C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 

Současně se vzorky biologického materiálu musí být vždy dodány odpovídající průvodky k elektronickým žádankám vytvořené ve vhodných programech nebo případně požadavkové listy, které jsou dostupné ke stažení na intranetových a internetových stránkách FNKV. Pro žadatele z FNKV jsou k dispozici elektronické formy požadavkových listů v programu Chorobopis. Pro provedení vyšetření musí laboratoř obdržet i papírovou formu požadavkového listu. Laboratoř akceptuje jako požadavkový list na vyšetření jakoukoli žádanku, která obsahuje povinné údaje.

 

Základní informace požadované, povinně uváděné a čitelně vyplněné na požadavkovém listu (žádance):

 

·         Číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizích státních příslušníků)

·         Kód pojišťovny (pojištěnce-pacienta)

·         Základní a další diagnózy pacienta

·         Datum narození a pohlaví pacienta (pokud nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce)

·         Datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří jsou automaticky evidovány programem LIS po přijetí žádanky)

·         Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře)

·         Kontakt na objednavatele (adresa, telefon, fax)

·         Urgentnost dodání výsledků (statim, vitální indikace – požadavek se vyznačí vykřížkováním kolonky)

·         Identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

·         Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům

·         Relevantní informace o pacientovi potřebné pro vyšetření a interpretaci výsledku (např. antikoagulační léčba u koagulačního vyšetření)

·         Informovaný souhlas pacienta (v případě genetického vyšetření)

 

Všechny identifikační údaje pacienta a žadatele mohou být uvedeny na nalepeném tištěném štítku.

 

Důležité upozornění:

 

 

 

 

Opačně – tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let.

 

 

 

 

 

U vyšetření somatického genomu (vyšetření NGS, lymfoproliferací, fúzních genů) ukládá informovaný souhlas indikující lékař do zdravotní dokumentace pacienta - není zasílán spolu s materiálem do CL.

 

V případě vyšetření germinálního genomu (vyšetření zárodečných mutací) je informovaný souhlas zaslán spolu se vzorkem do Centrálních laboratoří. V případě absence informovaného souhlasu nemůže být materiál přijat ke zpracování.

 

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola  D-02 Kriteria pro odmítnutí vzorků a postup p.

Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola E-03 Změny výsledků a nálezů