Odběr žilní krve

Vybavení odběrového pracoviště k odběru žilní krve

-       omyvatelné odběrové křeslo,

-       odběrové lůžko,

-       kontejner na odkládání použitých jehel a stříkaček z dostatečně pevného materiálu,

-       základní vybavení k poskytnutí první pomoci,

-       stojánky na zkumavky,

-       rukavice (individualizovány pro každou osobu),

-       odběrové jehly a stříkačky zásadně jednorázové nebo moderní a bezpečné výrobky uzavřeného odběrového systému,

-       turnikety (škrtidla),

-       antiseptika,

-       sterilní gázové čtverce nebo tampony,

-       5 cm široký gázový obvaz,

-       náplasti

 

Postup při odběru žilní krve

-       Příprava materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků.

-       Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných se sníženou schopností a nebo neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta.

-       Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem.

-       Kontrola dostupnosti všech pomůcek pro odběr.

-       Seznámení pacienta s postupem odběru.

-       Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti.

-       Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách. Bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly, stříkaček a zkumavek.

-       Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, například zejména s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly.

-       Málo zřetelné žíly lze zvýraznit například masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku (kolem 40 °C po dobu 5 minut), spuštěním paže podél okraje postele. Při žilním odběru u dětí mladších dvou let lze pro odběr použít pouze povrchové žíly. Vždy je nutné maximálně zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte.

-       Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku.

-       Dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem.

-       Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. Po dezinfekci je další palpace místa nepřijatelná!

-       Aplikace turniketu, smí však být aplikován maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách. Instrukce nemocného k sevření pěsti, opakované „pumpování“ je nevhodné

1.     Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Pozice jehly v žíle se přitom nesmí změnit. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisrážlivého činidla.  Jednotlivé zkumavky (nejen s přídatnými činidly) je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením.

2.     Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve, odebere se potřebné množství krve. Pokud je třeba, použije se další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoli pohybu v žíle. Krev může jehlou vytékat přímo do zkumavky a nebo ji nasáváme do stříkačky. Rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly. U klasických odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace, která by mohla vést ke vzniku infekčního aerosolu, jehlu nelze ze stříkačky sejmout a je proto nezbytné stříkačku vyprazdňovat pozvolna a po stěně zkumavky – ne silným tlakem, aby nedocházelo k pěnění krve. Jednotlivé zkumavky (nejen s přídatnými činidly) je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením.

 

V případě, že se odběr provedl pomocí klasické stříkačky a jehly, odebraná krev se do vakuové zkumavky přenese takto: uzávěr vakuové zkumavky se neodstraňuje, vakuová zkumavka se umístí do stojánku, jehlou se propíchne uzávěr a zkumavka se samovolně naplní. Tímto způsobem se dodrží správný poměr mezi krví a antikoagulační přísadou. Pozor na poranění!

 

-       Nutné vždy odebrat předem vyznačené množstvím krve. Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuová zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.

-       Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže.

-       Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtvercem. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí, a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže (kožní poranění).

-       Použitý jednorázový materiál se likviduje jako infekční nebo ostrý odpad.

-       Po odběru se za normálních okolností očistí místo odběru sterilní gázou a aplikuje se náplasťové nebo gázové zakrytí místa odběru.

-       Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut. Při pokračujícím krvácení z místa vpichu se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení. Gázový čtverec se pomocí gázového obvazu pevně připevní k paži. Pacientovi se doporučí tento způsob ošetření ponechat nejméně 15 minut.

-       Pacientovi se po odběru povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné okolnosti. Zvláštní péči je nutno věnovat například diabetikům léčeným inzulinem (včetně možnosti aplikace dávky a požití snídaně).

-       Před odběrem na vyšetření primární hemostázy je nutno zkontrolovat vyplnění  Pokyny-oběr krve na vyš.prim.hemostázy,  Pokyny-oběr krve na vyš.prim.hemostázy-děti

-       Na žádanku se zaznamená pracovník provádějící odběr, včetně data a času provedeného odběru.
U elektronické žádanky se datum a čas zaznamená odesláním elektronické žádanky.

 

Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

 

Při odběru do zkumavek bez protisrážlivých přísad a s protisrážlivými přísadami

·         zkumavka pro hemokultury

·         zkumavky pro hemokoagulaci s citrátem sodným

·         zkumavka na biochemická či sérologická vyšetření bez či s aktivátorem srážení (vyšetření ze séra)

·         zkumavka na biochemická vyšetření s heparinem

·         zkumavky K3EDTA či K2EDTA

·         ostatní zkumavky s protisrážlivými činidly

Při odběru pouze do zkumavek s různými protisrážlivými přísadami

Poznámka: koagulační zkumavka z důvodu interference tkáň. faktoru(TF) musí být odebíraná jako druhá v pořadí, možno předřadit sérovou zkumavku, ale nesmí obsahovat aktivátor srážení. Pokud není k dispozici, odebere jako první minimální objem krve do citrátové zkumavky a vyhodí se. V případě, že se provádí odběr pouze na vyšetření PT, je možno po domluvě s laboratoří provést odběr bez předřazování zkumavek – toto vyšetření není ovlivněno TF uvolněným při odběru. V tomto případě nelze dodatečně objednávat vyšetření.

·         zkumavka na biochemická či sérologická vyšetření bez aktivátoru srážení (vyšetření ze séra)

·         zkumavky pro hemokoagulaci s citrátem sodným

·         zkumavka na biochemická vyšetření s heparinem

·         zkumavky K3EDTA či K2EDTA

ostatní zkumavky s protisrážlivými činidly

Při odběru pouze do zkumavek s citrátem sodným (koagulační vyšetření a vyšetření primární hemostázy)

 

Poznámka: V případě, že se provádí odběr pouze na vyšetření PT, je možno po domluvě s laboratoří provést odběr bez eliminace prvního minimálního objemu krve – toto vyšetření není ovlivněno TF uvolněným při odběru. V tomto případě nelze dodatečně objednávat vyšetření.

·         jako první se odebere minimální objem krve do citrátové zkumavky a vyhodí se

·         pak následuje odběr citrátových zkumavek na koagulace, nebo vyšetření primární hemostázy (agregace a PFA200)

 

 

Hlavní chyby při odběrech žilní krve:

 

Chyby při přípravě nemocného

·         pacient nebyl nalačno

·         v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi

·         pacient nevysadil před odběrem léky (tam, kde je to vyžadováno)

·         odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru

·         dlouhé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

·         znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku

·         použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává

·         prudké třepání krve ve zkumavce (i nešetrný transport krve ihned po odběru)

·         uskladnění plné krve v lednici

·         pozdní dodání vzorku do laboratoře

·         použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla

Chyby při adjustaci, skladování a transportu

·         byla použita nesprávná zkumavka nebo bylo odebráno nedostatečné či nadměrné množství krve

·         byl proveden nesprávný odběr z katetru nebo z kanyly

·         zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny

·         zkumavky s materiálem byly potřísněny krví

·         uplynula dlouhá doba mezi odběrem a separací séra nebo plazmy

·         krev byla vystavena vyšší teplotě

·         krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu

 

 

Zdroj doporučeného pořadí zkumavek: