Clearance bezelektrolytov√© vody (EWC = elektrolyte‚Äďfree water clearance)

-        vypońć√≠tan√° velińćina pouŇĺ√≠van√° pro posouzen√≠ koncentrańćn√≠ schopnosti ledvin ve vztahu k celkov√©mu mnoŇĺstv√≠ vyluńćovan√Ĺch solutŇĮ

-        k posouzen√≠ poruchy osy ADH ‚Äď ledviny (stanoven√≠ ADH je m√°lo dostupn√© a analyticky obt√≠Ňĺn√©);

 

OSN-SZpŇĮsob v√ĹpońćtuOSN-E

 

ZjednoduŇ°en√Ĺ v√Ĺpońćet EWC (Kurtzov√°, 2005):

EWC = V - V * U_Na + U_K) /P_Na

 

V - objem mońće v ml/s, U_Na a U_K mońćov√© koncentrace sodn√©ho a draseln√©ho iontu v mmol/l, P_Na ‚Äď plazmatick√° koncentrace sodn√©ho iontu v mmol/l.

 

V situac√≠ch, kdy jsou pŇô√≠tomny jin√© efektivn√≠ soluty neŇĺ pouze hlavn√≠ kationy a jejich doprovodn√© aniony (napŇô. gluk√≥za nebo mannitol, sum√°rnńõ v mońći a plazmńõ U_Jin√©, resp. P_Jin√©), je nutn√© je v rovnici pro v√Ĺpońćet EWC zohlednit: EWC = V - V * [(U_Na + U_K)*2 + U_Jin√©] / [(P_Na + P_K)*2 + P_Jin√©]

 

PŇôi zohlednńõn√≠ dalŇ°√≠ch efektivn√≠ch solutŇĮ nutn√© souńćet koncentrac√≠ Na+ a K+ n√°sobit dvńõma, ńć√≠mŇĺ se vyj√°dŇô√≠ pŇô√≠tomnost jejich doprovodn√Ĺch anionŇĮ.

 

OSN-SReferenńćn√≠ meze

OSN-E

Referenńćn√≠ rozmez√≠ EWC -0,006 aŇĺ +0,010 ml/s.

-        referenńćn√≠ meze EWC jsou z√°visl√© na natr√©mii, protoŇĺe adekv√°tn√≠ zv√ĹŇ°en√≠ nebo sn√≠Ňĺen√≠ EWC je projevem intaktn√≠ osy ADH ‚Äď ledviny.

-        vyŇ°Ň°√≠¬† EWC ‚Äď ledviny vyluńćuj√≠ v√≠ce vody neŇĺ osmoticky aktivn√≠ch l√°tek, zvyŇ°uje se efektivn√≠ osmolalita ECT a doch√°z√≠ k pŇôesunu vody z ICT do ECT; naopak pŇôi sn√≠Ňĺen√≠ EWC

 

OSN-SV√Ĺznam ve stavu nemoci, patofyziologick√© a patobiochemick√© √ļdajeOSN-E

Principy hodnocen√≠ osy ADH-ledviny podle Shokera (Shoker, 1994) - ¬†algoritmus pro posouzen√≠ poruchy osy ADH-ledviny zvl√°Ň°Ň• pro hyponatr√©mii a hypernatr√©mii.

 

A. Hyponatrémie (hypoosmolalita, hypotonicita)

PŇôi EWC > 0,116 ml/s (10 litrŇĮ/den = 418 ml/h) je norm√°ln√≠ regulace osy ADH-ledviny, sekrece ADH sn√≠Ňĺena, obvykle jde o zv√ĹŇ°en√Ĺ pŇô√≠jem ńćist√© vody (napŇô. pŇôi psychogenn√≠ polydipsii).

Je-li EWC 0.006 aŇĺ 0,116 ml/s (0,5 litru/den aŇĺ 10 litrŇĮ/den = 21,6 aŇĺ 418 ml/h), jde o lehkou poruchu osy ADH-ledviny, kdy se sn√≠Ňĺen√≠ sekrece ADH plnńõ nemus√≠ uplatŇąovat.

PŇôi EWC < 0.006 ml/s (< 0,5 litru/den = < 21,6 ml/h) jde o v√Ĺraznou poruchu osy ADH-ledviny, retence vody v ledvin√°ch pokrańćuje.

Osa ADH-ledviny se vŇĺdy posuzuje samostatnńõ, dalŇ°√≠ √ļvahy se pŇôi hyponatr√©mii jiŇĺ t√Ĺkaj√≠ odhadu z√°soby Na v organismu a posouzen√≠ hodnoty clearance Na+, resp. FE_Na+. Je nutn√© poznamenat, Ňĺe mez adekv√°tn√≠ho zv√ĹŇ°en√≠ clearance bezelektrolytov√© vody (0,116 ml/s) je pomńõrnńõ vysok√° a setk√°v√°me se s jej√≠m dosaŇĺen√≠m vcelku vz√°cnńõ (psychogenn√≠ polydipsie, diabetes insipidus).

 

B. Hypernatrémie (hyperosmolalita, hypertonicita)

PŇôi hypernatr√©mii je klasifikace poruch osy ADH-ledviny jednoduŇ°Ň°√≠, Shoker klade hodnotu EWC na zańć√°tek rozhodovac√≠ho stromu.

PŇôi EWC<0,005 ml/s (<0.4 l/den) jde o norm√°ln√≠ funkci osy ADH-ledviny, sekrece ADH zv√ĹŇ°ena.

PŇôi EWC>=0,005 ml/s (>=0,4 l/den) jde o poruchu funkce osy ADH-ledviny a sekrece ADH je obvykle sn√≠Ňĺena.

 

 Zdroj:

N√°rodn√≠ ńć√≠seln√≠k laboratorn√≠ch poloŇĺek - NńĆLP 2.43.01 http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/Start.htm