C-03 Požadavky na akutní vyšetření

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP 11

verze dokumentu

: 03

platí od

: 16.10.2015

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

C-03 Požadavky na akutní vyšetření

 

Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy (z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních)

·         u nemocných právě přijatých v těžkém stavu

·         u hospitalizovaných nemocných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu

·         u nemocných napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí

·         u nemocných před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření

 

Vyšetření o pohotovostní službě jsou indikována jen jako vyšetření akutní.

 

Statim je  ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky.

Vitální indikace je ordinace laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření může mít vliv na přežití pacienta.  Vyšetření z „Vitální indikace“ má absolutní přednost i před statimovými vyšetřeními.

Příjem materiálu:  materiál k provedení akutních vyšetření se přijímá nepřetržitě.

Seznam akutních vyšetření: v kapitole  LP_Seznam vyšetření.

Elektronická verze: program Chorobopis

 

Nezbytné údaje:

Žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky tj. řádné vyplnění všech požadovaných údajů, specifikovaných v  C-02 Požadavkové listy (žádanky).

 

Transport a předání biologického materiálu:

Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán do laboratoře bezprostředně po odběru. Doručující osoba je povinna předat materiál pracovníkům CL osobně (zvonek na příjmovém okénku). V případě hromadného svozu materiálu je nutno tento materiál doručit odděleně od ostatních vyšetření, jinak nelze zaručit jeho přednostní zpracování.

 

Vydávání výsledků a časová dostupnost:

 

Výsledky vyšetření "STATIM" jsou ihned po provedení požadovaných analýz a evidenci v laboratorním informačním systému (LIS) uvolňovány laborantkou a zveřejňovány pro žadatele v NIS.  Žadatel je textem u výsledků informován o tom, že dosud nebyly kontrolovány lékařem ústavu. Konečné výsledky statimových vyšetření jsou po vysokoškolské výstupní kontrole expedovány v tištěné podobě při nejbližším hromadném tisku výsledků.

Žadatelům, kteří nemají přístup do NIS nebo při  výpadku NIS  jsou výsledky hlášeny telefonicky.

Výsledky vyšetření z Vitální indikace jsou hlášeny telefonicky ihned po zhotovení.

 

Speciální informace za jednotlité úseky

 

 

dostupnost při indikaci STATIM

dostupnost při vitální indikaci

Úsek biochemie

Nejpozději do 2hod. U 80% statimových vyšetření platí, že jsou dostupná cca do 60minut.

Zbývajících 20% je vyhrazeno pro případy, kdy je nutno materiál ředit, opakovat analýzu apod.

 

Nejpozději do 1hod.

 

 

Úsek hematologie

KO do 120 minut

KO+DIFF do 120 minut

Koagulační vyšetření do 120 minut

KO do 30 minut

KO+DIFF do 30 minut

Koagulační vyšetření do 60 minut

Úsek imunologie

Laboratoř neprovádí vyšetření v režimu STATIM, níže uvedená  laboratorní vyšetření laboratoř po dohodě poskytuje v  přednostním režimu, výsledek při dodání vzorku do 11. hodiny je týž den, jinak do 6 hodin pracovní doby (GBMA, ANCA, a-MPO, a-PR3,  ANA).

Úsek mikrobiologie

Laboratoř neprovádí vyšetření v režimu STATIM. Po dohodě s laboratoří poskytuje v přednostním režimu a v pracovní době mikroskopii likvoru. Ostatní akutní vyšetření se neliší od vyšetření běžných, požadavky jsou vyřizovány běžným způsobem.