E-02 Informace o způsobu a formách vydávání výsledků

   

Výsledky vyšetření jsou v elektronické podobě předávány formou Nemocničního informačního systému, na který je Laboratorní informační systém Centrálních laboratoří FNKV napojen.

 

Výsledky vyšetření

-       Vitální indikace jsou hlášeny telefonicky ihned po zhotovení.

-       „STATIM" jsou ihned po provedení požadovaných analýz a evidenci v laboratorním informačním systému (LIS) uvolňovány do NIS. Výsledky mohou být vydány jako finální nebo předběžné. Bližší popis je u jednotlivých úseků.

-       „RUTINA“ jsou standardně uvolňovány do NIS a v tištěné podobě distribuovány na oddělení.

 

ÚSEK KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výsledky statimového vyšetření jsou ihned po provedení požadovaných analýz a evidenci v laboratorním informačním systému (LIS) uvolňovány laborantkou do NIS. Textem u výsledků je žadatel informován o tom, že nebyly dosud kontrolovány VŠ pracovníkem. Konečné výsledky statimových vyšetření jsou expedovány v tištěné podobě po autorizaci výsledků oprávněným VŠ pracovníkem nejbližší pracovní den. Výsledky rutinních vyšetření jsou uvolňovány do NIS a expedovány v tištěné podobě po kontrole VŠ pracovníkem.

 

ÚSEK HEMATOLOGIE

Výsledky laboratorních vyšetření (vitál, statim, rutina), které nepodléhají dle doporučení ČHS povinné kontrole VŠ pracovníkem jsou uvolněny zdravotním laborantem do NIS jako předběžné výsledky. Následně jsou kontrolovány ve druhém stupni kontroly lékařem nebo VŠ pracovníkem.

Ostatní výsledky jsou do NIS uvolněny až po druhém stupni kontroly (lékař, VŠ).

 

Konečné výsledky vyšetření jsou expedovány v tištěné podobě po autorizaci výsledků oprávněným lékařem nebo VŠ pracovníkem v nejbližší pracovní den.

 

ÚSEK KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Laboratoř neprovádí vyšetření v režimu vitální indikace a Statim. Ve zrychleném režimu jsou stanovovány autoprotilátky (ANA, ANCA, anti-GBM, anti.-PR3, anti-MPO), na vyžádání klinického pracoviště. Výsledek je uvolněn po kontrole laborantkou jako předběžný, po druhém stupni kontroly, autorizaci lékařem (VŠ pracovníkem laboratoře) jako definitivní.

 

ÚSEK MIKROBIOLOGIE A ATB STŘEDISKO, LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Nepracuje v režimu vitální a statimové indikace (mimo laboratoř molekulární biologie). Může dojít k předběžnému uvolnění výsledku, které je pouze v kompetenci lékaře. Informace o tom, že výsledek je předběžný, je na výsledkovém listě i v NIS. Výsledky jsou uvolňovány nejprve laborantskou kontrolou a poté VŠ kontrolou, kdy jsou uzavřeny jako definitivní. Všechny výsledky z laboratoře mikrobiologie jsou distribuovány k požadujícímu lékaři v tištěné formě.

Laboratoř molekulární biologie provádí vyšetření v režimu rutina i statim. Výsledek statimového vyšetření může být v laboratoři MOLBIO uvolněný jako předběžný laborantskou kontrolou, poté je výsledek uzavřen VŠ kontrolou jako definitivní. Informace o tom, že výsledek je předběžný, je na výsledkovém listě i v NIS. Výsledky jsou uvolňovány nejprve laborantskou kontrolou a poté VŠ kontrolou, kdy jsou uzavřeny jako definitivní. V tištěné formě jsou distribuovány výsledky pouze na oddělení v rámci FNKV. Každý definitivní výsledek vyšetření PCR SARS-CoV-2 je odeslán do databáze ISIN a zároveň je odeslán pacientovi výsledek prostřednictvím SMS brány.

 

ÚSEK LABORATORNÍ GENETIKA

Nepracuje v režimu vitální a statimové indikace. Výsledky vyšetření jsou do NIS (Chorobopis) uvolněny až po druhém stupni kontroly (lékař, VŠ). Pouze v případě podezření na APL (Akutní promyelocytární leukémie), je VŠ pracovníkem předběžně telefonicky nahlášen výsledek viz postup níže.

Konečné výsledky vyšetření jsou expedovány v tištěné (tištěný Výsledkový list) a elektronické podobě (elektronický výsledek v NIS). Úsek nevydává výsledkové listy pacientům a jejich zákonným zástupcům. 

 

Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Výsledky v elektronické podobě (NIS FNKV - program Komplement a Chorobopis). 

Všechny výsledky jsou po kontrole pověřenými osobami dostupné klinickým pracovníkům v NIS.

Při použití elektronické žádanky pro vyšetření v externí laboratoři.

 

Výsledky v tištěné podobě

Výsledky laboratorních vyšetření se po kompletaci odesílají na klinická pracoviště FNKV v tištěné podobě.

Žadatelům mimo FNKV je výsledek odesílán v tištěné podobě poštou.

Laboratorní výsledek musí vždy obsahovat jméno lékaře/VŠ nelékaře (pracovníka oprávněného uvolňovat výsledky vyšetření z laboratoře), jenž provedl kontrolu výsledku v LIS a razítko laboratoře.

Výsledkové listy pacientů z externích zařízení jsou žadatelům zasílány poštou, případně je přebírají pověření pracovníci.

 

 Výsledkový list obsahuje:

·         název laboratoře, která výsledek vydala

·         jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) podle požadavkového listu na každé straně

·         identifikaci lékaře požadujícího vyšetření a kontaktní údaje

·         datum a čas odběru vzorku

·         datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

·         datum a čas tisku nálezu

·         diagnózu pacienta

·         název vyšetřovaného systému (skupiny)

·         nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

·         režim zpracování (rutina, statim, vitální indikace)

·         přidělené laboratorní číslo

·         výsledek vyšetření

·         referenční intervaly (kde jsou stanoveny)

·         v případě potřeby textové interpretace výsledků

·         jiné poznámky (např. ke kvalitě vzorku, která může nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek apod.)

·         identifikaci osoby, která výsledky kontrolovala a autorizovala uvolnění nálezu

·         číslování stran spolu s celkovým počtem stran

·         označení laboratorních vyšetření provedených jako součást výzkumu (poj. + IČP)

 

Kumulativní nálezy je možné vytisknout na vyžádání (souhrn libovolných skupin vyšetření za určené časové období).

Informace o formách vydávání výsledků

Výsledky laboratorních vyšetření jsou odesílány na klinická pracoviště:

·         Prostřednictvím NIS (lze použít pouze u interně zadávaných žádanek)

·         Svozem

·         Přímou donáškou (např. sanitář)

·         Poštou

 

U externě zadávaných žádanek lze po domluvě s žadatelem (lékařem) zaslat výsledek rovněž faxem na ověřené číslo, resp. mohou být výsledky hlášeny telefonicky, záznam je proveden přes funkci telefonického hlášení.

 

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami.

Výsledky se pacientům vydávají v běžné pracovní době Po – Pá od 7:00 do 15:30 hod.

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS po dobu minimálně 10 let. V tištěné nebo elektronické podobě jsou souhrnné výsledky k dispozici v hlavních knihách a archivovány po dobu 5 let.

Přesnost a správnost provedených vyšetření je pravidelně kontrolována systémem interní a externí kontroly kvality vyšetření.

 

Telefonování výsledků

  1. Naléhavé výsledky se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník CL provede záznam do LIS (přes funkci telefonického hlášení) s uvedením: data, času, předmětu hlášení (např. vitální indikace), osoby, která výsledek hlásila a osoby, které byl výsledek ohlášen. Identifikace osoby, které se výsledek hlásí, probíhá přes sdělování osobního čísla (v rámci FNKV). Pracovník kontaktuje oddělení minimálně 3x v rozestupu 30min. V případě, že se pracovník laboratoře nedovolá, zapisuje do telefonického hlášení neúspěšný pokus.
  2. Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení a provede se záznam do LIS. Seznam kritických hodnot podléhajících hlášení je dostupný v kapitole E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 

Telefonické podávání informací o výsledcích vyšetření je v zásadě nepřípustné, výjimkou je jen nebezpečí z prodlení, mezi které patří zejména:

ü  kritická hodnota výsledku vyšetření v rámci FNKV i mimo FNKV;

ü  vitální indikace, výpadek LIS/NIS;

ü  statimové vyšetření pouze v rámci FNKV.

Specifikace postupu tohoto hlášení je blíže uvedena v dokumentaci MP FNKV Bezpečná komunikace.

 

.