D-02 Kritéria pro odmítnutí vzorků a/nebo žádanky     

 

Neshody řeší pracovník CPL či laboratoře okamžitě tak, aby nedošlo k poškození pacienta z prodlení. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, je žadatel informován o zjištěné neshodě, popř. je na žadateli požadováno doplnění potřebných údajů.

Jakákoliv telefonická komunikace se žadatelem se zapíše do Knihy neshod a/nebo do komentáře v LIS.

V případě komentářů v LIS jsou tyto automaticky uvedeny na výsledkovém listu.

Přijetím žádanky se myslí zapsání žádanky do LIS (import elektronické žádanky či manuální zadání).

Při zjištění jakékoliv neshody při příjmu materiálu, postupuje pracovník, který tuto neshodu zjistil dle C_PI 001 Neshody v preanalytické fázi

 

Laboratoř je oprávněna odmítnout provedení laboratorních vyšetření a tím i převzetí primárních vzorků v následujících případech.

 

Řešeno mimo LIS, se zápisem do Knihy neshod:

Vzorek dodaný bez žádanky - na štítku nelze zjistit odesílající kliniku či oddělení

Do knihy je proveden zápis s uvedením času, kdy byl vzorek doručen do laboratoře, materiál je uložen a posléze bez zpracování zlikvidován.

Na žádance není požadavek pro dodaný typ odběrové nádobky: v případě, že odesílající oddělení telefonicky potvrdí, že nechce ze vzorku nic vyšetřit a nedodá žádanku, do knihy je o tom proveden zápis s uvedením času, kdy byl vzorek doručen do laboratoře, materiál je uložen a posléze bez zpracování zlikvidován.

 

Řešeno v LIS:

Neshoda

Řešení neshody

Neoznačená nebo nedostatečně označená odběrová nádobka

 

-       odběrová nádobka není označená identifikačními údaji pacienta

 

-       není dostatečně označena,

tzn. není zajištěna nezaměnitelnost

a.         požadující oddělení je telefonicky informováno

b.         je vyžádán nový odběr s nově vytvořenou žádankou

c.         biologický materiál je zlikvidován

 

Výjimka

·                     Nenahraditelné biologické zdroje:

-          likvor, punktát, kostní dřeň, žaludeční obsah, biopsie, BAL

Lze přijmout na žádost a osobní zodpovědnost lékaře nebo pracovníka odpovědného za odběr materiálu. Postup řešení v tomto případě je stejný s doplněním jména a os.čísla na čí žádost byl materiál přijat.

 

·                     Hemokultury

- na lahvičce chybí ID pacienta a čárový kód z lahvičky není na průvodce – nezpracovává se

a.     požadující oddělení je telefonicky informováno

b.    je vyžádán nový odběr s novou žádankou

c.     lahvička je zlikvidována

- na lahvičce chybí ID pacienta, ale čárový kód z lahvičky souhlasí s čárovým kódem na průvodce: zpracuje se

a.     požadující oddělení je telefonicky informováno

Chybný typ odběrové nádobky

-    odběrová nádobka není vhodná pro požadovaný typ vyšetření

a.            požadující oddělení je telefonicky informováno

b.            je vyžádán nový odběr s nově vytvořenou žádankou

c.           biologický materiál je zlikvidován

Odběrová nádobka poškozena

- materiál v poškozené odběrové nádobce, kde v případě požadavku na sterilitu, mohlo dojít ke znehodnocení materiálu nebo je zkumavka natolik poškozena, že není vhodná pro další manipulaci

a.            požadující oddělení je telefonicky informováno

b.            je vyžádán nový odběr s nově vytvořenou žádankou

c.            biologický materiál je zlikvidován

Odběrová nádobka nebo žádanka znečištěna biologickým materiálem

-   odběrová nádobka nebo žádanka je potřísněna biologickým materiálem

 

a.            požadující oddělení je telefonicky informováno

 

v případě potřísněné odběrové nádobky:

b.            je vyžádán nový odběr s nově vytvořenou žádankou

c.            biologický materiál je zlikvidován

 

v případě potřísněné žádanky:

b.            je vyžádaná nová žádanka

c.             u statimů a vitální indikace jsou požadavky zadány do LIS a materiál je zpracován

d.             v případě rutiny je materiál upraven pro pozdější zpracování a požadavky do LIS jsou zadány až po doručení nové žádanky

e.            potřísněná žádanka je zlikvidována

Nebyla dodržena preanalytická fáze

Dodán biologický materiál, kde byla zjevně porušena preanalytická fáze:

-        odběry krve na vyšetření ABR s bublinami

-        odběry na amoniak, ABR nedodány svozem na ledu

-        neprovedena inkubace vzorku na vyšetření Quantiferon

 

pozn. v případě zaslání odběrů potrubní poštou ihned po odběru, nemusí být transport na ledu

a.            požadující oddělení je laboratoří telefonicky kontaktováno

b.            je vyžádán nový odběr s nově vytvořenou žádankou

c.            biologický materiál je zlikvidován

Překročen čas stability vzorku, nelze zpracovat - Časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře překračuje doporučenou dobu dodání.

HEMATOLOGIE

KO + DIF > 5 hod.
Koagulační vyšetření > 4 hod.

 

Materiál není zpracován.


Neshoda: Překročen čas stability vzorku, nelze zpracovat
Řešení neshody:   Telefonicky hlášeno na oddělení s./MUDr.......

Vyšetření zasláno mimo definovanou dobu zpracování, vyšetření s povinnou telefonickou objednávkou

(z provozních důvodů nelze zpracovat)

-        odběry pro průtokový cytometr na imunologii – mimo doporučenou dobu dodání do laboratoře (po-st do 11h, viz LP)

-        Kryoglobuliny - doporučená doba dodání po – st

-        Hematologie (odběry na vyšetření primární hemostázy, vyšetření u pacienta)

 

a.     v záložce Neshody je zatržen tento typ neshody

b.    do Řešení neshod je napsán konkrétní problém a doplněn text o zrušení vyšetření, dále  Ctrl+t  a  komentář Ctrl+o tam, kde je to relevantní 

c.     do LIS je k metodě doplněno Nelze

 

d.    biologický materiál je zlikvidován