Pokyny pro odběr aspirátu kostní dřeně k morfologickému vyšetření
(úsek hematologie)

 

-       Odběr vzorku (aspirátu dřeňové krve) provádí hematolog u dospělých pacientů punkcí sterna nebo hřebene lopaty kosti kyčelní.

-       K cytologické analýze je určena první porce tohoto materiálu, ideálně 0,1-0,2 ml. V případě většího objemu se zvyšuje riziko kontaminace periferní krví a tím i nereprezentativnost vzorku.

-       Materiál z dalších porcí aspirátu se pak umisťuje do příslušných odběrových medií dle dalších požadovaných vyšetření (vyšetření průtokovou cytometrií, cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření apod.).

-       Ze vzorku se zhotoví nátěry na připravená laboratorní skla se zábrusem. Na zábrus se vzorky ihned po odběru označí tužkou těmito informacemi: jméno a příjmení, rodné číslo a datum odběru. Pro toto vyšetření je nezbytně nutné, aby byl v této laboratoři současně proveden kompletní krevní obraz v den odběru aspirátu KD, ve výjimečných případech maximálně týden před provedením aspirace.

-       Interpretace nálezu v aspirátu KD se hodnotí zásadně v kontextu s nálezem v periferní krvi. V případě konziliárních vyšetření aspirátu KD je možné, není-li dostupný vzorek krve pacienta, akceptovat nátěr periferní krve z téhož dne jako odběr KD či max. týden před odběrem KD (s jednoznačnou identifikací pacienta a datem provedení) spolu s kopií výsledku krevního obrazu, ve výjimečných případech pouze kopii výsledku krevního obrazu, avšak tato skutečnost bude v interpretaci výsledku zmíněna a dodání vzorku krve může být k interpretaci vyžádáno.

-       Dále je v případě konziliárních vyšetření nutné, aby bylo dodáno co možná největší množství nátěrů aspirátu KD (pro případná cytochemická vyšetření), a to nefixovaných a neobarvených, nejsou-li starší 7 dnů, jsou –li starší 7 dnů, pak je vždy nutno dodat i nátěr obarvený.

-       Dodané nátěry z extramurálních pracovišť musí být vždy označeny alespoň příjmením a jménem pacienta, rokem narození a datem odběru, a to na zábrusu skla tužkou, event. diamantem v místě, kde není nátěr. Není přípustné označování tužkou přímo v nátěru krve/KD.