Frakční exkrece vody

- informuje o podílu vody, která se vyloučila do definitivní moče z původně profiltrovaného množství. Zvýšení signalizuje zvýšený příjem vody nebo renální funkční poruchu.

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Pro výpočet není nutný sběr moče, lze stanovit z krátkého sběru nebo náhodného vzorku. Předpokládá se, že kreatinin je bezprahovou látkou, jejíž clearance odpovídá glomerulární filtraci.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Látková koncentrace kreatininu v plazmě (séru) a moči.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

Výpočet odpovídá poměru mezi sérovou (plazmatickou) a močovou koncentrací kreatininu

 

FEH2O=S_kreatinin /1000/U_kreatinin

 

kde FEH2O je frakční exkrece vody, S_kreatinin je kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l, U_kreatinin močová koncentrace kreatininu v mmol/l. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče. Starší vzorce vycházely z poměru mezi sekundovou diurézou (ml/s) a glomerulární filtrací (ml/s). Tyto vzorce proto předpokládaly sběr moče za časovou jednotku, ačkoli po úpravě proměnných ve vzorci jde pouze o poměr koncentrací, jak je výše uvedeno.

 

Dále platí, že tubulární rezorpce vody (TRH2O) se vypočte podle vzorce

 

TRH2O = 1 - FEH2O

 

Přednost má výpočet frakční exkrece před tubulární rezorpcí.

 

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Přestože není pro výpočet nutná znalost objemu moče za čas, může být hodnota ovlivněna krátkodobou výchylkou jedné z měřených hodnot. Proto se dává přednost hodnocení ze sběru moče za delší (nad 4 hodiny) časové období.

 

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční rozmezí je 0,010 – 0,020 (1 – 2 %).

 

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údaje

OSN-E

Maximálně lze dosáhnout hodnot až 0,350 (35 %). Frakční exkrece vody se zvyšuje při vodní, tubulární osmotické a smíšené diuréze, nejčastěji v souvislosti s funkcí reziduálních nefronů při selhání ledvin, při diabetes insipidus nebo při nadměrném přívodu vody. Při minimálním příjmu vody může klesnout až k hodnotě 0,004 (0,4 %) (Schück, 1984).

 

OSN-SLiteratura

OSN-ESchück, O.: Examination of kidney function. Martinus Nijhoff Publ., Boston, Massachusetts, 1984.

 

Zdroj:

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.43.01 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/Start.htm)