OSN-SAbstraktOSN-E

Teofylin - antiastmatikum z řady metylxantinů.

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Po p.o. podání se rychle absorbuje zejména aminofylin, méně rychle se vstřebává theofylin. Celkově se vstřebává asi 95-100 %. Rychle se distribuuje v tkáních, metabolizuje se v játrech na 3-metylxantin (který je také aktivní, ale méně účinný), 1,3-dimetylurát a 1-metylurát. U renálního selhání se farmakologicky aktivní 3-metylxantin může kumulovat a dosahuje přibližně 25 % plazmatické hladiny teofylinu (u normálních funkcí ledvin jen 12 %). Enzym zodpovědný za konverzi na 3-metylxantin se řídí saturační kinetikou. U dospělých se kolem 10-13 % podané dávky vyloučí nezměněno močí, asi 15% se vylučuje jako aktivní 3-metylxantin, 35-50 % jako 1,3-dimetylurát a asi 20-25 % jako 1-metylurát. U nezralých novorozenců se lék vylučuje močí většinou v nezměněné formě, 10% po metylaci jako kofein (jen v neonatálním období). Konverze teofylinu na kofein také u dospělých se selháním jater, u normálních dospělých osob neprobíhá. Snížení biologické dostupnosti při podání aktivního uhlí p.o. Teofylin prochází placentou a v krvi novorozenců jsou koncentrace podobné koncentraci matky. Koncentrace v mateřském mléku a slinách jsou nižší než v séru s poměrem sliny/sérum mezi 0,7 – 0,95 (Rowe, 1988), faktor se mění zejména u dětí, u kterých je predikce sérové koncentrace ze slin nespolehlivá. Poměr CSF/krev u nezralých novorozenců se udává 0,9.

 

Čas k dosažení plazmatického peaku:

při podání         p.o.                       2-3 hodiny

                        i.v.                        15 minut

formy s pomalým uvolňováním      3-6 hodin

 

Čas k dosažení steady state:

dospělí                           15-40 hodin

děti                                5-40 hodin

 

Obvyklé dávkování:

Vzhledem ke krátkému poločasu jsou pro udržení steady-state vhodné krátké intervaly podávání.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

poločas eliminace:        běžně                               3 až 13 hodin

                                   dospělí                             3,0 – 8,0 hodin

                                   děti nad 6 měsíců              3,4 – 4,6 hodin

                                                                            1,4 – 7,9 hodin

                                   nedonošení (podle věku)   až 30 hodin

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

Asi 40-60 %, hlavně na albumin, stoupá ve vyšším věku, což vede ke snížení clearance.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

toxicita: Manifestace při hladině nad 85 µmol/l (15 mg/l), progrese se zvyšující se hladinou. Toxicita spojena s hypokaliemií a mírnou hyperglukozemií. Počáteční příznaky jsou bolesti hlavy a břicha, nausea, zvracení, iritabilita s nespavostí nebo nervozitou, sinusová tachykardie a jiné arytmie, nad 200 µmol/l (35 mg/l) progreduje k obtížně ovlivnitelným křečovým záchvatům, krvácení z GIT, arytmiím, ventrikulární tachykardii a srdečnímu selhání. Nad 330 µmol/l (60 mg/l) nutná aktivní eliminace pomocí hemoperfúze přes aktivní uhlí, lze použít p.o. podání aktivního uhlí a hemodialýzu, nad 550 µmol/l je již hemoperfúze metodou volby. Vzhledem k riziku toxocity magnezia je vhodnější pro výplachy sorbitol než magnezium citrát. Přetrvávání zvýšených hladin při předávkování je možné z důvodů saturační kinetiky.

 

 

Vedlejší účinky léčby teofylinem (Rowe, 1988):

Sérová hladina

Příznaky

Frekvence

Trvání

µmol/l (mg/l)

28-110 (5-20)

bolesti hlavy, křeče, nausea, nespavost

zřídka, je-li dávka pomalu titrována více než 2 týdny

přechodné

obvyklé, jsou-li terapeutické hladiny v séru dosaženy rychle (úvodní dávka)

obvyklé, je-li součaně podán efedrin

přechodné

tremor

zřídka, jsou-li současně podány beta-2 antagonisté p.o. (např. terbutalin)

excesívní sekrece žaludeční kyseliny

zřídka, mohou vyvolat příznaky u nemocných s aktivním peptickým vředem

neznámé

83-193 (15-35)

nausea, zvracení, průjem, bolesti žaludku, bolesti hlavy, iritabilita, nervozita, nespavost, sinusová tachykardie

obvyklé při sérové koncentraci nad 110 µmol/l (20 mg/l)

hyperglykémie

zřídka, může se vyskytnou u novorozenců

persistuje

nad 193 (nad 35)

záchvaty, které nemusejí odpovídat na antikonvulsiva, hypoxie mozku, srdeční arytmie, cardiorespirační arest, smrt

obvyklé

persistuje

 

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Toxická koncentrace se pohybuje v horní oblasti terapeutických hodnot, obecně nad 110 µmol/l (tj. 20 mg/l) již lze očekávat toxické účinky. U novorozenců je toxickou mezí již 56 µmol/l (10 mg/l). Významný toxický efekt může být způsoben saturační kinetikou.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Erytromycin a oleandomycin inhibuje metabolismus, je nutná redukce dávek a monitorování hladin, redukce dávek erytromycinu může vést k subterapeutickým hladinám. Inhibici metabolismu teofylinu způsobuje disulfiram, cimetidin, snad i ranitidin. Ciprofloxacin, norflexacin, perfloxacin, enoxacin a viloxazin mohou zvýšit toxicitu teofylinu, felodipin redukuje absorpci teofylinu, phenytoin indukuje eliminaci zvýšením clearance, efekt se sumuje se zvýšením clearance u kuřáků.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Pro monitorování se odebírá srážlivá krev, přednost má odběr před podáním následující dávky.