Důležité informace o zpracování vzorku plné krve na analyzátorech ABL8xx

 

 

1. Doba od odběru po doručení do laboratoře (svoz, potrubní pošta)

 

1.1 Postup rozhodování o zpracování vzorků při vyšetření krevních plynů, oximetrie, iontů a metabolitů

 

Platí pro odběr do stříkačky. Ionty z kapiláry nevyšetřujeme.

 

Čas odběru je uveden

čas od odběru po dodání do laboratoře

řešení

< 40 minut

zpracovat vše, i vzorky dodané svozem bez ledu

40 – 60 minut

zpracovat vzorky dodané na ledu

vzorky nedodané na tajícím ledu nezpracovat

ü  telefonicky nahlásit na oddělení

ü  v LIS nahradit výsledek u metody textem Nelze (-42)

ü  Neshody: Překročen čas stability, nelze zpracovat

ü  Řešení neshody: Odběr na ABR nedodán na tajícím ledu. Telefonicky hlášeno na oddělení ses./MUDr. … (ctrl+t)

> 60 minut

nezpracovávat

ü  telefonicky nahlásit na oddělení

ü  v LIS nahradit výsledek u metody textem Nelze (-42),

ü  Neshody: Překročen čas stability, nelze zpracovat

ü  Řešení neshody: Telefonicky hlášeno na oddělení ses./MUDr. … (ctrl+t)

Čas odběru není uveden

Telefonicky kontaktovat požadující oddělení.

-nelze se dovolat

ü  vzorek změřit

ü  výsledek zadržet do doby zjištění času odběru, poté postupovat viz výše

 

Pozn. Při opakovaném chybném odesílání vzorků na tyto vyšetření z jednoho oddělení, informovat úsekovou nebo vrchní laborantku.

 

1.2 Postup rozhodování o samostatném zpracování vzorků při vyšetření iontů

V případě samostatného požadavku na ionty ze stříkačky lze vzorky transportované bez ledu zpracovat do 1h.

 

2. Povolené odběrové systémy

PICO stříkačka s balancovaným heparinátem lithným

Výsledek obrázku pro needle pico

safePICO stříkačka s balancovaným heparinátem lithným

Související obrázek

kapilára potažená vrstvou heparinátu lithného

Související obrázek

AK-FIX kapilára

Výsledek obrázku pro capillary ak-fix

 

2.1 Postup při používání jiných odběrových systémů

- pokud není krev sražená - změřit (Přítomnost sraženiny zjistit odstříknutím do buničiny – POZOR! Hrozí ucpání analyzátoru!)

- nevydávat výsledky - informovat VŠ

- po zjištění typu použitého protisrážlivého činidla rozhodne VŠ o vydání výsledku

 

2.2 Vyjímka pro iCa

- iCa lze změřit ze zkumavky s heparinátem lithným (zelené víčko)

 

3. Kvalita doručeného materiálu

3.1 Zmrzlý odběr

Postup: Zmrzlý odběr nezpracovávat.

Při zjištění této neshody zaškrtnout v hlavičce na str. 4 neshodu: „Zjevně nebyla dodržena preanalytika.“

Do výsledku ke všem metodám dopsat nelze (-42) a telefonicky informovat oddělení.

 

3.2 Sraženina ve vzorku

Postup: Krev odstříknout do buničiny. Při zjištění sraženiny vzorek neměřit!

Sraženo: Do výsledku ke všem metodám dopsat sraženo (-30) a telefonicky informovat oddělení.

Do hlavičky na straně 4 zaškrtnout neshodu: „přítomnost koagula, sraženo“

 

3.3 Kapilára

Postup: Pokud analyzátor nesaje krev z kapiláry, vyjmout kapiláru ze vstupu a změřit na druhém analyzátoru. Ostatní hodnotit po změření vzorku a případných chybových hlášeních.

Odběr krve na ABR

 

4. Zadání / oprava typu odběrového materiálu v LIS

- oddělení při zadávání požadavku vyplní typ odběru

- pokud metoda odběru chybí nebo je chybně vyplněna postupovat viz:

Zadání typu materiálu v žádankách v LIS

- doplnit metodu č.1004 odběr, pokud chybí

- do výsledku dopsat příznak uvolnění dle tabulky:

Typ materiálu

Příznak uvolnění

venózní

-101

arteriální

-102

kapilární

-103

pupečníková (kapilára)

-107

pupečníková (stříkačka)

-108

neudáno

-105

 

- typ odběrového materiálu se neudává při měření pH z transfúzních vaků a při samostatném měření oximetrie

 

5. Jiný biologický materiál a postup zpracování

5.1 Vaky s plazmou ev. krevními elementy z Transfúzní stanice

- vaky dodávány s prázdnou stříkačkou bez úpravy a jehlou

- propíchnutím vaku převést část materiálu do stříkačky a změřit pH

- zadat do analyzátoru teplotu z LIS (22°C)

- vybrat měření pouze pH, výsledek přenést do LIS

 

6. Použití správného tlačítka Start při měření ze stříkačky

- závisí na typu stříkačky

Stříkačka PICO - volný konus 

Stříkačka safePICO - na konu stříkačky umístěna čepička

 

7. Postup pro vyhodnocení nejasných či nezměřených výsledků

7.1 Kritická hodnota K

- nutno ověřit přítomnost hemolýzy

Postup: krev převést do alikvotační zkumavky a centrifugovat, zhodnotit opticky přítomnost hemolýzy

Hemolýza přítomna - do výsledku k metodě dopsat hemolytické (-4) a telefonicky informovat oddělení o špatném odběru

Hemolýza nepřítomna - telefonicky informovat oddělení o kritické hodnotě K

 

7.2 Nezměřené hodnoty oximetrie

- pokud se nezměří hodnoty oximetrie (i pouze jeden parametr oximetrie), analyzátor u metody pO2 (T) nevydá žádný výsledek - pO2  nelze přepočítat na pO2 (T)

Postup:

- zkontrolovat, zda je vzorek dobře promíchán a nejsou v něm sraženiny - opakovat měření (pokud lze)

a) uvedena teplota 37°C - přepsat do výsledku k metodě č.298 pO2(T) v LIS naměřenou hodnotu pO2 z analyzátoru

b) uvedena jiná teplota - napsat do metody č. 298 pO2(T) v LIS nelze (-35), zadat metodu č.91 pO2 a k ní zapsat hodnotu pO2  z analyzátoru

- zkontrolovat hodnotu saturace kyslíku (sO2) - pokud výsledek sO2 neodpovídá pO2 nebo je v záporných hodnotách nahradit v LIS textem nelze (-35)

- do LIS vložit standardizovaný komentář (Ctrl+O): Z důvodu nezměření oximetrie nelze pO2 přepočítat na aktuální teplotu pacienta a nelze vypočítat saturaci O2.

- pokud je hodnota sO2 v pořádku větu týkající se sO2 ve standardizovaném komentáři odmazat