Fenytoin je antiepileptikum určené hlavně pro generalizované tonicko-klonické a parciální epileptické záchvaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Pomalu, ale téměř kompletně absorbován po podání p.o., stupeň absorpce je variabilní, snižuje se u velkých dávek, biologická dostupnost se mění podle složení preparátu. Metabolizuje aromatickou hydroxylací a 50 až 70% z podané dávky se vylučuje jako volný nebo konjugovaný metabolit, vylučování metabolitu je závislé na podané dávce a klesá s rostoucí dávkou. Hydroxylace je omezena metabolickou kapacitou, která se může snížit kompeticí s dalšími látkami, které používají pro metabolizaci stejnou cestu. Méně než 5% podané dávky se vylučuje v nezměněné formě. Většina se eliminuje žlučí ve formě inaktivních metabolitů, které se reabsorbují střevem a vylučují močí. Současné podávání valproátu a fenytoinu vede k vytěsnění fenytoinu z vazby na proteiny kyselinou valproovou, uvolněný fenytoin je rychle kovertován na inaktivní parahydroxyfenytoin, hladina fenytoinu se sníží.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

U dospělých 20-40 hodin, u dětí kolem 10 hodin. Poločas chinidinu se zkracuje při současné léčbě fenytoinem, který působí jako induktor jaterního metabolismu chinidinu.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Vliv farmakokinetiky - nelineární kinetika uplatňující se již v terapeutickém koncentračním rozsahu. U velmi malých dětí (pod 3 měsíce) se mohou vyskytnout nízké koncentrace při poruše absorpce léku, podobně se mohou uplatnit současně podávané živočišné uhlí, antacida nebo fenobarbital. U části pacientů může být metabolismus natolik zvýšen ("fast metabolizers"), že je nutné častější dávkování.

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

Fenytoin ovlivňuje působení jiných léčiv: cyklosporin, orální antikoagulancia, orální kontraceptiva a teofylin. Doporučuje se přiměřené monitorování koncentrací těchto léků.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Při současném podávání karbamazepinu klesá korelace mezi koncentrací fenytoinu a výskytem záchvatů, častější výskyt záchvatů se nepopisuje. Disulfiram snižuje koncentrace fenytoinu a zvyšuje pohotovost k záchvatům. Při současném podání glukózy v infúzi dojde k precipitaci a naměřené koncentrace jsou nepřiměřeně nízké.

 

Terapeutické meze v plazmě obvykle 40 - 80 µmol/l tj. 10 - 20 mg/l.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Toxicita se objevuje při koncentracích celkového fenytoinu nad 80 µmol/l, někdy již v terapeutickém okně. Kritická koncentrace volné frakce je kolem 3 mg/l.

Toxicitu zvyšují chloramfenikol, tricyklická antidepresiva, fluconazol a levodopa.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Projevy: nystagmus, vertigo, ataxie, nystagmus, diplopie, psychózy, křeče, u chronické léčby hyperplazie dásní, anémie a kostní léze. Při otravě nutné monitorování srdečního rytmu.

Diskuse o možné teratogenitě fenytoinu nebyly jednoznačně ukončeny, u těhotných léčených fenytoinem je nutné zvážit riziko toxicity (a případné teratogenity) proti riziku zvýšené pohotovosti k záchvatům při změně léčby.

 

OSN-SPřepočítací faktor:OSN-E

mg/l * 3,964 = µmol/l

umol/l * 0,2523 = mg/l

 

www.enclabmed.cz