliae. K detekci komplexu antigen-protilátka je použito sérum s anti-human imunoglobulinem značeným fluoresceinem. Vyhodnocení se provádí fluorescenčním mikroskopem.

Crithidia luciliae je bičíkovec s modifikovaným mitochondrionem zvaným kinetoplast obsahující dvoušroubovici DNA (nDNA), která není vázána na histony a postrádá jakýkoliv jiný nukleární antigen. Kinetoplast je kruhovitá organela menší než jádro a je umístěna mezi jádrem a bazálním tělískem. Fluorescenci může dávat také jádro, bazální tělísko nebo bičík, ale posuzuje se pouze fluorescence kinetoplastů.

 

 

 

Výsledek uvádí, zda je fluorescence přítomna (pozitivní), nebo nepřítomna (negativní) a ředění séra, při kterém bylo výsledku dosaženo.

 

Nález anti dsDNA protilátek je vysoce specifický pro systémový lupus erytematodes (specifita 85%), vyskytují se také u 1% pacientů s revmatoidní artritidou a u 10 % pacientů se Sjögrenovým syndromem a smíšenou chorobou pojiva. Detekce anti dsDNA patří podle American College of Rheumatology k 11 diagnostickým kriteriím SLE, absence anti dsDNA nevylučuje SLE. Výše titru závisí na aktivitě onemocnění. Vysoké titry anti dsDNA protilátek charakteristické pro pacienty s aktivním onemocněním nebo postižením ledvin. Anti dsDNA protilátky obvykle vykazují při testu ANA homogenní fluorescenci jader HEp2 buněk v interfázi. Pozitivní výsledek lze konfirmovat testem anti ENA.