Odběr plné krve pro stanovení krevních plynů, oximetrie, iontů a metabolitů

 

Podmínky odběru

-       před odběrem je třeba dodržet minimálně 1/2 h klid na lůžku (ambulantní pacienti sedí v čekárně)

-       náběr nesmí být prováděn z končetiny se známkami ischémie, paže nesmí být zaškrcená oděvem, oteklá

-       odběr provádět anaerobně tj. bez přístupu vzduchu, vzorek bez vzduchových bublin

-       správný arteriální a venózní odběr je bez přítomnosti vzduchových bublin. Vzduch ve vzorku se odstraní vyloučením části krve do buničiny a to tak, že píst injekční stříkačky musí směřovat dolů. Součástí odběrového systému může být i speciální uzávěr (safePICO) pro snadné odstranění vzduchových bublin přímo do této zátky.

-       k dezinfekci se nesmí používat prostředky ovlivňující pH (např. Persteril)

-       pokožka nesmí obsahovat stopy mýdla

 

 

Arteriální, venózní odběr

Odběrový systém:

-       odběrová stříkačka PICO s balancovaným heparinátem lithným (součástí stříkačky je proužek papíru napuštěný heparinem), může být přítomna i kulička pro míchání vzorku a speciální uzávěr stříkačky pro snadné odstranění případných vzduchových bublin ze vzorku

-       používat jen originální stříkačky PICO, materiál v neznámých odběrových stříkačkách nebude zpracován

-       stříkačky propláchnuté heparinem jsou nepřípustné!!!!!!!!

 

Postup odběru:

-       stříkačku označit štítkem s identifikačními údaji pacienta

-       při odběru do stříkačky se řiďte pokyny výrobce odběrové soupravy

-       na stříkačku ihned po odběru nasadit kryt a tím zabránit přístupu vzduchu

-       krev ve stříkačce těsně po odběru nutno promíchat, aby došlo k dokonalému smísení protisrážlivého činidla (Li heparinu) s krví

-       stříkačku ihned transportovat do laboratoře potrubní poštou bez tajícího ledu

-       stříkačku ihned transportovat do laboratoře svozem na tajícím ledu

-       doba od odběru po dodání do laboratoře nesmí překročit 30 minut

-       pupečníková arteriální krev (k posouzení oxygenace plodu) se rovněž odebírá do odběrových stříkaček PICO

 

Kapilární odběr

 

-       odběr arterializované krve

 

Odběrový systém:

-       heparinizovaná lékařská kapilára s balancovaným Li heparinem

 

Podmínky odběru:

-       provádět odběr krve z dobře prokrveného místa (ušní lalůček, bříško prstu, patička malých dětí)

-       odběr z bříška prstu je nevhodný u kardiaků, pacientů s respirační insuficiencí, akrocyanosou

-       nutno provést hyperemizaci místa vpichu tj. zabalení končetiny do teplého obalu, prohřátí teplou vodou

 

Postup odběru:

-       při odběru krve z bříška prstu provádět vpich z laterální (boční) strany bříška prstu

-       před vpichem musí být pokožka suchá

-       kožní vpich provádět zásadně celým hrotem sterilního kopíčka - vpich musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala

-       první kapku setřít sterilním tampónem

-       lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke kapce přiložit kapiláru pod vhodným sklonem (nejčastěji pod úhlem 45 stupňů) tak, aby krev sama vtékala do kapiláry

-       kapilára musí být zcela naplněná krví, bez vzduchových bublin

-       do kapiláry nutno vložit kovový drátek pro dostatečné promíchání protisrážlivého činidla - Li heparinu s krví

-       kapiláru ihned uzavřít lukoprénovou zátkou na jednom konci, vložit drátek, uzavřít druhý konec

-       lukoprenové zátky musí pevně držet na obou koncích kapiláry

-       kapiláru uchopit mezi palec a prostředníček a obsah kapiláry po celé délce (z horní i dolní strany) několikrát důkladně promíchat pomocí magnetu - drátek v kapiláře ponechat

-       kapiláru vložit do skleněné zkumavky označené štítkem s identifikačními údaji pacienta a tu do nádobky s tajícím ledem nebo chladícím gelem (krev nesmí zmrznout)

-       materiál okamžitě transportovat do laboratoře při teplotě tajícího ledu nejpozději do 30 minut

-       nelze posílat potrubní poštou

-       na žádance vyznačit druh odběru (referenční hodnoty jsou udávány pro arteriální krev) a teplotu pacienta (výsledky pH, PO2 a PCO2 se přepočítávají na aktuální teplotu pacienta)

 

-       pro odběr pupečníkové krve se používají speciální kapiláry (AK – Fix kapiláry) - neobsahují míchadlo (drátek), promíchání protisrážlivého činidla s krví se uskutečňuje automaticky při vlastním odběru

 

Postup odběru u malých dětí:

-       u novorozenců a kojenců odebíráme krev získanou kožním vpichem do postranní části patičky dítěte

-       vpich uprostřed patičky je zakázaný vzhledem k nebezpečí poranění patní kosti s možnosti následné nekrotizující osteochondritidy či dokonce osteomyelitidy

-       nepoužívat lancetu delší než 2,4 mm

-       naproti tomu vpich musí být dostatečně hluboký, aby krev volně vytékala

-       vyvarovat se nadměrného „ždímání“ krve

-       noha dítěte se při odběru nesmí zvedat, aby byl v cévách zachován dostatečný hydrostatický tlak

-       u malých dětí lze také provádět odběr kapilární krve z laterální (boční) strany bříška prstu

 

 

Zdroje chyb

 

a) klinické

-       odběr z prochladlého, neprokrveného odběrového místa

-       nadměrné mačkání prstu či ušního lalůčku u kapilárního odběru - naředění vzorku tkáňovým mokem

-       nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku

-       odběr z místa zavedené infuze - naředění vzorku infuzním roztokem

 

b) preanalytické

1. Použití chybného odběrového systému (stříkačky tohoto typu laboratoř nezpracuje)

-       obyčejná stříkačka nebo kapilára bez protisrážlivého činidla - dochází ke sražení vzorku - nelze zpracovat

-       stříkačky propláchnuté heparinem - nevyvážené množství heparinu - částečné sražení nebo naředění vzorku

-       neznámé stříkačky/ kapiláry, kde není jasné množství přítomného heparinu nezpracováváme

 

2. Vzduchové bubliny ve vzorku

-       vede ke zkreslení výsledků (vzestup pO2, pokles pCO2, vzestup pH - z důvodu vlivu koncentrace plynů ve vzduchu)

 

3. Nedokonalé promíchání vzorku

-       vede k vytvoření sraženin ve vzorku - vzorek nelze zpracovat

 

4. Pozdní dodání vzorku do laboratoře

-       vede ke zkreslení výsledků (pokles pO2, vzestup pCO2, pokles pH - z důvodu metabolizace krevními elementy)

-       velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů, zvláště u transportu bez ledu z důvodu intenzivnějšího metabolizmu