C-06 Příprava pacienta před vyšetřením a odběr vzorku

 

I.Příprava pacienta před vyšetřením

 

 Odběr nalačno

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno nalačno.

Doba lačnění je 10 – 12 hodin.

Pacient má být poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla.

O případném vynechání léků musí rozhodnout ošetřující lékař!!

Během lačnění nemá pacient trpět žízní, má se napít i ráno před odběrem.

Smí pít jen vodu, neperlivou minerálku bez příchuti nebo neslazený ovocný čaj.

Nutno vyloučit alkoholické nápoje a kouření.

 

Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče

Ranní moč

Nejlépe první ranní moč, případně druhá, pokud není jiný speciální požadavek

Odebere se vzorek ze středního proudu moče po hygienické očistě zevního ústí močové trubice.

 

Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče

Pokyny pro pacienta pro odběr moče pro mikrobiologické vyšetření

Sběr moče

24 hodin

 

Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče.

Před 6.00 hodinou se pacient vymočí do záchodu, od té doby sbírá veškerou moč do sběrné nádoby uložené v chladu. Naposledy se do sběrné nádoby vymočí v 6.00 hodin následující den. Musí sbírat veškerou moč, před stolicí se má nejprve vymočit do sběrné nádoby.

Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin.

Stolice na okultní krvácení – průkaz lidského hemoglobinu

 

3 dny před začátkem a po dobu testování má pacient jíst potraviny obsahující vlákninu (zelenina, celozrnný chléb, ořechy). Speciální dieta není nutná. Je třeba vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní nebo hemoroidů.

U žen neprovádět vyšetření během menses.

 

 Pokyny pro pacienta k odběru stolice

Odběr mozkomíšního moku, synoviální tekutiny

Odběry dle zásad klinických standardů, není požadavek zvláštní přípravy

 

Výtěr z krku

Pacient před výtěrem nejí, nepije, neprovádí ústní hygienu.

Odběr sputa

Pacient před odběrem provádí ústní hygienu.

Perianální odběr při diagnostice enterobiózy.

Pacient se dva dny před odběrem nekoupe ani si neomývá konečník.

Odběr stolice pro parazitologické vyšetření

Pacient tři dny před odběrem nejí banány.

 

Pokyny pro pacienta k odběru stolice pro parazitologické vyšetření

 

Obecné údaje o preanalytické fázi jsou uvedeny v oddíle Pokyny - Preanalytické vlivy.

Případná speciální příprava pacientů je uvedena u jednotlivých vyšetření v   LP_Seznam vyšetření.

 

 

II. Odběr vzorku

 

Informovaný souhlas:

-        u laboratorních vyšetření se za informovaný souhlas považuje příchod pacienta do odběrové místnosti s žádankou a dobrovolné podrobení se odběru.

-        pro genetická vyšetření platí, že:

1.     u vyšetření somatického genomu (vyšetření NGS, lymfoproliferací, fúzních genů) ukládá informovaný souhlas indikující lékař do zdravotní dokumentace pacienta - není zasílán spolu s materiálem do CL.

2.     v případě vyšetření germinálního genomu (vyšetření zárodečných mutací) je informovaný souhlas zaslán spolu se vzorkem do Centrálních laboratoří. V případě absence informovaného souhlasu nemůže být materiál přijat ke zpracování.

 

Pokyny pro odběr:

-       Veškerá manipulace s biologickým materiálem se provádí v rukavicích. Biologický materiál se odebírá tak, aby byly zachovány bezpečné postupy při další manipulaci a zpracování a zároveň je nutné dodržovat důslednou hygienickou dezinfekci rukou

-       Biologický materiál odeberte odpovídajícím způsobem a technikou podle platných standardů ošetřovatelské péče (dieta, poloha, klidový režim, pitný režim, podávání léků, doba odběru, přiložení turniketu atd.).

-       Odběr se provádí v příjmové místnosti, na vyšetřovně, na lůžku pacienta nebo v prostoru určeném pro odběr biologického materiálu

-       Všechny práce vykonávají tak, aby byl minimalizován vznik infekčního aerosolu

-       Parenterální odběry se provádí jednorázovými sterilními nástroji za dodržení aseptických postupů. U odběrů krve se upřednostňuje používání podtlakových uzavřených systémů.

-       K odběru se používají jednorázové rukavice, vždy pouze pro jednu vyšetřovanou osobu. Při riziku rozsáhlejší kontaminace je nutné použít zástěru, event. empír a ochranný štít nebo brýle.

-       Před použitím se manipuluje pouze se zakrytovanými jehlami (při nasazování na injekční stříkačku). Po použití může manipulace probíhat pouze na speciálním oddělovači, který je součástí klinik boxů určených k uložení nebezpečného ostrého odpadu. V žádném případě, se jehla od stříkačky neodděluje ručně, ani se na použitou jehlou nikdy nevrací původní ochranný kryt (kromě aplikace inzulinu pomocí inzulinových per)

-       Před odběrem zkontrolujte identifikaci pacienta s údaji na odběrové nádobce a požadavkovém listu.

-       Odběrovou nádobku označte před odběrem čitelným štítkem s příjmením,  jménem a rodným číslem pacienta (číslem pojištěnce) nebo datem narození.

-       Štítky nalepte na zkumavku podélně, aby byl viditelný obsah nádobky.  

-       Zabraňte kontaminaci vnějšku odběrové nádobky biologickým materiálem. Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční.

-       Použitý jednorázový materiál zlikvidovat jako infekční nebo ostrý odpad, ostatní pomůcky dekontaminovat a uložit bezpečným způsobem a dle zásad hygienického režimu oddělení.

 

Specifické pokyny k jednotlivým typům odběrů jsou uvedeny v oddíle LP_Pokyny:

Odběr žilní krve, zdroje chyb

Odběr krve na ABR

Odběr moče na biochemické vyšetření

Odběr stolice na okultní krvácení (detekce lidského hemoglobinu)

Odběr aspirátu kostní dřeně

 

Specifické požadavky k odběru jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v LP_Seznam vyšetření.