Interpretace krevního obrazu (KO) - vyšetření krevního obrazu je jedno ze základních vyšetření pro diagnostiku a sledování léčby řady onemocnění. Proto je třeba znát nejen důvody, proč toto vyšetření požadovat, ale i okolnosti, které souvisí s vlastním vyšetřováním na hematologických analyzátorech.

 

K získání co nejvíce informací z daného vyšetření je třeba:

 

- ze strany kliniky:

·         mít ujasněné indikace vyšetření

.         respektovat preanalytické požadavky na vyšetření

 

- ze strany laboratoře:

·         zohledňovat výsledky předešlých vyšetření

·         přihlížet k souvisejícím informacím (diagnóza, věk, pohlaví, případně léčba  pacienta)

 

Vlastní vyšetření na hematologických analyzátorech nám dává komplexní náhled na krevní obraz. Výsledky jednotlivých parametrů KO, přímo měřené i vypočítané, spolu úzce souvisí, a proto nelze žádný výsledek vyhodnocovat bez kontextu s ostatními parametry.

Pochopení nejen souvislostí mezi výsledky jednotlivých parametrů krevního obrazu, ale i všech preventivních zásad vede ke správné interpretaci výsledků.

 

Preventivní zásady

obecné

·         znalost principů měření krevního obrazu na daném analyzátoru

·         znát linearitu měřených parametrů

·         nelze hodnotit pouze čísla

·         respektovat jednotky

·         respektovat grafické znázorňování výsledků

·         sledovat hodnoty pozadí pro měřené parametry

 

specifické

·         hodnotit výsledky komplexně - v souvislosti s jednotlivými parametry krevního obrazu

·         interpretovat interference

·         interpretovat hlášení přístroje

 

 

Jednotlivé parametry krevního obrazu:

 

Parametr:

Červené krvinky (Erytrocyty)

Zkratka

RBC

Vysvětlení zkratky

Red Blood Cells

Získání hodnoty

přímé měření (impedančně a opticky)

Souvislost s parametry

MCV, MCH, HCT, RDW

Poznámky

Životnost RBC je 120 dnů. Hlavním regulačním proteinem erytropoezy je erytropoetin.

Ovlivnění měření

makrotrombocyty, sraženiny, mikrosraženiny, chladové protilátky, autoprotilátky, hemolýza, WBC > 100×109/l

 

 

 

 

 

 

 

Klinická interpretace:

Zvýšení fyziologické:

Zvýšení patologické:

 

 

Snížení patologické:

 

Morfologické změny:

 

 

 

 

 

pobyt ve výškách, novorozenci

polycytémie, sekundární polyglobulie  (např.  srdeční onemocnění, chronická plicní onemocnění, nádory produkující erytropoetin), stres, kouření, chronická sideropenie, thalasemie apod.

zpravidla anemie - častěji jako průvodní jev a příznak jiného základního onemocnění, méně často jako projev krevní choroby sui generis

Kromě početních změn se dále hodnotí:

změny velikosti, obsahu Hgb (barvitelnosti), přítomnost mladších vývojových stadií v PK,

mikroskopicky se dále hodnotí:odchylky tvaru RBC, přítomnost inkluzí či parazitů v RBC, aglutinace a penízkovatění

 

Parametr:

Hemoglobin

Zkratka

HB, HGB

Vysvětlení zkratky

Hemoglobin

Získání hodnoty

Fotometrické měření – SLS (sodium lauryl sulfate) metodika (bezkyanidová)

Souvislost s parametry

MCH, MCHC

Poznámky

Hemoglobin zdravého dospělého člověka (HbA) se skládá ze 4 podjednotek, dvou alfa (α) a dvou beta (ß). Každá podjednotka je tvořena bílkovinnou částí – globinem a prostetickou (nebílkovinnou) částí – hemem a centrálně uloženými atomy Fe2+

rizika: < 50 g/L srdeční selhání; >200 g/L ucpání kapilár

Ovlivnění měření

chylozita, WBC > 100×109/l, abnormální proteiny

 

Klinická interpretace:

 

Zvýšení fyziologické:

pobyt ve výškách, novorozenci

Zvýšení patologické:

 

 

Snížení patologické:

 

 

 

 

 

 

polycytémie, sekundární polyglobulie  (např.  srdeční onemocnění, chronická plicní onemocnění, nádory produkující erytropoetin), stres, kouření

anemie - častěji jako průvodní jev a příznak jiného základního onemocnění, méně často jako projev krevní choroby sui generis

(anemie z nedostatečné krvetvorby – nutriční: z nedostatku Fe, vit. B12, k. listové, anemie z útlumu krvetvorby, MDS, kongenitální aplastické a dyserytropoetické anemie, PRCA, anemie chronických chorob, thalasemie; anemie ze zvýšených ztrát – akutní a chronické posthemoragické, hemolytické (dědičné – z poruchy membrány RBC, nedostatku enzymů, hemoglobinopatie; získané – auto/imunitní, PNH, MAHA,, z chem. a fyzik. příčin…)

 

Parametr:

Hematokrit

Zkratka

HTK, HCT

Vysvětlení zkratky

poměr RBC k celkovému objemu krve

Získání hodnoty

integrace napěťových pulsů z impedačního měření RBC

Ovlivnění měření

Falešně snížená hodnota:

Falešně zvýšená hodnota

 

Aglutinace RBC, fragmenty RBC, mikroerytrocyty, hemolýza

 

WBC > 100.109/l, urémie, sférocytóza, makrotrombocyty, sraženiny

 

Klinická interpretace

 

Zvýšené a snížené hodnoty se nachází u obdobných stavů, u kterých se vyskytuje i abnormální počet RBC. Je však nutno přihlédnout k anomáliím červené krvinky, zejména u mikro a makrocytární anemie, sférocytózy, talasemie, srpkovité anemie, kdy dochází ke změnám sedimentačních parametrů oproti normálním hodnotám normocytového hematokritu.

 

 

 

Parametr:

Střední objem erytrocytů

Zkratka

MCV

Vysvětlení zkratky

Mean Cell Volume

Získání hodnoty

Výpočet:  MCV = (HCT/RBC)

Souvislost s parametry

RBC

Poznámky

průměrný objem RBC

Ovlivnění měření

viz. erytrocyty

 

Klinická interpretace

 

klasifikace anémií:

MCV ve fyziologických mezích - normocytární

nízké MCV - mikrocytární

vysoké MCV - makrocytární

 

 

Parametr:

Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu

Zkratka

MCH

Vysvětlení zkratky

Mean Corpuscular Hemoglobin

Získání hodnoty

počítání

Souvislost s parametry

MCH = (HGB/RBC)

Poznámky

indikátor množství barviva v RBC

Ovlivnění měření

viz. související parametry

 

 

 

 

Parametr:

Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

Zkratka

MCHC

Vysvětlení zkratky

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration

Získání hodnoty

počítání

Souvislost s parametry

(HGB/HCT)

Ovlivnění měření

Hodnoty > 380 g/l by se prakticky neměly vyskytovat, příčinou může být interference při měření Hgb, či aglutinace RBC

Hodnoty < 220 g/l nejsou obvyklé, příčinou může být interference při měření či přítomnost patologických hemoglobinů (HbC, HbS)

Klinická interpretace

klasifikace anémií:  normochromní, hypochromní

Zvýšení patologické:

Snížení patologické:

Hereditární sférocytóza,

Hypochromní a makrocytární anemie

 

 

 

 

Parametr:

Distribuční šíře velikosti erytrocytů

Zkratka

RDW

Vysvětlení zkratky

Red Cell Distribution Width

Získání hodnoty

odvozené z distribuční křivky erytrocytů

Souvislost s parametry

RBC, MCV

Poznámky

indikátor variability velikosti RBC (míra anizocytózy erytrocytů)

Ovlivnění měření

WBC > 100×109/l, aglutinace RBC, fragmenty RBC, dimorfní populace erytrocytů,, hemolýza

Klinická interpretace

RDW ve fyziologických mezích - homogenní populace erytrocytů

vyšší RDW - heterogenní populace erytrocytů-  tzv. anizocytóza , v některých případech můžeme pozorovat dimorfní populaci (po podání transfúzních přípravků ERY, úspěšná ferroterapie sideropenie)

 

Diagnosticky, mimo jiné, může orientačně sloužit k odlišení thalasemií (nízké či normální  RDW) a sideropenických anemií (zvýšené RDW)

 

Parametr:

Bílé krvinky (Leukocyty)

Zkratka

WBC

Vysvětlení zkratky

White Blood Cells

Získání hodnoty

 kombinace impedančního měření a optické metody (fluorescenční průtoková cytometrie)

Souvislost s parametry

WBC a jejich jednotlivé subpopulace

Poznámky

-

Ovlivnění měření

shluky trombocytů, makrotrombocyty, chylozita, fragilní WBC, kryoglobuliny

Klinická interpretace

 

 

Zvýšení fyziologické:

Zvýšení patologické:

 

 

 

 

 

 

 

Snížení patologické:

poznámka: pro správnou interpretaci a patologických výsledků je nutné znát zastoupení jednotlivých subtypů leukocytů  - tzv. diferenciální rozpočet leukocytů

novorozenci během prvních 6 měsíců mají počet WBC 20-30*109/l

= leukocytóza:

  • reaktivní - infekce (bakteriální, virové, parazitární), poškození tkání (nekrózy, tepenné uzávěry, AIM, popáleniny), stresové stavy (bolest, chlad, teplo),  lergické reakce, autoimunitní onem., léky (např. růstové faktory, kortikoidy) ,dekompenzace diabetu s acidózou,provázející nehematologická, případně i hematologická  nádorová onemocnění
  • maligní - hematologické malignity

= leukopenie: akutní infekce, septické stavy, HIV, léky (chemoterapie, imunosuprese, antiepileptika, antibiotika .),otravy (arsen,.),RTG záření, autoimunitní onemocnění, útlumy kostní dřeně, infiltrace kostní dřeně hematologickým či nehematologickým maligním onemocněním

 

Parametr:

Krevní destičky (Trombocyty)

Zkratka

PLT

Vysvětlení zkratky

Platelets

Získání hodnoty

kombinace impedančního měření a optické metody (fluorescenční průtoková cytometrie)

Souvislost s parametry

MPV, PCT, PDW, IPF

Poznámky

životnost 9-10 dnů. Hlavním regulačním proteinem trombopoezy je trombopoetin.

RIZIKO: < 30x109/l - samovolné krvácení

Ovlivnění měření

makrotrombocyty, shluky trombocytů, satelitismus PLT, autoprotilátky, kryoglobuliny, pseudotrombocytopenie (vliv EDTA), mikro RBC, fragmenty RBC, fragmenty cytoplazmy WBC

Klinická interpretace

 

Zvýšení patologické:

 

 

 

 

 

 

Snížení patologické:

 

 

 

 

 

Snížená funkce vrozená:

 

 

 

 

Snížená funkce získaná:

poznámka: rozlišují se početní změny ale funkční změny trombocytů

 

trombocytóza: infekce, zánětlivá onemocnění i neinfekční, maligní onemocnění (zejm. oblast GIT), stav po splenektomii, anemie z nedostatku Fe

trombocytémie: myeloproliferativní onemocnění (MPN - primární myelofibróza, polycytemia vera, esenciální trombocytemie,  …), MDS/MPN

 

trombocytopenie: imunitní a toxické příčíny (nejčastěji polékové), ITP,  hypersplenismus (zejm. při cirhóze jater), poškození dřeně, alkohol, infekce (např. Helicobacter pylori), kolagenózy, TTP, konsumpční koagulopatie, HELLP syndrom, HIT, septické stavy, onemocnění novorozenců (NAIT)

 

vrozená trombocytopatie:

Poruchy adheze: Bernard-Soulier sy (GPIb/V/IX), vWch

Poruchy agregace: Glanzmann thrombastenie (GP IIb/IIIa)

Poruchy sekrece:  poruchy skladovacích granulí (denzních, nebo alfa), poruchy v cestě TXA2, poruchy receptorů na Plt (např. P2Y12),…

 

Kardiopulmonální bypass, ECMO, ……

Chronické renální selhání

Myeloproliferativní a lymfoproliferativní onemocnění a akutní leukemie

Léky (antiagregační léčba, nesteroidní antirevmatika,antidepresiva…….).

 

Parametr:

Trombocytární hematokrit

Zkratka

PCT

Vysvětlení zkratky

Plateletcrit

Získání hodnoty

Počítání, integrace napěťových pulsů z impedačního měření Plt

Souvislost s parametry

PCT (%) = (PLT (x 109/l) x MPV(fl)/104

 

 

Ovlivnění měření

viz. PLT

Indikace

-

Interpretace

souvisí s hodnotou PLT, MPV

Diferenciální diagnóza

souvisí s trombocytopenií a mikrotrombocyty

 

Klinická interpretace

souvisí s trombocytózou a makrotrombocyty, zvýšená viskozita

parametr, který zahrnuje početní a objemové změny Plt

 

Parametr:

Střední objem trombocytů

Zkratka

MPV

Vysvětlení zkratky

Mean Platelet Volume

Získání hodnoty

počítání

Souvislost s parametry

MPV (fl)= PCT (%)x104 / Plt (x 109/l)

Poznámky

Indikátor vyjadřuje průměrný objem velikosti PLT

Ovlivnění měření

viz. PLT

Indikace

trombocytární defekty

Interpretace

nízké MPV - mikrotrombocyty

vysoké MCV - makro až gigantické trombocyty

Diferenciální diagnóza

Wiskott – Aldrichův syndrom (vzácný)

 

 

 

Klinická interpretace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrozené onemocnění s typickým patologickým MPV:

ITP, DIC, myeloproliferace, dědičná trombocytární onemocnění (Bernard – Soulier, May – Hegglin)

 

Velikost PLT je spojena se stářím destiček, mladší trombocyty jsou větší, reaktivnější, starší trombocyty, které jsou v cirkulaci již několik dní, jsou menší. Pokud v KO nacházíme snížený počet PLT a zvýšený MPV naznačuje tato kombinace na funkční kompenzační mechanismy kostní dřeně vyrovnat ztráty PLT.

Velikost PLT, ale také souvisí se stavem megakaryocytů v kostní dřeni, který se mění v souvislosti s různými vrozenými či získanými onemocněními.

 

 

Wiskott – Aldrichův syndrom (MPV<6fl)

 

Bernard – Soulier, May – Hegglin  - makrotrombocyty

 

Parametr:

Distribuční šíře velikosti trombocytů

Zkratka

PDW

Vysvětlení zkratky

Platelet Distribution Width

Získání hodnoty

odvozené z křivky rozložení trombocytů dle velikosti

Souvislost s parametry

PLT, MPV

Poznámky

idikátor variability velikosti PLT, informuje o anizocytóze PLT

Ovlivnění měření

viz související parametry

Indikace

anémie, polyglobulie

Interpretace

PDW ve fyziologických mezich - homogenní populace trombocytů

vyšší RDW - heterogenní populace trombocytů

Diferenciální diagnóza

 

Klinická interpretace

nemá klinický význam

 

viz MPV

 

Parametr:

Frakce nezralých  (retikulovaných) trombocytů

Zkratka

IPF

Vysvětlení zkratky

Immature Platelets Fraction

Získání hodnoty

Měření optická metoda (fluorescenční průtoková cytometrie)

Souvislost s parametry

PLT, MPV

Poznámky

Informuje o trombopoeze, umožňuje předpovídat obnovení produkce KD o 1-2 dny dříve než počet PLT, usnadňuje rozhodnutí o podání trombokoncentrátu. Pomáhá rozlišit příčinu trombocytopenie – ze zvýšené destrukce/konsumpce (IPF vyšší) či nedostatečně produkce (IPF nižší). Využívá se např. při sledování reakce kostní dřeně na septický stav, přihojení štěpu BMT/PBSCT, predikci restituce dřeně po chemoterapii.

Ovlivnění měření

Klinická interpretace:

Zvýšení patologické

 

Snížení patologické:

viz. souvisejícíparametry

 

Zvýšená ztráta nebo spotřeba PLT, která je kompenzována produkcí KD

 

Snížená produkce krevních destiček v kostní dřeni.