D-01 Příjem žádanek a vzorků

 

V CL zajišťuje příjem žádanek a vzorků Centrální příjem laboratoří (CPL), společný pro úsek biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. Dochází zde k identifikaci, kontrole dodaných vzorků, přiřazení laboratorního čísla, centrifugaci, alikvotaci, rozdělení a distribuci. Vzorky pro úsek genetiky jsou na CPL doručovány a dále distribuovány na konkrétní úsek k jejich příjmu.

CPL je také sběrným místem pro biologický materiál na vyšetření, které laboratoř neprovádí, tento materiál je v pravidelných intervalech odesílán do externích laboratoří.

 

Kontaktní místo: pavilon G přízemí, hlavní vchod

Telefon: 267162784

Provozní doba CPL: Pondělí – pátek: 6:00 – 15:30 hod

Mimo tuto dobu zajišťuje příjem materiálu pohotovostní služba z úseku biochemie a hematologie

Pracovní režim: nepřetržitý provoz

Materiál pro úsek mikrobiologie je přebírán v rámci nepřetržitého provozu, ale do LIS je evidován až v rámci pracovní doby úseku mikrobiologie.

Materiál pro úsek imunologie je přebírán a evidován do LIS v rámci nepřetržitého provozu a zpracováván v rámci provozu běžného.

 

Odpovědnost za dodržení podmínek transportu biologického materiálu:

Svozový automobil – pracovník svozu CL

Potrubní pošta, sanitář – žádající oddělení

Oddělení dopravy – pracovník svozu dopravy

 

Povinnosti předávajícího a přijímajícího

Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem, má povinnost jej předat do rukou pracovníka příjmu. Pokud tento pracovník není přítomen, použije k jeho přivolání zvonek umístěný na příjmovém okénku a vyčká jeho příchodu. V době pohotovostní služby, kdy je hlavní vchod uzamčen, použije zvonek na zdi vpravo u hlavního vchodu do budovy a vyčká příchodu pracovníka CL.

 

Podmínky přijetí materiálu v laboratoři

Při přebírání biologického materiálu jsou pracovníci CL povinni zkontrolovat zda:

-      jsou řádně a čitelně označené nádobky s biologickým materiálem 

-      je řádně a čitelně vyplněná žádanka o vyšetření

-      je shoda údajů na zkumavce a žádance

-      je dostatečné množství biologického materiálu 

-      odpovídá druh a kvalita biologického materiálu

 

Při nesplnění těchto podmínek není materiál k vyšetření přijat. Žadatel o vyšetření je o této skutečnosti dokumentovaným způsobem informován.

Vyšetření, která mají speciální požadavky na preanalytickou fázi, jsou přijaté do laboratoře pouze za předpokladu splnění těchto požadavků.

 

Důležité informace k příjmu materiálu a jeho zpracování

V laboratořích pracujících v nepřetržitém provozu jsou v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. průběžně prováděna vyšetření ve všech režimech zpracování (vitál, statim, rutina). Některá speciální vyšetření nejsou prováděna denně. Dostupnost je pro jednotlivá vyšetření uvedena v LP_Seznam vyšetření. O pohotovostní službě – o víkendech, svátcích a v pracovních dnech od 15:30 do 7:00 hod. jsou prováděna standardně statimová vyšetření a vyšetření z vitální indikace.

Zpracování materiálu může být při závažných provozních problémech regulováno. O této situaci je žadatel informován telefonicky nebo elektronicky.

 

V laboratoři mikrobiologie a imunologie jsou zpracovávána pouze rutinní vyšetření a to podle pracovního režimu, viz  B-04 Organizace laboratoře, její vnitřní členění.

 

Požadavky na kompletnost žádanky a označení biologického materiálu jsou podrobně uvedeny v  LP C-02 Požadavkové listy (žádanky).

 

Kritéria pro odmítnutí vzorků jsou uvedena v  D-02 Kriteria pro odmítnutí vzorků a postup při nesprávné identifikaci vzorku