OSN-SFrakční exkrece osmolální

OSN-E- informuje o podílu osmoticky aktivních látek, které se vyloučily do definitivní moče z původně profiltrovaného množství. Ke zvyšování dochází při renálním selhání jako kompenzace poklesu glomerulární filtrace při zániku části nefronů, při nadměrném katabolismu s uvolněním osmoticky aktivních látek a v případech zvýšení nálože osmoticky aktivních látek na nefrony (hyperglykémie, terapie manitolem a podobně).

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Pro stanovení není nutný sběr moči, lze vyšetřit i z náhodného vzorku moče za dostatečné diurézy. Přednost má stanovení osmolality v plazmě před stanovením v séru.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Nutná je znalost látkových koncentrací kreatininu v plazmě (séru) a moči, osmolality plazmy (séru) a moče.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Výpočet podle obecného vzorce pro frakční exkrece, tj. podíl clearance osmolální a clearance kreatininu, po vykrácení objemu za čas získáme

 

FEOsm  = (U_Osm/U_Kreat)*(0.001*SKrea/S_Osm)

 

kde FEOsm je frakční exkrece osmolální, S_Kreat kreatinin v séru (plazmě) v µmol/l, U_Kreat je močová koncentrace kreatininu v mmol/l, U_Osm a S_Osm jsou močová, resp. sérová (plazmatická) osmolalita v mmol/kg. Znamená to, že pro výpočet frakční exkrece není potřebný sběr moče.

 

Dále platí, že tubulární rezorpce osmolální (TROsm) se vypočte podle vzorce

 

TROsm = 1 – FEOsm

 

Přednost má výpočet frakční exkrece před tubulární rezorpcí.

 

 

OSN-SOmezení výpočtu

OSN-EPřestože není nutná znalost objemu moče za čas, může být hodnota ovlivněna krátkodobou výchylkou jedné z měřených hodnot. Proto se dává přednost hodnocení ze sběru moče za delší (nad 4 hodiny) časové období.

 

 

OSN-SReferenční meze

OSN-EReferenční rozmezí je 0,010 až 0,035 (1,0 - 3,5 %).

 

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údaje

OSN-EMaximálně lze dosáhnout hodnoty 0,350 (35 %). FEOsm se zvyšuje při tubulární osmotické a smíšené diuréze.

 

Zdroj:

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.43.01 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/Start.htm)