Statimová vyšetření

Acidobazická rovnováha
Albumin/kreatinin_U (ACR- albumin creatinine ratio)
Albumin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Albumin_S,P
ALP_S,P, alkalická fosfatasa v séru/plazmě
ALT_S,P, alaninaminotransferasa v séru/plazmě
Amikacin_S,P
Amoniak_P
AMS_S,P, amylasa v séru/plazmě
AMS_UF, amylasa_nespecifikovaná tekutina
AST_S,P, aspartátaminotransferasa v séru/plazmě
BE_B, Base excess v plné krvi (výpočet)
Bilirubin celkový_S,P
Bilirubin přímý_S,P = konjugovaný + delta
Bilirubin_U semikvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně_Moč
Ca/kreatinin_U
Ca_S,P, vápník celkový v séru/plazmě
Ca_U, vápník v moči
CK MB mass_S,P, isoenzym MB kreatinkinasy v séru/plazmě
CK_S,P, kreatinkinasa v séru/plazmě
Cl_B, chloridy v plné krvi
Cl_S,P, chloridy v séru/plazmě
Cl_U, chloridy v moči
Cl_UF, chloridy_nespecifikovaná tekutina
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance osmolální (ClearOsm)
COHb_B, karbonylhemoglobin v plné krvi
CRP_S,P
Digoxin_S,P
eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
Erytrocyty _U semikvantitativně
Erytrocyty_Moč
Ethanol (hmotnostní koncentrace)*_S,P enzymově
Fe_S,P, železo v séru/plazmě
Fenytoin_S,P
Frakční exkrece draselného kationtu (FE K)
Frakční exkrece osmolální (FE Osm)
Frakční exkrece sodného kationtu (FE Na)
Frakční exkrece vody (FE H2O)
G_U, glukóza v moči
Gentamicin _S,P
GGT_S,P, gamaglutamyltransferasa v séru/plazmě
Glukosa_B
Glukosa_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Glukosa_P
Glukosa_S
Glukosa_U semikvantitativně
HBsAg_S,P
hCG_S,P, choriogonadotropin v séru/plazmě
HCO3 aktuální_P,aktuální bikarbonáty v plasmě (výpočet)
Hemoglobin (krev) semikvant._U
HHb_B, deoxyhemoglobin v plné krvi
Cholesterol_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Cholesterol_S,P
CHS_S,P , cholinesterasa v séru/plazmě
iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
Interleukin 6_S
K_B, draslík v plné krvi
K_S,P, draslík v séru/plazmě
K_U, draslík v moči
K_UF, draslík v nespecifikované tekutině
Karbamazepin_S,P
Ketony_U semikvantitativně
KM_U, kyselina močová v moči
Kreatinin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S,P enzymaticky
Kreatinin_U (Jaffé)
Kyselina močová (Urát)_S,P
Laktát_B
LD_S,P, laktátdehydrogenasa v séru/plazmě
LD_UF, laktátdehydrogenasa -nespecifikovaná tekutina
Leukocyty _U semikvantitativně
Leukocyty_Moč
Levetiracetam_P
LPS_S,P, lipasa v séru/plazmě
LPS_UF, lipasa v nespecifikované tekutině
MetHb_B, methemoglobin v plné krvi
Mg_S,P, hořčík v séru/plazmě
Mg_U, hořčík v moči
Moč - chemické a morfologické vyšetření
Myoglobin_S,P
Na_B, sodík v plné krvi
Na_S,P, sodík v séru/plazmě
Na_U, sodík v moči
Na_UF, sodík v nespecifikované tekutině
Nitrity _U semikvantitativně
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_S,P
O2Hb_B, oxyhemoglobin plné krvi
Osmolalita_S,P
Osmolalita_U
P_S,P, anorganické fosfáty v séru/plazmě
P_U, fosfor v moči
pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pH _U semikvantitativně
pH_B, pH plné krve
pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
Prokalcitonin_S,P (PCT)
Protein celkový_dU
Protein celkový_S,P
Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein_U semikvantitativně
sO2_B, saturace hemoglobinu kyslíkem (výpočet)
Specifická hmotnost_U (hustota) refraktometricky
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)
Teofylin_S,P
tHb_B, hemoglobin v plné krvi
Triacylglyceroly_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Triacylglyceroly_S,P (TAG)
Troponin I ultrasenzitivní_S
TSH_S,P, tyreostimulační hormon v séru/plazmě
U_U, urea v moči
Urea_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Urea_S,P
Urobilinogen_U semikvantitativně
Válce hyalinní_Moč
Valproát_S,P
Vankomycin_S,P, hmotnostní koncentrace [mg/l]