IL6 je pleiotropnĂ­ cytokin syntetizovanĂ˝ makrofágy jako odpověď na molekuly asociovanĂ© s patogeny a nemocĂ­ (PAMPs a DAMPs), po jejich vazbÄ› na specifickĂ© PRR (Pattern recognition receptory) receptory. ZvýšenĂ­ IL 6 je proto přítomnĂ© nejen u infekce, ale i u neinfekÄŤnĂ­ aktivace imunitnĂ­ho systĂ©mu (SIRS u traumat, popálenin, operaÄŤnĂ­ch vĂ˝konĹŻ, revmatologickĂ˝ch a autoimunitnĂ­ch onemocnÄ›nĂ­, atd.) UvolnÄ›nĂ­ IL6 je stimulováno IL1, TNF, IL4, IL13 a stresovĂ˝mi hormony (kortizol, katecholaminy).

 

Účinky IL6 jsou pĹ™evážnÄ› prozánÄ›tlivĂ©, ale zahrnujĂ­ i ovlivnÄ›nĂ­ metabolismu svalovĂ© a tukovĂ© tkánÄ› (katabolismus), kostnĂ­ tkánÄ› (aktivace osteoklastĹŻ) a indukci angiogeneze a reparaÄŤnĂ­ fáze zánÄ›tu. IL6 zvyšuje tÄ›lesnou teplotu, stimuluje syntĂ©zu proteinĹŻ akutnĂ­ fáze v játrech a proliferaci neutrofilĹŻ a lymfocytĹŻ.

 

Výpovědní hodnota

§  Maximum plazmatickĂ© koncentrace lze oÄŤekávat 3-5 hodin po infekÄŤnĂ­m nebo neinfekÄŤnĂ­m stimulu.

§  PlazmatickĂ© koncentrace korelujĂ­ s APACHE II score a mortalitou.

§  Vzhledem k omezenĂ© schopnosti novorozencĹŻ rozvinout syntĂ©zu proteinĹŻ v rámci reakce akutnĂ­ fáze je IL 6 klĂ­ÄŤovĂ˝m markerem diagnostiky neonatálnĂ­ sepse.

§  PomÄ›r IL 6 / IL 10 lze využít k odhadu prognĂłzy SIRS/sepse a rizika rozvoje MODS.

§  Zvýšená koncentrace IL 6 je přítomná i u chronickĂ˝ch zánÄ›tlivĂ˝ch stavĹŻ, autoimunitnĂ­ch onemocnÄ›nĂ­, hepatopatiĂ­ a lymfomĹŻ.

 

Zdroj:

Antonín Kazda et al.: Kritické stavy 2012, Galén, Praha