C-02 Požadavkové listy (žádanky)

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP 10

verze dokumentu

: 05

platí od

: 23.11.2020

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 

Současně se vzorky biologického materiálu musí být vždy dodány odpovídající průvodky k elektronickým žádankám vytvořené ve vhodných programech nebo případně požadavkové listy, které jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách FNKV. Pro žadatele z FNKV jsou k dispozici elektronické formy požadavkových listů v programu Chorobopis. Pro provedení vyšetření musí laboratoř obdržet i papírovou formu požadavkového listu. Laboratoř akceptuje jako požadavkový list na vyšetření jakoukoli žádanku, která obsahuje povinné údaje.

 

Základní identifikační znaky požadované, povinně uváděné a čitelně vyplněné na požadavkovém listu (žádance):

 

·         Číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizích státních příslušníků)

·         Kód pojišťovny (pojištěnce-pacienta)

·         Základní a další diagnózy pacienta

·         Datum narození a pohlaví pacienta (pokud nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce)

·         Datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří jsou automaticky evidovány programem LIS po přijetí žádanky)

·         Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře)

·         Kontakt na objednavatele (adresa, telefon, fax)

·         Urgentnost dodání výsledků (statim, vitální indikace – požadavek se vyznačí vykřížkováním kolonky)

·         Identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

·         Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům

·         Relevantní informace o pacientovi potřebné pro vyšetření a interpretaci výsledku (např. antikoagulační léčba u koagulačního vyšetření)

 

Všechny identifikační údaje pacienta a žadatele mohou být uvedeny na nalepeném tištěném štítku.

 

Důležité upozornění:

 

 

 

 

Opačně – tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let.

 

 

 

 

·         V případě genetického vyšetření humánní DNA je podmínkou k příjmu vzorku do oddělení Centrální laboratoře tzv. Informovaný souhlas pacienta s provedením vyšetření DNA. Součástí souhlasu je vyjádření pacienta, zda má být genetický materiál po vyšetření zlikvidován nebo uchován a případně využit pro výzkumné účely a kontrolu kvality vyšetření (EHK/MPZ). Záznam Informovaného souhlasu je uložen ve zdravotnické dokumentaci pacienta u ošetřujícího/indikujícího lékaře.

 

Informování, poučení pacienta, podpis Informovaného souhlasu pacientem (UNIS), uložení a archivaci Informovaného souhlasu zajišťuje lékař, indikující vyšetření, blíže viz směrnice FNKV, SM_0524 Poučení a informovaný souhlas pacienta.

Na základě informovaného souhlasu uvede indikující lékař do žádanky o vyšetření, zda pacient souhlasil/nesouhlasil s provedením vyšetření a likvidací zbylé DNA nebo archivací DNA s případným využitím pro výzkumné účely.

Dle této informace indikujícího lékaře se laboratoř řídí při dalším nakládání s pacientovou DNA.

 

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola  D-02 Kriteria pro odmítnutí vzorků a postup p.

Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola E-03 Změny výsledků a nálezů