E-05 Řešení stížností

Stížností se rozumí vyjádření proti postupu  CL/FNKV při poskytování zdravotní péče a proti činnostem souvisejících s poskytovanými zdravotními službami. Postup je řešen v souladu se SM FNKV Vyřizování stížností.

Stížnost může být podána písemně, ústně nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu fnkvred@fnkv.cz, centlabsec@fnkv.cz. Telefonické stížnosti se nepřijímají. Stížnost může podat pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká (v případě že pacient tak nemůže učinit pro svůj zdravotní stav nebo úmrtí), osoba zmocněná pacientem. Stížnosti od zaměstnanců FNKV jsou řešeny příslušným odborem nebo jsou vedeny jako nežádoucí událost.

 

Ve stížnosti musí být jméno a kontakt na stěžovatele, aby byl zajištěn přenos informací. Bez doplnění osobních údajů stěžovatele, je se stížností nakládáno jako s anonymní stížností. Anonymní stížnost je předána vrchní laborantce nebo vedoucímu laboratoří, kteří zváží závažnost dané stížnosti a v případě nutnosti stížnost řeší.

 

Pro zaznamenání ústní stížnosti využije pověřený pracovník CL Záznam o ústně podané stížnosti, který musí být podepsaný stěžovatelem a zaměstnancem CL, který stížnost sepisoval. Jedno vyhotovení záznamu je předáno stěžovateli. Všechny stížnosti jsou předávány neprodleně na sekretariát ředitele FNKV, kde zaměstnanec pověřený vedením agendy stížností tuto stížnost prošetří a v zákonné lhůtě odešle odpověď stěžovateli. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od doručení na sekretariát FNKV. Stanovenou lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Stěžovatel je o prodloužení vyrozuměn.